Search form

Ugubulo 9

1Niyo mndima ywa kwembingu ywa shano avila gunda dyakwe. Nawona ntondo ikulagala mlanga mwe isi kulaila kwembingu. Inkigwa komwelo dya lwina lwedibome hedina uhelo. 2Niyo agubula ulwina lwe dibome hedina uhelo, mosi niyo wakwela kulaila mwe dibome enga mosi wa tanuli kulu, zuwa no ulanga vitenda chiza kwa chausa cho umosi uwo. 3Sije zilaila mo mosi udya niyo zengila mwe isi zinkigwa udahi saviya visuse. 4Sije izo zisekubalanga nyasi hegu mani mwe isi hegu miti yoyose, mna ziwabalange wadya du hewe famikwe hula dya Chohile mwe vinengo vyawo. 5Sije hazungigwe ziwakome wantu mna kuwasulumiza du kwa myezi mishano. Ulumi wawo wikala enga ulumi wa chisuse. 6Mwa mazuwa ayo wantu nawalonde file mna haiwagwele nawabese kubanika mna file naiwanyilike.

7Kweivyo zikuwoneka sije izo nendile zikenga falasi zemalanye kwa nkondo, mwe mitwi yawo nendile mna vilemba vikale vidamanywe kwa zahabu, na kwa meso kwawo ni saviya wantu. 8Fili zawo zisaviya fili za wavyele, meno yawo yesaviya ya simba. 9Vifuwa vyawo vigubikwa na vintu vikale saviya valo dya chuma. Izwi dikulaila mwa mawawa yawo dikala saviya izwi dya myutuka ikubuluzwa ni falasi zilozize zikugulukisa kwita kwe nkondo. 10Nazina michila ina miwa saviya ya chisuse, mwe michila iyo nendile mna udahi wa kuwaluma wantu kwa chipindi cha myezi mishano. 11Naho wana seuta ywawo, uyo ni mndima mkulu ywa kwedibome hedina uhelo. Zina dyakwe kwa Chiebulaniya ni Abadoni, kwa Chiyunani idizina ni Apoliyoni kugamba “Mbanasi.”

12Namluwone lwa nkongo lujinka, vikajika ivyo kuna namluwone ntuhu mbili zikwiza nyumani.

13Niyo mndima ywa kwembingu ywa mtandatu avila gunda dyakwe. Neva izwi dikulaila mwe mahembe mane ya zahabu yemlanga mwe zintendele nne ze nchanja ye zahabu ya kulaviza ntambiko yendile kulongozi kwa Chohile. 14Izwi dimgambila uyo mndima ywa kwembingu ywa mtandatu mta gunda, “Wavuguile awo wandima wa Shetani wane wavugailwe haguhi no mto mkulu wa Fulati!” 15Wadya wandima wane wa Mwavu niyo wavugwilwa, nawo nawemalanya kale mwe saa idya dizuwa dyo mwezi na mhilimo uwo, chani wakome fungu dimwenga mwa mafungu matatu yaligane ya wantu. 16Nevaga kugamba wankondo wakwela falasi wawazigwe wendaga milioni magana maidi. 17Vino nivyo niwone mo uwoni wangu, siwona falasi na wakwezi wawo, na wana valo dya chuma mwe vifuwa vyawo zendile zikawoneka zinkundu saviya moto nazikawoneka zibuluu saviya ulanga na zinjano saviya unga wa chola. Mitwi ye zifalasi izo na isaviya ya simba, na mwe milomo yawo mwalawaga moto na mosi na mayuwe ya chola yakwaka. 18Fungu dimwenga mwa mafungu matatu yaligane ya wantu awamwenga wakomwa kwa nkomano izo ntatu na moto na mosi na chola chikulaila mwe milomo ye zifalasi. 19Kwa viya nguvu ze zifalasi nazimwe milomo yawo na mwe michila yawo. Michila yawo naikenga mitwi ya nyoka kwa michila iyo nazikajeseza kulumila wantu.

20Wantu wasigale, hewekomigwe ni zinkomano izo izintatu, haweile na kuyaleka matukulu wadamanye kwa mikono yawo hawalekile kufikila madi mpepo na matukulu yadamanywe kwa zahabu kwa hela na shaba na mayuwe na miti na vintu hevikudaha kuwona, kwiva hegu kujenda. 21Wantu wadya haweile na kuleka ukomi wawo na usai wawona ugonyi wawo hegu ubavi wawo.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index