Search form

Ugubulo 22

Mto wa ujima

1Naho mndima ywa kwembingu kanilagisa mto wa mazi ya ujima, yakumweka saviya chelole, yakajuluzika kulaila kwe chigoda cha uzumbe cha Chohile na Mwanangoto. 2Mto uwo ujuluzika kujinkila mgati mwe sila nkulu yo umzi. Chila ntendele yo mto nendile kuna miti ya ujima, ukweleka matunda nkanana mlongo na mbili kwa mhilimo, kugamba chila mwezi mti udya naukeleka, na mazani yakwe ni mti ukuhonya wantu wa si zose. 3Hakutende na chintu chochose chiligitwe nachitende mo umzi uwo.

Chigoda cho uzumbe cha Chohile na Mwanangoto navitende mo umzi na wandima wakwe nawamsankanile. 4Nawawone uso wakwe na zina dyakwe nadiwandikwe mwe vinengo vyawo. 5Hakutende na chilo naho hakungigwe taa hegu ulangazi wa zuwa, kwaviya Zumbe Chohile nawalanagazize naho nawalongoze enga maseuta mazuwa yose.

Kwiza kwa Yesu

6Niyo mndima ywa kwembingu anigamba, “Mbuli zino ni za chindedi naho za chikanuni. Zumbe Chohile yudya akuwenka wawoni Muye wakwe, kasigila mndima ywakwe ywa kwembingu awalagise wandima wakwe mbuli nazisunguze kulaila.”

7Yesu agamba, “Tegelezani! Neza ivino haluse! Wajimbikwa wadya wakutoza ulosi wa uwoni wimwe chitabu chino!”

8Miye, Yohana, siva na kuwona mbuli zino zoseni. Naho nize nibinde kwiva nakuziwona, niyo nafika madi kulongozi kwa yudya mndima ywa kwembingu anilagise izimbuli izo, naho nahonga nimfikile madi. 9Mna uyo niyo anigamba, “Leka usekutenda ivyo! Miye ni mndima ywa Chohile enga weye na walukolo wako wawoni na wose wakutoza malagizo ye mwe chitabu chino mfikile madi Chohile!” 10Naho niyo anigamba, “Usekuijela hula mbuli iyo yo uwoni ye chitabu chino, kwaviya chipindi cha kulaila izimbuli zino chihaguhi. 11Haluse mta kudamanya yehiye nadamanyise yehiye, mzavu naye natendese mzavu, mta kudamanya yakuwagila nadamanyise yakuwagila, akukile naye ajendeleze kulenguswa.”

12Yesu agamba, “Tegeleza! Nasunguza kwiza na jeleko nanimwinke chila yumwenga kuligana na ntendwa zakwe umo heza. 13Miye ni ywa nkongo na ywa udumo, uyo akongile mbuli zose na kuzibuza ko udumo.”

14Wadya wakufula nkazu zawo wabweda, kwaviya walekelwe wengile mwe zinyivi zo mzi uwo na kutenda na udahi wa kudya amatunda yo mti wo ujima. 15Mna kuse ko mzi uwo kuna wantu wa kwihiza na wasai na wagonyi na wakomi na wakuvikila matukulu na wose wakunga kulonga udanti na kuudamanya. 16“Miye, Yesu, simsigila mndima ywangu ywa kwembingu awaukuileni nyuwe mwe zimbuli zino mwa mabunga ya wamzumile Kulisito. Miye ni mwelekwa ywa lukolo lwa Daudi, miye ni ntondo ya machelwa ikumweka mtondo.”

17Muye wa Chohile na msolwa wagamba, “So!”

Chila mntu akwiva imbuli ino nagambe, “So!”

Mta nchilu neze, yudya akunga naguhe mazi ya ujima heyena maliho.

Nkomelezo

18Miye Yohana namfunda chila mntu akwiva uwoni wi mwe chitabu chino, mntu yoyose nongezeze mbuli yoyose, Chohile namtende asulumile kwa nkomano ziwandikwe mwe chitabu chino. 19Na mntu yoyose nahunguze chochose mwe zimbuli zo uwoni we chitabu chino, Chohile namhoke fungu dyakwe dya matunda yo mti wo ujima, na hantu hakwe mo mzi udya ukukile, udya uwandikwe mwe chitabu chino.

20Mukuzi mwe zimbuli zino agamba, “Chindedi nasunguza kwiza!”

Taile, So Zumbe Yesu!

21Nawalombezezani wedi wa Zumbe Yesu. Taile.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index