Search form

Walumi 6

Ujima mwa Kulisito

1Chigeze naho? Chijendeleze kudamanya masa chani mbazi Chohile zijenyele? 2Bule! Suwe chibanika mwe masa, nachijendeleze vivihi naho kwikala mwe kudamanya masa? 3Togola hamvimanyize kugamba chabatizwaga mwe file ya Yesu Kulisito? 4Chize chibatizwe chihambwa hamwenga na uyo mwe file yakwe, chani saviya Kulisito auyuke kwa ukulu wa Tate, suwe naswi chikale mwe ujima mhya.

5Uneva suwe chilungana naye mwe file, seivyo nachilungane naye mo kuuyuswa saviya auyukaga. 6Naho chivimanya kugamba wikazi wetu we chikale utungikwa hamwenga na Yesu mo msalaba, chani udahi wa mwili wa masa ubalangwe, chisekutenda naho watumwa wa masa. 7Kwaviya mntu abanike kambulwa mwe nguvu za masa. 8Ivyo uneva chibanika hamwenga na Kulisito, chazumila kugamba nachikale hamwenga naye. 9Kwaviya chivimanya kugamba Kulisito kauyuka, habanike naho, file haimdahe naho. 10Kabanika lumwenga du kwachausa cha masa. Habanike naho ekala kwa kumwagila Chohile. 11Mweivyo, mwefanyanye saviya wabanike mwe masa, mna mwekala kumsankanila Chohile kombokela Kulisito Yesu.

12Ivyo masa yasekulongoza naho mili yenyu ikubanika, vikatenda mtimile tama zakwe. 13Naho msekujeza kulavya vitago vyenyu vidamanye mbuli za wihi na masa. Mna vilavyeni kwa Chohile saviya wantu wata ujima, kwelavyeni kwa wedi. 14Masa yasekuwatenda watumwa naho, kwaviya hamkulongozwa ni sigilizi mna kwa mbazi mlagiswe ni Chohile.

Chiwatumwa wa kudamanya yakumuwagila Chohile

15Haluse chigeze? Chidamanye masa, kwaviya hachikulongozwa ni sigilizi mna chadimwa ni mbazi ya Chohile? Bule! 16Ichindedi mvimanya kugamba mnelavya kumwiva mntu msiku saviya watumwa wakwe, ichindedi mwi watumwa kwa yudya mkumwiva, hegu watumwa wa masa, chikutimila ni file, hegu kumwiva Chohile, chikutimila ni kutendwa wedi wa myoyo. 17Mna Chohile atogolwe! Namwi watumwa wa masa aho kale, mtimila chindedi mbunkule mwa mahinyo mhokele kwa myoyo yenyu yose. 18Mwakombolagwa mwe masa na kutenda watumwa wa wedi wa moyo kwa Chohile. 19Nalonga milongele ya chiuntu ya wantu wahwele mo utumwa. Aho kale mwelavyaga kutenda watumwa wakudamanya uzavu na wihi kwa kwikala mwe nkumbizi, seivyo kwelavyeni wenye mdamanye yedi kwa Chohile kwachausa cha ulenguswa.

20Umo mwendaga watumwa wa masa mwendaga mwihale kutenda yadya yakumwagila Chohile. 21Elo, mhokela chibwani kwa kudamanya viya mkuviwonela soni haluse? Usilo wa mbuli saizo ni file! 22Mna haluse mkombolwa kale kulaila mwe masa naho mhitukila watumwa wa Chohile. Uvuni wenyu ni kwikala mwe ulenguso mo udumo kwinkigwa ujima wa mazuwa yose. 23Kwaviya maliho ya masa ni file, mna jeleko dya Chohile ni ujima wa mazuwa yose mwe Kulisito Yesu Zumbe dyetu.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index