Search form

Ugubulo 8

Hula dya mfungate

1Umo Mwanangoto akatula na kugubula hula dya mfungate niyo kwembingu kwanyamala dwi kwa chipindi cha nusu saa. 2Naho niyo nawona wandima wa kwembingu mfungate wakuchimala kulongozi kwa Chohile, wenkigwa magunda mfungate.

3Mndima ywa kwembingu mtuhu mta chetezo cha zahabu, keza niyo achimala mwe nchanja yo kulaviza ntambiko. Kenkigwa ubani ulozize aulavye ntambiko hamwenga na malombezo ya wantu wa Chohile wose mlanga mwe nchanja ye zahabu ikulongozi kwe chigoda cho uzumbe. 4Umosi wa udya ubani niyo wakwela kulanga, hamwenga na malombezo ya wantu wa Chohile kulaila mwe mikono yauyo mndima ywa kwembingu achimale kulongozi kwa Chohile. 5Uyo mndima ywa kwembingu niyo aguha chiya chetezo chimemile moto kulaila mwe nchanja yo kulaviza ntambiko, achidula mlanga mwe isi, niyo kwatenda na mbaula na izwi na lumwemwe na chisingisa mwe isi.

Magunda mfungate

6Wadya wandima wa kwembingu mfungate wata magunda mfungate wemalanya wayavile.

7Mndima ywa kwembingu ywa nkongo niyo avila idigunda dyakwe, kwatenda na fula nkulu ya mayuwe na moto vihangane na sakame, niyo vyadulwa mwe isi. Fungu dimwenga mwe mafungu matatu yaligane ye isi niyo dyahya, fungu dimwenga dye miti niyo dyahya hamwenga na mani mabisi yose niyo yahya.

8Niyo mndima ywa kwembingu ywa kaidi avila gunda dyakwe. Niyo chintu chikale saviya lugulu lukulu lukuhya moto lwadulwa mwe bahali. Fungu dimwenga mgati mwe mafungu matatu yaligane, ye bahali dyahitukila sakame, 9Fungu dimwenga dya mafungu matatu yaligane ye vyumbe vina ujima mwe bahali niyo vyafa, seivyo naho fungu saviya idyo dya meli niyo zabalangwa.

10Naho niyo mndima ywa kwembingu ywa katatu avila gunda dyakwe, ntondo nkulu ikwaka saviya gala, yalagala kulaila ko ulanga nakugwa mwe fungu dimwenga dya mafungu matatu yaligane mlanga mwe mito ne mifajo ya mazi. 11Zina dye ntondo ni “Usungu.” Fungu dimwenga mwe mafungu matatu yaligane ya mazi yadwalukila usungu, wantu walozize wabanika kwa kunywa amazi ayo, kwaviya usungu utendesa.

12Niyo mndima ywa kwembingu ywa kane avila gunda dyakwe. Fungu dimwenga mwe mafungu matatu yaligane ya zuwa yatoigwa, seivyo naho dya mnenge, na ntondo chani fungu dyawo dimwenga mwa matatu yaligane yakomele chiza. Fungu dimwenga mwe matatu yaligane dya msi diswesa ung'azi saivyo naho dye chilo.

13Umo nahakaula, niyo neva ngwilizi ikupuluka mo ulanga vitendese ikaila kwa izwi kulu, “Namluwone! Namluwone, namluwone wose mkwikala mwe isi umo mwe chipindi wandima wa kwembingu watatu wasigale wakavila magunda yawo!”

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index