Search form

Ugubulo 17

Mchilanga amanyikise ne dikala

1Niyo yumwenga ywa wandima wa kwembingu mgati mwa wadya mfungate watozize amabakuli anisogeila anigamba, “So hulagise ivyo mchilanga amanyikise nakantilwe, akwikala hankanda ha mazi yalozize. 2Maseuta we isi wamgonya na wantu mwe isi wakolwa ni idivai yo ugonywa wakwe.”

3Muye wa Chohile niyo waningila, mndima ywa kwembingu niyo anigala chimuye kwe nyika. Niyo nawona mvyele kekala mlanga mwe diya dikala dinkundu, kala idyo mwili wakwe wose yawandikwa mazina ya kumhuluta Chohile. Kala idyo nendile dina mitwi mfungate na mahembe mlongo umwenga. 4Mvyele uyo nendile kavala suche ya zambalau na inkundu, naho kehamba kwa vintu vidamanywe kwa zahabu na mayuwe ya yombe kulu na lulu. Mwo mkono wakwe katoza chikombe cha zahabu chimemile mbuli zikwihiza na ntendwa nchafu zo ugonywa wakwe. 5Mwe chinengo chakwe mwandikwa zina dya lufyambo lwa chinyele, “Babeli mkulu, mamiyawo wavilanga wose na mbuli zose zikwihiza mwe isi.” 6Niyo nawona kugamba yudya mvyele kakolwa ni sakame ya wantu wa Chohile na sakame ya wadya wakomwagwa kwaviya ni waukuzi wa Yesu.

Nize nimwone, niyo nehelwa vidala. 7Yudya mndima ywa kwembingu niyo anuza, “Ni mbwani kwehelwa? Nahugambile ichinyele cho mvyele uyo ne dikala akweile, diya dine mitwi mfungate na mahembe mlongo umwenga. 8Kala diya uwone nadina ujima, mna haluse dibanika. Haluse dihaguhi na kukwela kulaila mwe dibome hedina uhelo mna nadikomwe. Wantu wose wakwikala mwe isi, wadya mazina yawo hayawandikagwa mwe chitabu cho ujima kukongela kumbwa kwe isi nawehelwe kuwona dikala idyo hadya kale nadina ujima niyo dyabanika mna haluse nadilaile vituhu.

9“Hano haungwa umanyi. Idya imitwi mfungate ni magulu mfungate ekalaga umvyele uyo. Mitwi iyo ni maseuta mfungate, 10mwa maseuta awo mfungate, washano wabanika kale, yumwenga achei alongoza, na mtuhu hanati kwiza, aho nezile nalongoze kwa chipindi chiguhi. 11Idyo idikala dyendaga na ujima mna haluse dibanika ni seuta ywa mnane mna uyo mwenye ni yumwenga mwa awo mfungate nabalangwe.

12“Mahembe mlongo umwenga uwone ni maseuta mlongo umwenga hewenati kukonga kulongoza, mna nayenkwe udahi wa useuta wa kulongoza saviya maseuta kwa saa dimwenga hamwenga ne dikala. 13Wose awo mlongo umwenga wevana, naho nawadinke diya idikala nguvu na udahi wawo wose. 14Nawatowane na Mwanangoto, mna Mwanangoto hamwenga na wadya etange na kuwasagula awo wakanuni wakumtimila nawahude, kwaviya Mwanangoto ni Zumbe ywa mazumbe na Seuta ywa maseuta.”

15Naho yudya mndima ywa kwembingu niyo anigamba, “Yadya mazi uwone hadya akwikala yudya mchilanga, ni mabunga ya wantu wa chila si na wantu wa chila lukolo na wantu wa chila longa. 16Amahembe mlongo yadya uwone hamwenga ne dikala nawamwihiwe yudya mchilanga, nawamhoke chila ananacho na kumwasa mwazi nawadye umwili wakwe na kumtikimya moto. 17Kwaviya Chohile kaika mwe myoyo yawo chiya akunga wadamanye, kugamba wevane wowo wenye na kudinka idyo dikala useuta wa kulongoza kubula hadya mbuli alongile Chohile nazichinte.

18“Mvyele uwone ni udya mzi mkulu ukuwalongoza maseuta we isi.”

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index