Search form

Ugubulo 7

Waizulaeli 144,000 wafamikwa mahula

1Eze yajinke ayo niyo nawona wandima wa kwembingu wane wachimale mwe ntendele nne ze isi, wakachinda nkung'unto isekuvumila mwe isi naho mwe ibahali hegu mwe mti wowose. 2Niyo nawona mndima ywa kwembingu mtuhu akakwela kulaila ulailo wa zuwa na famiko dya Chohile mta ujima. Niyo awagutila wandima wa kwembingu wane wenkigwe udahi wa kuibalanga isi ne bahali. 3Na mndima ywa kwembingu niyo agamba, “Use kubalanga isi, hegu bahali, hegu miti, kubula aho nachibindile kuwafamika wandima wa Chohile ywetu mwe vinengo vyawo.” 4Niyo nagambilwa, wantu wawazigwe ni wadya wafamikwe famiko mwa makabila yose ya Waizulaeli ni laki imwenga elufu milongo mine na nne, 5wantu wafamikwe famiko kulaila mwe dikabila dya Yuda ni elufu mlongo umwenga na waidi. Na mwe dikabila dya Lubeni, wantu elufu mlongo umwenga na waidi, na mwe dikabila dya Gadi wantu, elufu mlongo umwenga na waidi, 6Kulaila mwe dikabila dya Asheli wantu, elufu mlongo umwenga na waidi, na mwe kabila dya Nafutali wantu, elufu mlongo umwenga na waidi, na mwe dikabila dya Manase wantu elufu mlongo umwenga na waidi, 7Kulaila mwe dikabila dya Simoni wantu, elufu mlongo umwenga na waidi, na mwe dikabila dya Lawi wantu elufu mlongo umwenga na magana milongo midi, na mwe dikaila dya Isakali wantu elufu mlongo na waidi 8Kulaila mwe kabila dya Zabuloni, elufu mlongo umwenga na waidi, na mwe dikabila dya Yusufu wantu, elufu mlongo na waidi na mwe dikabila dya Benjamini wantu, elufu mlongo na waidi wafamikwe hula.

Lukudidi lwa wantu wa chila isi

9Eze yajinke aho, niyo nawona lukudidi lwa wantu hewekuwazika, wantu wa chila si, na chila kabila, na chila lukolo na chila longa, nawachimala kulongozi kwe chigoda cho uzumbe na mwa Mwanangoto, wavaile nkazu kuno watoza matambi ya mitende mwe mikono yawo. 10Wetanga kwa izwi kulu, “Wambulwa wetu walaila kwa Chohile ywetu, akwikala mwe chigoda cho uzumbe, na kulaila kwa Mwanangoto!” 11Wandima wa kwembingu wose wakatenda wachimala kuzunguluka ichigoda cho uzumbe, na wadalahala, na vyumbe wata ujima wane. Niyo wafika madi na kufunama kubula hasi mwe chigoda cho uzumbe na kuvika kwa Chohile, 12wakagamba, “Taile! Ntogozi na ukulu na umanyi na hongezi na ntunyo na udahi na nguvu vitende na Chohile ywetu mazuwa yose! Taile!”

13Yumwenga mwa wadya wadalahala anuza, “Wano ni wahi wavikile nkazu zing'aile, naho walaila kuhi?”

14Namhitula, “Sivimanyize mkulu mna ni weye umanyize Zumbe dyangu!.”

Anigamba, “Wano nawo womboke na kuhona mwe inkunto idya inkulu. Nawo wafuile nkazu zawo na kuzitenda zing'aile kwa sakame ya Mwanangoto. 15Ivyo nivyo vikuleka we kulongozi kwe chigoda cho uzumbe cha Chohile na wamsankanila chilo na msi mwe nyumba yakwe. Uyo akwikala mwe chigoda cho uzumbe natende nawo na kuwadima. 16Hawalumwe ni sala naho hawakalukwe naho zuwa hadiwoke hegu chivuguto chitendese, 17kwaviya Mwanangoto, nuyo ehaguhi ne chigoda cho uzumbe chi hadya hagati, natende mdimi ywawo, naho nawalongoze kwe mfajo wa mazi ya ujima. Chohile nawahanguse amesozi yawo.”

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index