Search form

Walumi 7

Sigilizi mwe kuguhana

1Walukolo weyangu, sina nkama mmanye yano hunga nilonge, kwaviya nyuwe nyoseni mmanya mbuli za sigilizi. Sigilizi yamlongoza mntu achei mjima. 2Chigambe, mvyele asoligwe atozwa ni sigilizi kwa mgosiwe umo mgosi uyo akatenda ni mjima, mna hegu akabanika, mvyele uyo kakombolwa mwe sigilizi imtozize. 3Ivyo, uneva mvyele uyo akekala na mgosi mtuhu kuno mgosiwe ni mjima, nagambigwe mjenda na mntu ywa mweye, mna hegu mgosiwe kabanika, nachoholwe mwe sigilizi, akaguhigwa ni mgosi mtuhu hagambigwe mjenda na mtu ywa mwenye naho. 4Walukolo weyangu, ivyo nivyo vili kwenyu. Nyuwe nanywi mwe sigilizi mbanika kujinkila mwili wa Kulisito, haluse mtenda wakwe auyuke chani mumdamanyize yedi Chohile. 5Kwaviya umo nachikekala chimwili, tama zihiye zikasindikwa ni sigilizi, zidamanya ndima mwe mili yetu, vitendile chihele mwe file. 6Mna haluse, chichohwelwa mwe sigilizi, kwaviya chibanika mwe mbuli idya ichitendile watumwa. Haluse chasankanila kulawana na wikazi mhya wa Muye, mna siyo kutimilana na mbuli idya ya chikale ya sigilizi iwandikwe.

Sigilizi na Masa

7Togola, chigambe mbwani? Sigilizi ni masa? Bule! Mna Sigilizi initenda miye nimanye masa ni mbwani. Hegu Sigilizi hayalongaga, “Usekutenda na tama na chamnyawo,” Savimanyize kutenda na tama ihiye ni mbwani. 8Komwiko uwo, masa yapata luhenyo lwa kwimula chila tama ihiye mndani mwangu. Hekwina sigilizi masa ni chintu chibanike. 9Aho nkongo miye nani mjima umo samanyaga sigilizi naikanigamba usekudamanya vintu vihiye savino, mna umwiko wize wingile, masa yauyuka, 10nami niyo nabanika. Umwiko wasinyagwa kunigaila ujima, unigaila file. 11Masa yapata luhenyo kombokela umwiko uwo, niyo yanidanta nakunikoma.

12Ivyo, Sigilizi yenye ikuka, no mwiko nawo utondowala, uchuma kwa Chohile naho ni wedi. 13Mna vino nikugamba wedi unigaila file yangu? Bule! Ivyo vili nikugamba, masa chani yatende chindedi ni masa, yajesa chiya ichedi kuhosa file yangu. Ivyo masa, kombokela mwiko, yalagisa vichintile viya yaihise.

Mahigano ye mndani mwangu

14Chivimanya kugamba Sigilizi ni ya chimuye, mna miye ni ywa chimwili, sitagwa enga mtumwa ywa masa. 15Sivimanyize nadamanya mbwani, kwaviya sikudamanya chiya hunga, mna nadamanya chiya sikunga. 16Kwaviya hudamanya sicho hunga, vino nikugamba nazumila kugamba sigilizi ni yedi. 17Ivyo suyo miye hudamanya vino, mna ni udahi wa masa ye mndani mwangu. 18Sivimanya kugamba hadihali dyedi dyodyose mndani mwangu, kuligana no untu wangu. Kwaviya hata hegu naunga kudamanya dyedi, sikudaha kudidamanya. 19Sikudamanya dyedi hunga nidamanye, mna nadamanya dihiye sikunga kudidamanya. 20Elo, uneva nadamanya sikunga kudidamanya, ni kugamba suyo miye hudamanya, mna na amasa ye mndani mwangu.

21Ivyo naviwona kugamba sigilizi yadamanya ndima. Haunga kudamanya dyedi, dihiye nidyo hudamanya. 22Moyo wangu waibweda sigilizi ya Chohile. 23Mna nawona kugamba kuna sigilizi ntuhu ikudamanya ndima mo mwili wangu, sigilizi iyo yahigana naidya ikuzumilwa numanyi wangu. Iyo yanitenda mtumwa ywa sigilizi ya masa ikudamanya ndima mo mwili wangu. 24Mchiwa miye! Ni yuhi akunga anikombole no umwili uno ukunigala kwe file? 25Chohile atogolwe, adamanye vino kombokela Zumbe Yesu Kulisito!

Elo, miye umanyi wangu watimila sigilizi ya Chohile, mna umwili wangu watimila sigilizi ya masa.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index