Search form

Ugubulo 4

Mviko kwe Mbingu

1Eze yajinke ayo niyo nawona lwivi luvugulwa kwembingu na izwi diya nivile hadya nkongo dyenga izwi dya gunda, dyagamba, “So kuno nahulagise mbuli nazilaile aho nyumani.” 2Aho niyo nengilwa ni Muye. Nawona chigoda cho uzumbe chikigwa kwembingu na yumwenga kekaila mlanga mwe chigoda icho. 3Uyo ekale mlanga mwakwe kang'ala enga yuwe tana dya alimasi na yuwe tana dinkundu dya akiki na lutamwasi luzunguluke mwe chigoda cho uzumbe lukawoneka luna langi ichijani enga yuwe tana dya zumalidi. 4Kuzunguluka chigoda cho uzumbe kwendaga na vigoda vya chizumbe milongo midi na vine, vikailwe ni wadalahala milongo midi na waidi wavikile suche zing'aile naho wavikile vilemba vya zahabu mwe mitwi yawo. 5Mwe chigoda chiya cho uzumbe kwalaila lumwemwe, mlulumo na lubaula. Magala mfungate ya moto nayaka kulongozi kwe chigoda cho uzumbe. Magala ayo ni Myuye mfungate ya Chohile. 6Iviya kulongozi kwe chigoda cho uzumbe nakuna chintu chikale saviya bahali ya chelole ikung'ala saviya yuwe ding'alise.

Chiya ichigoda cho uzumbe chendile chihagati nachizungulukwa ntendele zose ni vyumbe wane wata ujima wagubikwe ni meso kulongozi na kunyuma. 7Chumbe uyo ywa nkongo mta ujima kekala saviya simba, ywa kaidi kekala saviya njeku, ywakatatu nana uso ukuligana na wamntu, ywakane naye kekala enga ngwilizi ikupuluka. 8Chila chumbe chimwenga mwe wadya wata ujima wane na mawawa mtandatu, yamemile meso hasi na mlanga mwakwe. Hawalekile kuchema chilo na msi.

“Mkuka, mkuka, mkuka, Zumbe Chohile Mkulu mta Udahi,

endaga eyaho, naho eyaho, naho akwiza.”

9Chila nkanana vyumbe awo wane nawakamwinka ukulu na kumtunya na kumhongeza uyo ekale mwe chigoda cho uzumbe, akwikala mazuwa yose, 10wadya wadalahala milongo midi na wane wafika madi na kufunamiza imitwi yawo kubula hasi kulongozi kwa uyo ekale mwe chigoda cho uzumbe, na kumvikila uyo akwikala mazuwa yose. Nawo nawakeza kwika vilemba vyawo kulongozi kwe chigoda cho uzumbe wakagamba,

11“Zumbe dyetu na Chohile! Wawagila

kuhokela ukulu na ntunyo, na nguvu.

Kwaviya kuumba vintu vyose,

na kwa kunga kwako vintu vyose na vyumbwa naho viyaho.”

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index