Search form

Walumi 16

Ndamsa zangu

1Naunga nilonge kwenyu kugamba lumbu dyetu Fibi ni mntu ywedi, mndima ywa bunga dya wazumile uko Kenikileya. 2Mhokeleni kwa zina dya Zumbe saviya wantu wa Chohile wakungwa kutenda. Mwambizeni kwa chochose akunga kwenyu, kwaviya katenda mbuya mtana kwa wantu walozize kwangu.

3Ndamsa zangu ziwabwile Pisika na Akila, wandima weyangu mwe ndima ya Kulisito Yesu, 4wehosa ujima wawo kwachausa changu. Nawahongeza vidala, suyo miye du, mna hata kulaila kwa sawo wayahudi wa mabunga ya wazumile. 5Ndamsa naho kwa wazumile wakudugana mwe nyumba yawo.

Ndamsa kwa mbuyangu vidala Epaineto, wankongo mwe si ya Asiya kumzumila Kulisito. 6Ndamsa kwa Maliyamu, awadamanyanyize ndima vidala. 7Ndamsa kwa walukolo mwa Kulisito Anduloniko na Yuniya, wambuya wa Chiyahudi wendaga na miye mwe chifungo, wamanyika vyedi mwa wasigilwa, naho watendaga Wakulisito umo miye sinati.

8Ndamsa zangu kwa Ampliato, mbuyangu vidala mwe kulungana na Zumbe. 9Ndamsa naho kwa Alubano, mndima mnyangu mwe ndima ya Kulisito, na kwa Sitakisi, mbuyangu vidala. 10Ndamsa kwa Apele, uchindedi wakwe kwa Kulisito uwagila. Ndamsa kwa walukolo wa Alisitobula. 11Ndamsa kwa Helodioni, mbuya ywa Chiyahudi, na walukolo wa Nalikiso wamzumile Zumbe.

12Ndamsa zangu kwa Tilifaina na Tilifosa, wakudamanya ndima mwe ndima ya Zumbe, na kwa mbuyangu Pefusisi, amdamanyizise ndima Zumbe. 13Nilamsiza Lufo asagulwe kudamanya ndima ya Zumbe, na kwa mami yakwe, yudya nami humtunya saviya mnala. 14Ndamsa zangu kwa Asinikilito, Filegoni, Helime, Patiloba, Helima, na walukolo woseni we hamwenga nawo. 15Ndamsa kwa Filologo na Yuliya, Neleya na lumbudye na Olimpa na wantu woseni wa Chohile wehamwenga nawo.

16Lamsanani kwa kilagiso cha kungana. Ndamsa kwenyu zikulaila kwa mabunga ya wantu wamzumile Kulisito.

Sigilizi za kukomeleza

17Walukolo weyangu nawalombezesani. Wasinyiseni wakubalanga umwenga wenyu na kusa uzumizi wa wantu na kuhiga mahinyo mhinyigwe. Kwenegeni na wantu awo! 18Kwaviya wantu wakudamanya mbuli saizo hawakumsankanila Kulisito Zumbe dyetu, mna wadamanya zawo wenye. Kwa losi zawo ntana na kwa ulongi wawo wakuwadanta waza myoyo ya wantu wachumile. 19Chila yumwenga kamanya ivyo mkumwiva Zumbe, ivyo nelelwa kwachausa chenyu. Mna naunga mtende na umanyi mdamanye yedi mwe mbuli zedi, mna hemwina masa mwe mbuli zihiye. 20Chohile naye sina dyetu dya utondowazi hakawe kumhonda Shetani hasi mwe viga vyenyu.

Mbazi za Zumbe dyetu Yesu kulisito zitende na nyuwe.

21Timoseo, mndima mnyangu, awalamsani, Lukiyo na Yasoni na Sosipateli weyangu wa Chiyahudi nawo wawalamsani.

22Miye, Telitilo, mta kuwandika ibaluwa ino, nawalamsa kwa zina dya Zumbe.

23Gayo mkaya ywangu, hamwenga na bunga dya wazumizi wose wakudugana kwakwe, wawalamsani, Elasito, mchimaila ywa hela zo mzi mkulu, hamwenga na mlukolo ywetu Kwato wawalamsani. 24Mbazi za Zumbe dyetu Yesu Kulisito zitende na nyuwe. Taile

Paolo amtogola Chohile

25Elo haluse chimhongeze Chohile! Uyo adaha kuwatogezani mwe idya Mbuli Yedi nawagambilaga mwa Yesu Kulisito, mwe chinyele chiya chigubulwe naho chafisagwa kwa mihilimo ilozize ijinkile. 26Mna, haluse ichindedi icho chigubulwa kwa sila ya mawandiko ya wawoni, na kwa mwiko wa Chohile mta ujima mazuwa yose umanyika mwe si zose chani wose wazumile na kwiva. 27Kwakwe Chohile mta umanyi wedi ichedu. Ukulu una uyo kwa sila ya Yesu Kulisito, mazuwa yose! Taile.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index