Search form

Walumi 10

1Walukolo weyangu, naungisa kwa moyo wangu wose chani wantu wangu wambulwe! Naho nawalombezeza kwa Chohile! 2Nadaha kuukula kugamba wahikiliza kumsankanila Chohile, mna umanyi wawo mwe kumsankanila Chohile hauna chindedi. 3Hawamanyize viya Chohile akuwatenda wantu watende wedi, mna wajeza kwika sila yawo wenye, ivyo hawatimile sila ya Chohile ya kuwatenda wantu wachume myoyo kulongozi kwakwe. 4Kwaviya Kulisito nuyo udumo we Sigilizi, chani chila na wazumile watendwe wachumile myoyo kwa Chohile.

Ukombolwa ni kwa wose

5Musa awandikaga vino mwe kutendwa achumile moyo kwa Chohile kwa kutimila Sigilizi. “Yoyose akutimila lagiso dya Sigilizi nekale.” 6Mna mwe kutendwa achumile moyo kwa Chohile kwa kuzumila Mawandiko yagamba vino, “Usekweuza mo moyo wako, Ni yuhi akunga akwele kwembingu?” Uko ni kumseleza hasi Kulisito. 7“Naho usekuza, Ni yuhi akunga asele kwe isi ya wabanike?” Uko ni kumuyusa Kulisito. 8Mawandiko Yakukile yagamba vino. “Ulosi wa Chohile wi hajihi na weye, wi mo mlomo wako na mo moyo wako” Nuwo ulosi wa uzumizi chikulonga. 9Hegu unalonga kugamba Yesu ni Zumbe na kuzumila kwa moyo kugamba Chohile kamuyusa, nawambulwe. 10Kwaviya kwa moyo mntu azumila na kutenda achume myoyo kulongozi kwa Chohile, naho kwa mlomo mntu akulonga chindedi mwa Kulisito nambulwe. 11Mawandiko Yakukile yagamba, “Yoyose akumzumila hajelwe soni.” 12Hahana kwesimana Wayahudi na sawo Wayahudi, Zumbe yumwenga nuyo Zumbe dya wose naho ajimbikisa wose wakumwitanga. 13Saviya Mawandiko Yakukile yakugamba, “Yoyose akwitanga zina dya Zumbe nambulwe.”

14Mna nawetange vivihi zina dya Zumbe uneva hawamzumile? Naho nawazumile vivihi uneva hawanati kumwiva? Naho nawamwive vivihi uneva hahana wantu wawagambile? 15Naho wantu nawawagambile vivihi uneva hawasigilwe? Saviya Mawandiko Yakukile yakugamba, “Kwiza kwa wadya wakulonga Mbuli Yedi kwawagila vidala!” 16Mna sawo wose wahokele Mbuli Yedi. Isaya mwenye agamba, “Zumbe, ni yuhi azumile ulosi wetu?” 17Elo, uzumizi walaila kwa kwiva, kwiva nako kwalaila kwa kugambilwa mbuli za Kulisito.

18Mna nauza, ni chindedi kugamba hawawivile ulosi? Bule wawiva, saviya Mawandiko yakugamba.

“Izwi dyawo dizagala mwe isi njima,

ne milosi yawo ijendesa kubula kwe zintendele ze isi.”

19Nauza naho, wantu wa Izulaeli hawakombaganye? Nkongo Musa agambaga,

“Kwa wantu hewena si

naniwatende muwonele finju,

si ya wahezi

naniwatende mwihiwe.”

20Isaya alongaga kwa kwekamba,

“Silondolwa ni wadya nendile hewekunilonda,

selagisa kwa wadya nendile hawakunitanga.”

21Mna kulanga wantu wa Izulaeli agamba, “Msi mjima siwachumiziza mikono yangu kuwahokela wantu wasi na hewekwiva.”

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index