Search form

Tito 1

1Miye Paolo, mndima ywa Chohile na msigilwa ywa Yesu Kulisito.

Miye sisagulwa nambize uzumizi wa wantu wasagulwe ni Chohile, chani wazumile na kuwalongoza wamanye chindedi chikuligana kwa kudamanya yadya yakumuwagila Chohile. 2Na kwa sila iyo nawatende na msuhi wa ujima wa mazuwa yose, udya Chohile hekudanta alaganaga na suwe umo nkongo isi heinati kumbwa. 3Agubulaga ulosi wakwe mwe chipindi chiwagile kwa sila ya kuzumila yadya Chohile Mwambula ywetu anilagize niilonge.

4Nakuwandikila weye Tito, ukwinga mwanangu ywa chindedi mo uzumizi chikwehanga hamwenga.

Nakungila wedi wa Chohile na utondowazi kulaila kwa Chohile Tate na kwa Kulisito Yesu Mwambula ywetu.

Ndima ya Tito uko Kilete

5Nasikwasa Kilete chani uliganye mbuli zasigaile naho usagule vilongozi wa wadalahala wa bunga dya wamzumile Kulisito wa chila mzi, saviya hulagize, 6mdalahala akulongoza bunga dya wazumile atende ni mntu hena lema, mta mvyele yumwenga du, na wanawe watende wakanuni, wamanyike kugamba sawo wankumbizi naho hewekwiva. 7Mdalahala chilongozi ywa bunga dya wazumizi mchimaila ywa mbuli za wantu ni mchimaila ywa ndima ya Chohile aungwa atende mntu hekulongwa vihiye ni wantu watuhu hekweduvya naho asekutenda mhufu wa maya naho mkozi naho mnkumbizi hegu mta kulonda ugoli mwe sila zihiye. Naho hena lema mchimaila ywa ndima za Chohile. Aungwa asekutenda mta kweduvya hegu mta maya hegu mkozi hegu mnkumbizi 8Mna atende mta kugoneka wajeni naho mtakunga yedi naho mta fanyanyi zedi naho mta kudamanya yedi naho mntu akuwoneka ywedi kulongozi kwa Chohile mkuka naho mta kwechinda. 9Atoze Ulosi wa chindedi wa uzumizi ukuligana na mahinyo ya chindedi, ivyo nadahe kuwajela moyo wantu kwa sila ya mahinyo ya chindedi na kuwahuma wakuyahiga.

10Kwaviya kuna wantu walozize hewe kwiva, wata mbuli zikudanta, wadanti vitendese wadya wajeligwe ngasu Wayahudi wakuwalemela vilongozi wawo na kuwadanta wantu ko uhezi wawo. 11Wantu awo viwagila wachindwe, kwaviya wazaganya wantu we kaya yose kwa kuhinya mbuli hezikuwagila kuhinywa chani wahokele hela. 12Naho mntu yumwenga mwa muwoni wawo wenye, Mkilete kagamba, “Wakilete ni wadanti mazuwa yose, wenga wanyama wehiye, wabwa naho wabafu.” 13Ukuzi uwo ni wachindedi. Ivyo wakwamile chani watende wachimale watogile mo uzumizi. 14Naho wase kwetegeleza ngano za udanti za, Chiyahudi hegu miko ya wadya wakulemela ichindedi. 15Chila chintu chilenguswa kwa wantu walenguswe. Mna hahana chochose chilenguke kwa wantu wazavu na hewekumzumila Chohile, kwaviya fanyanyi zawo ni zavu. 16Wetenda wammanya Chohile, mna kwa ntendwa zawo wamlemela. Ni wata kuihiza, naho heweligane na kudamanya ndima yoyose yedi.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index