Search form

Walumi 3

1Elo Myahudi ana chihi chitendese kujinka wantu sawo Wayahudi? Hegu kujelwa ngasu kuna utana wani? 2Kwawagila vidala kwa chila sila. Nkongo, Chohile kawenka Wayahudi ulosi wakwe. 3Mna navitende vivihi uneva wamwenga wawo hawazumile? Kuleka kuzumila kwawo nakuhunguze ukanuni wa Chohile? 4Bule! Chohile nasigaile kutenda mchindedi mazuwa yose, hata hegu chila mntu ni mdanti, saviya viwandikwe mwa Mawandiko Yakukile,

“Weye, umanyike kugamba wi mta wedi mwe milosi yako.

Ukakantilwa weye we wi mhumi.”

5Mna, uneva wihi wetu walagisa pwilili kugamba Chohile adamanya wedi, nachigeze? Togola, nachigambe kugamba hana wedi akachilaha? Hano nalonga chimntu. 6Bule! Hegu Chohile hendile mchindedi nakadaha vivihi kukantila wantu we isi?

7Mna “Uneva udanti wangu walagisa pwilili uchindedi wa Chohile, elo ni mbwani naho miye nikantilwe saviya mta masa?” 8Chigeze! “Chidamanye vihiye chani kulaile vyedi”? Chindedi kuna wantu wamwenga wakunihuluta vihiye kugamba silonga ivyo. Wantu awo nawakantilwe saviya vikuwawagila.

Hahali achumile Kulongozi kwa Chohile

9Chigeze? Suwe Chiwayahudi wedi kujinka wantu wa si ntuhu? Bule! Siwalagisa kale kugamba Wayahudi na sawo Wayahudi wose walongozwa ni masa. 10Saviya viwandikwe kugamba.

“Hahali awoneke ywedi kulongozi kwa Chohile,

11Hahali mntu mta umanyi,

hegu mntu akumlonda Chohile.

12Wose wamhituka Chohile,

wose watenda wavu,

hahali akudamanya vyedi, hahali hata yumwenga.

13Milosi yawo imema wihi,

limi zawo zimema udanti,

walonga mbuli zikutisa saviya usungu wa nyoka,

14milomo yawo imema maligito na ukali.

15Viga vyawo vyagulukila kukoma wantu,

16aho nawaite wahosa ndilo na masulumizo. 17Sila ya utondowazi hawaimanyize,

18Hawakumogoha Chohile.”

19Chivimanya kugamba Sigilizi ni ya wadya wakulongozwa ni Sigilizi iyo, hahana hata yumwenga natende nachakwegombela isi yose naikantilwe ni Chohile. 20Kwaviya hahali mntu yeyose akuwoneka ywedi kulongozi kwa Chohile kwa kudamanya viya Sigilizi zakwe zikunga. Ndima ya Sigilizi ni kumlagisa du mntu kugamba kadamanya masa.

Mizungu ya Chohile ya Ukombolwa

21Mna haluse, sila ya Chohile ya kuwazumila wantu kutenda wedi igubulwa kale, naho siyo kwa sila ya sigilizi, hata ivyo mawandiko ya Sigilizi na ya wawoni yaukula mwe mbuli ino. 22Chohile awatenda wantu wawoneke wedi kwa sila ya uzumizi mwa Yesu Kulisito. Chohile adamanya vino kwa woseni wakumzumila Kulisito, kwaviya hahana vyesimile mgati mwawo, 23kwaviya wose wadamanya masa naho wehale na ukulu wa Chohile. 24Mna kwa mbazi za Chohile ziya ni majeleko du, wantu woseni watendwa wawoneke wedi kulongozi kwa Chohile kwa sila ya Yesu Kulisito, akuwakombola. 25Chohile kamlavya lavyo Yesu, chani kujinkila uzumizi wa sakame yakwe atende sila ya kuwausiza wantu masa kwa uzumizi wawo kwakwe. Chikale icho Chohile nanimjijimizi nakulekela masa ya wantu, mna haluse asinya masa yawo, chani alagise wedi wakwe. 26Chohile kadamanya vino chani alagise kugamba kawoneka ywedi. Mwe isila ino Chohile mwenye elagisa kugamba ni ywedi naho amtenda mntu yoyose kutenda ywedi chila akumzumila Yesu.

27Elo, chadaha kwefenyeza mbwani? Hahana! Vino viletwa nini? Kwaviya chatimila Sigilizi? Bule. Mna kwa uzumizi. 28Kwaviya chawoneka wedi kulongozi kwa Chohile kwa sila ya uzumizi, siyo kwa kutimila vikulagizwa ni Sigilizi. 29Hegu, Chohile ni Chohile ywa Wayahudi awodu? Suyo Chohile ywa sawo Wayahudi? Heye, ichindedi ni ywawo nawo. 30Chohile ni yumwenga du, naho nuyo nawatendile Wayahudi na wantu sawo Wayahudi kuwoneka wedi kulongozi kwakwe kwa sila ya uzumizi wa chila yumwenga. 31Elo nuko kugamba kwa uzumizi uno chaleka kutongela Sigilizi? Bule, mna chaitunya Sigilizi vichintile.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index