Search form

Ugubulo 6

Mwanangoto atula mahula

1Niyo nawona Mwanangoto atula hula dimwenga mwa yadya mahula mfungate. Niyo neva yumwenga mwe wadya vyumbe wata ujima wane akagamba saviya izwi dya mbala “So!” 2Niyo nakaula nawona falasi ikung'ala. Na uyo akweile iyo ifalasi nana uta, niyo enkigwa chilemba. Niyo afosa enga mhuda ajendeleze kuhuda.

3Mwanangoto eze atule na kugubula hula dya kaidi, niyo namwiva yuda chumbe mta ujima ywa kaidi akagamba, “So!” 4Niyo yalaila falasi ntuhu inkundu guu. Na yudya akweile ifalasi nakenkigwa udahi wa kusa utondowazi mwe isi chani wantu wakomane. Niyo enkigwa bamba kulu.

5Niyo Mwanangoto atula nakugubula hula dya katatu, niyo namwiva chumbe mta ujima ywa katatu akagamba, “So!” Niyo nawona hana falasi ntitu. Mta kuikwela ifalasi nakatoza chintu cha kuhimila uzami wakwe mo mkono. 6Niyo neva chintu chikale saviya izwi dikulaila mgati mwa wadya vyumbe wata ujima wane, dikugamba, “Chibaba chimwenga cha ngano kwa maliho ya zuwa dimwe, na vibaba vitatu vya shaili kwa maliho ya zuwa dimwe. Mna mnasekubalanga mavuta ya mizaituni hegu divai!”

7Mwanangoto niyo atula idihula dya kane, niyo namwiva yudya chumbe mta ujima ywa kane akagamba, “So!” 8Niyo nakaula nawona, nakuna falasi ichivu. Idizina dyo mkwela falasi iyo dyendaga File na kuzimu vimtimila mnyuma. Awo nawenkigwa udahi mwe lobo imwenga ye isi, wawakome wantu kwa bamba na sala na manyonje na makala yamwe isi.

9Mwanangoto eze atule na kugubula hula ya shano, niyo nawona hasi he nchanja yo kulaviza ntambiko myuye ya wadya wachinjigwe kwa chausa cha kulonga ulosi wa Chohile na kwa chausa cha ukuzi walavize. 10Waguta kwa izwi kulu, “Weye Zumbe mkulu mkuka, naho mchindedi! Nozigile kubula ini kulaha na kulihiza wantu wakwikala mwe isi kwa chausa cha kukomwa kwetu?” 11Chila yumwenga ywawo enkagwa nkazu ing'aile, niyo wagambigwa wajendeleza kuhumula kwa chipindi chiguhi, kubula aho wadya wandima weyawe na walukolo weyawe wose wasigale wakungwa wakomwe wachinte.

12Niyo nakaula Mwanangoto eze atule na kugubula idihula dya mtandatu, niyo kwalaila chisingisa chikulu, zuwa niyo dyatenda dititu chii enga juniya titu, mnenge uhitukila winkundu guu saviya sakame. 13Ntondo za kwembingu niyo zagwa mlanga mwe isi, enga nkuyu ziholoze zikahugutuka umo mkuyu ukasingiswa ni nkung'unto. 14Ulanga nautatuka mahande maidi nayazingwe saviya mcheka ukuzingwa, na chila lugulu na chisiwa navisingiswe na kubogozoka. 15Niyo maseuta we isi na wakulu na vilongozi wa wankondo na wagoli na wata nguvu, na chila watumwa na wantu wenenwe, wefisa mwe zimpanga na mgati mwa mayuwe makulu ya magulu ayo. 16Wakayagambila amagulu na mayuwe ayo, “Chigweleni nakuchifisa chisekuwonwa mwa meso ya yudya ekale mwe chigoda cho uzumbe na maya ya Mwanangoto! 17Kwaviya zuwa kulu dya maya yawo dibula, ni yuhi nadahe kuhiga?”

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index