Search form

Ugubulo 16

Mabakuli mfungate ya maya ya Chohile

1Neva izwi kulu dikulonga kulaila kwe nyumba nkulu ya Chohile dikawagamba wadya wandima wa kwembingu mfungate, “Hitani mkajide amabakuli ayo mfungate ya maya ya Chohile mwe isi!”

2Mndima ywa kwembingu ywa nkongo kaita na kujida idibakuli dyakwe mwe isi. Maihu yeihiye naho yakulumisa yawengila wose nendile wana mfamiko wa diya idikala na kuvikila tukulu dyakwe.

3Niyo mndima ywa kwembingu ywa kaidi etila idibakuli dyakwe mwe bahali. Mazi niyo yahitukila sakame ya mntu abanike, niyo vyumbe vyose vimwe bahali vina ujima niyo vyabanika.

4Na mndima ywa kwembingu ywa katatu ajida idibakuli dyakwe mwe mito ne mifajo ya mazi, niyo yahitukila sakame. 5Niyo namwiva mndima ywa kwembingu mchimaila ywa mazi akagamba, “Weye ukukile wiyaho naho nawiyaho! Weye kwa sila ino kukantila isi saviya viwagile! 6Kwaviya wantu wano wetila sakame ya wantu wa Chohile na ya wawoni, wenawe kuwenka sakame wainywe, wawagilwa wadamanyizwe ivyo!” 7Niyo neva izwi dikulaila mwe nchanja yo kulaviza ntambiko dikagamba, “Zumbe Chohile Mkulu mta Udahi! Kukantila kwako ni kwawagila naho ni chindedi!”

8Niyo mndima ywa kwembingu ywa kane ajida idibakuli dyakwe mwe dizuwa, niyo dyenkigwa nguvu ya kuwoka wantu kwa moto wakwe. 9Ivyo wantu niyo wokeswa ni chivuguto chikali chakwe, niyo wamhuluta Chohile mta udahi mwe izinkomano izo. Nawo haweile na kumtogola Chohile.

10Niyo mndima ywa kwembingu ywa shano ajida idibakuli dyakwe mlanga mwe chigoda cho uzumbe cha diya idikala. Chiza niyo chebunga uzumbe wakwe, wantu niyo waluma imilimi yawo kwa chausa cha ulumi wananawo, 11niyo nawo wamhuluta Chohile ywa kwembingu kwa ulumi wawo na maihu yawo, mna haweile na kuleka ntendwa zawo zihiye.

12Niyo mndima ywa kwembingu ywa mtandatu ajida idibakuli dyakwe mo mto mkulu wa Fulati. Mazi yo mto uwo niyo yanyala, kuwenka sila maseuta wezile kulaila ulailo wa zuwa. 13Niyo nawona mpepo nchafu ntatu zikale enga majula, imwenga ilaila mo mlomo we dizoka na imwenga nayo mo mlomo wa diya dikala na imwenga mo mlomo wo muwoni mdanti. 14Ayo majula ni myuye ya mpepo zikudamanya mpituko. Nizo zikwita kwa mazumbe wose mwe isi yose, kuwachisanya hamwenga kwa nkondo ya zuwa kulu dya Zumbe Chohile Mkulu mta Udahi.

15“Mweva! Nasunguza kwiza enga mbavi! Akubweda ni yudya akucheleza akatenda kavala suche zakwe, chani ase kwingila soni hadya wantu nawamwone emwazi!”

16Mpepo izo zawachisanya hamwenga wadya mazumbe hantu hakwitangwa kwa Chiebulaniya, Hali Magedoni.

17Niyo mndima ywa kwembingu ywa mfungate ajida idibakuli dyakwe mo ulanga. Niyo kwalaila izwi kulu mwe chigoda cho uzumbe chi mwe nyumba nkulu ya Chohile, dikagamba, “Viheza!” 18Niyo kwalaila milulumo na mwemwe na lubaula na chisingisa chikulise hachalailaga kukongela Chohile aumbaga wantu mwe isi. 19Udya umzi umkulu watulagwa vihande vitatu, naho imizi ye si zose niyo yabogozoka. Chohile haujaile umzi mkulu wa Babeli niyo aunywesa chikombe che divai ya maya yakwe yatendese. 20Visiwa vyoseni niyo vyagila, na magulu yoseni yatulwa tulwa. 21Fula nkulu ya mayuwe yakulise yazamile enga chilo milongo mine chila dimwenga, kulaila kwembingu niyo yawanyela wantu. Wowo niyo wamhulute Chohile kwa chausa che nkomano iyo ye fula ya mayuwe. Kwaviya nkomano ye fula iyo yendaga nkulu.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index