Search form

Walumi 8

Kwikala mwe viya Muye ywa Chohile akunga

1Ivyo, kwa wadya wose wakwikala kwa kulungana na Kulisito Yesu hawakantilwe. 2Kwaviya, Sigilizi ya Muye ukuchinka ujima kwa kulungana na Kulisito Yesu, inichohola kulaila mwe Sigilizi ya masa na file. 3Mbuli idya Sigilizi ya Musa enkigwe ni Chohile idunduge kuidamanya kwachausa cha usokezi wa chimntu, Chohile kaidamanya, Kwa kumsigila mwanawe mwenye akatenda na mwili wa masa kwachausa cha masa, chani akantile masa mo mwili. 4Chohile kadamanya ivyo chani viya Sigilizi ikunga viwagile vitimilwe vichinte mndani mwetu suwe chikwikala kuligana na Muye Ukukile, mna suko kuligana na mwili una masa. 5Wadya wakwikala saviya mwili ukunga, walongozwa ni fanyanyi za mwili. Mna wadya wakwikala saviya Muye Ukukile ukunga, walongozwa ni fanyanyi za Muye. 6Kwaviya fanyanyi zikulongozwa ni mwili una masa zegala file, mna fanyanyi zikulongozwa ni Muye zegala ujima na utondowazi. 7Elo fanyanyi zikulongozwa ni mwili zahosa wantu wamwihiwe Chohile, kwaviya hawakutimila sigilizi ya Chohile, ichindedi hawakudaha kuitimila. 8Wadya wakulongozwa numwili hawakudaha kumuwagila Chohile.

9Nyuwe mna Muye wa Chohile unekala mndani mwenyu hamkulongozwa ni mwili, mna mwalongozwa ni Muye Ukukile. Uneva yoyose hana Muye wa Kulisito suyo mntu ywa Kulisito. 10Mna uneva Kulisito emndani mwenyu, Muye awenkani ujima kwaviya nyuwe mtendwa wedi kulongozi kwa Chohile, hata hegu mili yenyu ibanika kwachausa cha masa. 11Uneva Muye ywa Chohile amuyuse Yesu ekala mndani mwenyu, ivyo uyo amuyuse Kulisito naijele ujima imili yenyu ikubanika. Nadamanye ivyo kwa Muye wakwe emndani mwenyu.

12Elo, walukolo weyangu, china ndima, mna suko kwa kwikala saviya mwili ukunga. 13Kwaviya, uneva mkekala saviya mili ikunga, chindedi na mbanike. Mna kwa sila ya Muye mwakoma ntendwa zenyu zihiye, namtende na ujima. 14Elo wadya wakulongozwa ni Muye wa Chohile ni wana wa Chohile. 15Kwaviya Muye mwinkigwe ni Chohile haukuwatenda watumwa na kuwatenda mwogohe naho, mna mhokela Muye ukuwatenda wana wa Chohile kwa Muye uwo chetanga, “Aba!” Nuko kugamba “Tate!” 16Muye wa Chohile aukula nemyuye yetu kugamba suwe chi wana wa Chohile. 17Elo, kwaviya suwe chiwanawe, chiwalisi wa Chohile, wa kulisi hamwenga na Kulisito, kwaviya hegu chinatenda hamwenga mwe masulumizo ya Kulisito, nachitende hamwenga mo ukulu wakwe.

Ukulu ukwiza

18Nafanyanya kugamba masulumizo ya vino haluse sicho chintu yakaliganywa na ukulu udya ukunga ugubulwe kwetu. 19Elo vyumbe vyoseni vyagoja wana Chohile wagubulwe. 20Kwaviya vyumbe vyoseni vitendwa viwoneke kugamba sicho chintu, siyo kwa kunga vyenye, navitendwa ivyo mwe viya Chohile aungile, akatenda na msuhi, 21kugamba vyumbe vyenye navyo navichohoilwe kulaila mo utumwa wa kuwola, na kwingila mo ulekeilwa wo ukulu wa wana wa Chohile. 22Kwaviya chivimanya kugamba kubula vino haluse vyumbe vyoseni vyaugula kwa usungu wa kwefungula. 23Mna sivyo vyumbe ivyodu vikuugula, suwe naswi china malimbulo ya muye chaugula mndani mwetu, kuno chikagoja Chohile achitende wanawe kukombolwa kwe mili yetu. 24Kwa msuhi uwo suwe chikombolwa, mna msuhi hauhali uneva chachiwona chiya china msuhi nacho. Kwaviya ni yuhi akwikiya msuhi chiya akuwona? 25Mna uneva china msuhi na chiya hechikuchiwona, nachikigoje kwa kujijimiza.

26Mweivyo Muye naye achambiza mwe usokezi wetu. Kwaviya hachidahile kulombeza seivyo vikungwa, Muye mwenye achilombezeza kwa Chohile kwa kuugula hekukulongeka. 27Chohile akuwona mndani mwe myoyo, kazimanya fanyanyi za uyo Muye, kwaviya uyo Muye alombezeza wantu wa Chohile mwe mzungu wa Chohile.

28Chivimanya kugamba vintu vyose vyadamanya ndima kwa mbuli zedi kwa wadya wakumunga Chohile, wadya etange wadamanye viya akunga. 29Wadya Chohile awamanyaga kukongela nkongo, nawo awasentaga watende enga Mwanawe, chani Mwana atende mwelekwa ywa nkongo mwa walukolo walozize. 30Elo, wadya Chohile asagule iviya nawo etange, wadya etange iviya nawo awatendile wedi kulongozi kwakwe, kawatenda wedi kulongozi kwakwe naho kehanga nawo mo ukulu wakwe.

Kulisito Yesu alagisa vivihi Chohile achunga

31Mwe yano yoseni, chigeze? Uneva Chohile ekwe ntendele yetu, ni yuhi akudaha kuchihiga? Hahali hata yumwenga. 32Chohile hamng'ang'anile Mwanawe we ichedu, mna kamlavya kwachausa chetu woseni. Uneva kadamanya ivyo, togola, mwafanyanya hachinke vyose bule? 33Ni yuhi akunga awalongeleze wantu asagule Chohile? Hahali Chohile mwenye kawausiza masa! 34Ni yuhi naho akunga awakantile? Hahali, Kulisito Yesu abanikaga na kuyuka naho kekala ko mkono wa kulume wa Chohile achilombezeza! 35Ni yuhi akudaha kuchisente na ungi wa Kulisito? Togola ni nkunto hegu ni chinyulu hegu ni masulumizo hegu ni sala hegu ni sakaza hegu ni nkondo hegu file,? 36Saviya Mawandiko Yakukile yakugamba,

“Kwachausa chako chi mwe nkondo ya file chilo na msi,

chatendwa saviya ngoto ikwakuchinjwa.”

37Mna, mwezimbuli zino zose chijinka wahuda kwa wambizi wa uyo akuchunga! 38Simanyisa kugamba siyo file hegu ujima, hegu wandima wa kwembingu hegu udahi mtuhu wa kwembingu hegu mbuli za haluse hegu mbuli zikwiza, hegu nguvu, 39hegu ye kulanga hegu ye hasi hegu chumbe chituhu chochose, havikudaha kuchisenta na ungi wa Chohile alagise kwetu kwa sila ya Kulisito Yesu Zumbe dyetu.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index