Search form

Ugubulo 19

1Vikaheza ivyo, neva lwasu lukulaila kwembingu enga lwasu lwa fyo kulu dya wantu dikagamba, “Zumbe atogolwe! Wambulwa na ukulu wakwe na nguvu ni vya Chohile ywetu! 2Kanto dyakwe ni dya chindedi naho dyawagila. Kamkantila yudya mchilanga amanyikise yudya nendile akayaza isi kwa ugonywa wakwe. Chohile kamlihiza chikoda kwaviya kawakoma wandima wakwe.” 3Niyo waguta naho, “Zumbe atogolwe! Mosi wo moto ukoka udya mzi mkulu wakwela kulanga mazuwa yose!” 4Niyo wadya wadalahala milongo midi na wane, na viya vyumbe vine vina ujima niyo wenamila hasi na kumvikila Chohile, ekale mwe chigoda cho uzumbe. Wagamba, “Taile! Zumbe atogolwe!”

Nyinka ya Mwanangoto

5“Niyo izwi kulaila kwe chigoda cho uzumbe dyagamba mtogoleni Chohile ywetu, wandima wakwe wose na wantu wose, na nyuwe wose wamanyikise na hewemanyike, nyuwe wata wogohi kulongozi kwakwe!” 6Niyo neva chintu enga izwi dya fyo kulu dya wantu, na izwi dikale enga chivumilo cha mazi yalozize naho saviya mlulumo mkulu wa lubaula dikagamba, “Zumbe atogolwe! Kwaviya Zumbe Chohile Mkulu mta Udahi nuyo Seuta! 7Chelelwe na kumsekela na chimtogole Chohile ivyo eli mkulu! Kwaviya chipindi chibula che nyinka ya Mwanangoto no mwali naye kemalanya kale. 8Uyo mwali kalekelwa avale suche zing'aile za chitani zilenguke.” Suche iyo ye chitani chedi ni ntendwa zikuwagila za wantu wa Chohile.

9Niyo mndima ywa kwembingu anigamba, “Wandika yano, wabweda wadya wagonekwe kwe nyinka ya Mwanangoto.” Naho anigamba uno ni ulosi wa chindedi wa Chohile.

10Aho niyo nafika madi kulongozi kwakwe haunga nimvikile, mna uyo niyo anigamba, “Leka usekutenda ivyo! Miye ni mndima ywa Chohile enga weye na walukolo wako, chose chamukula Yesu. Mvikile Chohile! Wantu wakumukula vikumlanga Yesu ni wadya wakulongozwa ni muye uwalongoze wawoni.”

Yudya akweile falasi ing'aile

11Niyo nawona kwembingu nakuvuguka uko nakuna falasi ing'aile. Mkwela ifalasi iyo na ketangwa Mkanuni na Mchindedi. Umo akakantila wantu na kugomba nkondo adamanya ayo kwa sila ikuwagila. 12Meso yakwe ye saviya moto ukwaka, naho nakavala vilemba vilozize mo umtwi wakwe. Nakawandikwa zina hedimanyigwe ni mntu yoyose mna mwenye ichedu. 13Nendile kavika suche itufikwe mwe sakame. Zina dyakwe uyo ni “Mbuli ya Chohile.” 14Wankondo wa kwembingu wavaile suche zilenguke zing'aile za chitani wamtimila wakatenda wakwela falasi zing'aile. 15Mo mlomo wakwe mlaila bamba dikutwa na kwedibamba idyo nawahude wantu wa si zose. Uyo nalongoze kwa nkome ya chuma na kuifumbula divai hantu ha kufumbuila maya yalozize ya Zumbe Chohile Mkulu mta Udahi. 16Uyo mwe suche yakwe na mwe diwambo dyakwe diwandikwa zina dino “Seuta ywa maseuta na Zumbe ywa mazumbe.”

17Niyo namwona mndima ywa kwembingu yumwenga kachimala mwe dizuwa. Akagutila kwa wadege wose wendile wakupuluka mo ulanga, “Soni mchintane mo mdyo mkulu wa Chohile! 18Soni mdye vimba vya maseuta na wakulu wa nkondo na wantu wata nguvu na nyama ya falasi na wadya wakuzikwela na mili ya wantu wose wakatenda watumwa na walekelwe na wamanyikise na hewemanyike!”

19Niyo nadiwona diya dikala hamwenga na maseuta we isi na wankondo wadugana chani wagombe nkondo na yudya ekale mlanga mwe falasi ing'aile hamwenga na wankondo wakwe. 20Mna idyo idikala niyo dyagwilwa, hamwenga na yudya muwoni mdanti adamanyaga vilagiso hantu he dikala. Ni kwa sila ze izimpituko izo kawazaganya wadya wafamikwe na wadya wafikile madi iditukulu dyakwe. Kala idyo hamwenga na muwoni ywa udanti wadulwa wachei wajima mwe ndiwa imemile mayuwe ya chola yakwaka, 21na wankondo wawo wasigale wakomwa kwa bamba dilaile mo mlomo wa yudya akweile ifalasi ing'aile. Wadege wose weguswa ni nyama ze mili ye vimba vya wadya wakomigwe.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index