Search form

Ugubulo 5

Chitabu na Mwana Ngoto

1Haheza niyo nawona mo mkono wakwe wa kulume wa uyo ekale mwe chigoda cho uzumbe, chitabu chiwandikwe kulongozi na kunyuma niyo chavugalwa na mahula mfungate.2Niyo nawona mndima ywa kwembingu mta udahi, akulonga kwa izwi kulu, “Ni yuhi akuwagila kutula idihula na kugubula ichitabu?” 3Mna nahahana mntu kwembingu hegu mwe isi, hegu hasi heisi adahile kuchivugula ichitabu na kuchikaula mndani mwakwe. 4Niyo naila kwa usungu kwaviya hahana awoneke awagile kuchigubula ichitabu hegu kukaula mndani mwakwe. 5Niyo yumwenga mwa wadya wadalahala anigamba “Usekwila. Kaula! Simba ywa kabila dya Yuda, lweleko lwa Daudi, kahuda inkondo, naho adaha kutula idihula dya mfungate nakuchigubula chiya ichitabu.”

6Niyo nawona hadya hagati he chigoda cho uzumbe Mwana Ngoto kachimala, akazungulukwa chila ntende ni wadya vyumbe wane wata ujima na wadalahala. Uyo Mwana Ngoto kawoneka enga achinjigwe. Nendile ana mahembe mfungate, na meso mfungate, ziya zendile ni myuye mfungate ya Chohile yendaga igalwe chila hantu mwe si. 7Niyo Mwana Ngoto aita achiguha chiya ichitabu mo mkono wa kulume wa yudya ekale mwe chigoda cho uzumbe. 8Eze aguhe du chiya chitabu, wadya vyumbe wata ujima wane hamwenga na wadya wadalahala milongo midi na wane wafika madi kulongozi kwa Mwana Ngoto. Chila yumwenga ana chisindamgunda na mabakuli ya zahabu yamemile ubani, ayo ni malombezo ya wantu wa Chohile. 9Elo niyo wachema wila uno mhya,

“Weye wawagila kuchiguha icho ichitabu

nakuvugula mahula yakwe.

Kwaviya weye wachinjagwa, na kwe isakame yako kumkombwela Chohile ywetu,

wantu kulaila mwe chila kabila chila longa naho chila lukolo naho chila si,

10Wawenkaga ulavyantambiko wa chiseuta chani wamsankanile Chohile ywetu,

nawo nawawalongoze wantu mwe isi.”

11Umo hakaula, niyo neva izwi dya wandima wa kwembingu walozize hewekuwazika! Wendile wekala kuzunguluka chigoda cho uzumbe, wadya vyumbe wata ujima wane na wadya wadalahala, 12na kulonga kwa izwi kulu,

“Mwanangoto achinjigwe awagila

kuhokela nguvu na ugoli na umanyi na udahi

ntunyo na ukulu na ntogozi!”

13Niyo neva chila chumbe chi kwembingu na mwe isi na hasi heisi na kwe bahali, heye vyumbe vyose vimwe isi vyagamba vino,

“Uyo ekale mwe chigoda cho uzumbe na Mwanangoto,

ntogozi na ntunyo, na ukulu na udahi na uzumbe mazuwa yose”

14Vyumbe wata ujima wane niyo wagamba, “Taile!” Na wadya Wadalahala niyo wafika madi wakavika.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index