Search form

Ugubulo 18

Kubogozolwa kwo mzi wa Babeli

1Ayo yeze yaheze niyo nawona mndima mtuhu ywa kwembingu akasela kulaila kwembingu. Uyo nendile ana udahi mkulu, na isi yose iyo yang'ala kwa ukulu wakwe. 2Niyo aguta akagamba, “Ubogozoka, ubogozoka Babeli mzi mkulu ubogozoka! Haluse kutenda wikalo wa mpepo na myuye ihiye, utenda vyaila vya chila madege mazavu na yakwihiza. 3Kwa viya wantu wa si zose wakozwa divai nkali yo kungisa uchilanga wakwe. Na maseuta we isi wamgonya, naho wachuluzi wa mwe isi watenda wagoli kulawana nezi nguvu ze zitama zakwe zitendese.”

4Naho niyo neva izwi tuhu kulaila kwembingu, dikagamba.

“Mlaweni! Mlaweni mwakwe nyuwe wantu wangu!

Msekwehanga naye mwa masa yakwe,

mnasekubwilwa ni zinkanto zakwe!

5Kwaviya masa yakwe yeumbika kubula kwembingu,

na Chohile naye kakumbuka wihi wakwe.

6Mdamanyizeni saviya awadamanyizeni,

mliheni nkanana mbili kwa yose awadamanyizeni.

Mhanganyizeni mwe chikombe divai nkali nkanana mbili.

Kujinka idya awahanganyizeni nyuwe.

7Mwinkeni masulumizo na chinyulu viligane na viya akeduvya na kubweda,

kwa viya akwelongela mo moyo,

hano miye ni seuta ywa chivyele!

Suyo mvyele abanikilwe ni mgosiwe,

sanibwilwe ni chinyulu!

8Kwa chausa chino, nkomano yakwe naimbwile kwa zuwa dimwenga

chinyulu na sala na file,

naho nokwe na moto,

kwaviya Zumbe Chohile mta kumkantila ni mkulu.”

9Maseuta we isi wamgonyize na kwikala naye wikalo wa mbwedo nawaile na kulomboleza chipindi wakawona mosi wo kuhya kwakwe. 10Na wachimale hale naye, kwa kogoha masulumizo yakwe. Wakagamba, “Nauluwone, nauluwone! Weye Babeli mzi mkulu una nguvu! Kwa saa dimwenga du kukantilwa kwako kubula!”

11Wachuluzi mwe isi nawaile na kwingila chinyulu, kwaviya hahana mntu akugula naho viya wakuchuluza, 12hahana akugula zahabu yawo na mayuwe ya hela na mayuwe ya mayombe makulu na lulu na suche za chitani zedi na suche za zambalau na suche za halili na suche zinkundu na chila mti miti ikulavya mhempe na chila viya vidamanywe na mahembe na chila chiya cha yombe kulu na viya vidamanywe kwa mahembe ya ntembo viya vya shaba na vya chuma na vya malumalu, 13na mdalasini na binzali na ubani na uvumba na mavunkizo na mavuta yakupwepweleka na divai na mavuta ya mizaituni na unga wedi wa ngano na ng'ombe na ngoto na falasi na magali yakubuluzwa ni falasi na watumwa na hata wikazi wa wantu. 14Wachuluzi wamgamba, “Vintu vyedi vyose wendile ukabesa vitende vyako vyaga na vintu vya yombe kulu na vya kwefenyeza no ukulu wako vichulupuka hoviwone naho!” 15Wachuluzi wendile wagoli kulawana no mzi uwo na wachimale hale kwaviya wogoha masulumizo yakwe. Wakaila na kwingila chinyulu. 16Wakagamba, “Nauluwone! Nauluwone weye mzi mkulu! Nakuzwela kuvala suche za chitani na suche za zambalau na suche zinkundu. Na kwehamba kwa vintu vidamanywe kwa zahabu na vidamanywe kwa mayuwe ya yombe kulu na lulu! 17Kwa saa dimwenga du ugoli wako waga!”

Walongoza meli wose na watafi wakutamba mwe bahali na wakudamanya ndima mwe meli na wose wachuluzi wakuchuluza kwa sila ya bahali niyo wachimala hale, 18niyo wagutila weze wawone umosi wo moto wendile ukoka mzi udya wakagamba, “Hahanati halaile mzi mkulu sauwo!” 19Niyo wefiligisa hasi chilagiso kugamba wanachinyulu, waguta na kwila na kulomboleza, wakagamba, “Nauluwone! Nauluwone! Nauluwone weye mzi mkulu! Ni mzi udya wata meli wose zikutamba mwe bahali watenda wagoli kwa ugoli wakwe. Kwa saa dimwenga du kwaza chila chintu!”

20“Nyuwe mbingu elelwani, na nyuwe wantu wa Chohile na wasigilwa na wawoni! Kwa chausa cha kubalangwa kwakwe kwaviya Chohile kaukantila vikuwagila kwa mbuli uwadamanyizeni nyuwe!”

21Niyo mndima ywa kwembingu yumwenga mta nguvu enula yuwe kulu dya kusagila na kudidula mwe bahali akagamba, “Vino nivyo mzi mkulu wa Babeli naubogozolwe kwa ngavungavu hauwoneke naho. 22Weye Babeli izwi dya wakutowa visindamgunda na wachemi na watowa miluli na watowa magunda hayevike mndani naho hegu fundi yoyose mndani mwako, izwi dya yuwe dya kusagila hadivike mndani mwako ng'o! 23Ulangazi wa taa hauwoneke mndani mwako ng'o, nchelejele za nyinka za wasozi na wasolwa hazivike mndani mwako ng'o. Wachuluzi wako nendile ni wantu wamanyikise mwe isi, na kwa usai wako na kuwazaganya wantu wa si zose!”

24Mzi wa Babeli naukantilwe kwa luhosa lwa kwitila sakame ya wawoni, na ya wantu wa Chohile na ya wadya woseni wachinjigwe mwe isi zose.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index