Search form

Ugubulo 20

Shetani afungwa mihilimo magana mlongo

1Niyo nawona mndima ywa kwembingu akasela kulaila kwembingu mo mkono wakwe katoza komwelo dya kwingila kwe dibome hedina uhelo na mnyolo mkulu. 2Kadihuma na kudigwila diya idizoka, diya idizoka dya kale, idyo dikwitangwa Mwavu hegu Shetani niyo adinyinya na mnyolo kwa mihilimo magana mlongo. 3Mndima ywa kwembingu kadidula kwe dibome hedina uhelo niyo avugala ulwivi lwo kwingilila uko na kulujela hula chani disekudaha vituhu kuwazaganya wantu wa si zose kubula idya imihilimo magana mlongo ichinte, mna ikaheza kujinka imihilimo iyo dyaungwa divuguilwe vituhu mna kwa saa dimwenga du.

4Niyo nawona vigoda vya chizumbe na wantu wendile wavikaile, wenkigwa udahi wa kukanta. Niyo nawona naho Myuye ya wadya wakantigwe imitwi kwa chausa cha kulonga ichindedi chiukulwe ni Yesu na Mbuli ya Chohile. Wantu wadya hewekudifikila madi diya dikala ne ditukulu dyakwe naho hawafamikwe mwe vinengo vyawo hegu mwe mikono yawo. Naho wenkwa ujima na kulongoza hamwenga na Kulisito enga maseuta kwa chipindi cha mihilimo magana mlongo. 5Wadya watuhu wabanike hawenkigwe ujima kubula mihilimo magana mlongo ichinte. Uno nuwo uyuso wa nkongo. 6Elo wabwedesa naho wakuka wadya na watende mo uyuso wa nkongo. File ya kaidi haitende na udahi mwawo awo nawatende walavyantambiko wa Chohile na wa Kulisito mkombola nawalongoze enga maseuta hamwenga na uyo kwa chipindi cha mihilimo magana mlongo.

Kuhudiswa kwa Shetani

7Chipindi cha idya mihilimo magana mlongo chikaheza, Shetani nalekelwe kulaila mwe chifungo chakwe, 8uyo nalawe nakukonga kuwazaganya wantu wazagale chila hantu, wantu awo nawetangwe Gogi na Magogu. Shetani nawachisanye kugomba nkondo awo nawatende walozize enga msanga wa bahali. 9Wazagala mwe isi yose na kuzunguluka kwe zinkambi za wantu wa Chohile na mzi wa Chohile aungile. Mna moto usela kulaila kwembingu na kuwatikimya. 10Niyo Mwavu yudya awadantile kadulwa mndani mwe ndiwa imemile mayuwe ya chola yakwaka mna diya dikala na yudya muwoni mdanti, wose awo nawasulumizwe chilo na msi mazuwa yose.

Kanto dya Udumo

11Niyo nawona chigoda cho uzumbe chikulu ching'aile na yudya achikaile. Isi ne mbingu vyagila kulongozi kwakwe na haviwoneke naho. 12Haheza niyo nawona wantu wadya wabanikaga wakulu na wadodo wachimala kulongozi kwe chiya chigoda cho uzumbe. Vitabu vigubulwa na chitabu chituhu chigubulwa, chitabu cho ujima. Wantu wadya walahwa kuligana ne zintendwa zawo wadamanye saviya viwandikwe mwe ivyo ivitabu. 13Niyo ibahali yawalavya wabanike wendile mndani mwakwe. File na kuzimu vyawalavya wantu wabanike wendile mndani mwakwe. Chila yumwenga kakantilwa kuligana na ntendwa zakwe. 14Niyo file na kuzimu vyadulwa mndani mwe ndiwa yo moto. Ndiwa iyo niyo file ya kaidi. 15Na mntu yoyose yudya zina dyakwe hediwoneke diwandikwa mwe chitabu cho ujima, nadulwe mwe ndiwa yo moto.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index