Search form

Tito 2

Mahinyo ya chindedi

1Mna weye uhinye mahinyo yakwivana na mahinyo chindedi. 2Wagambile wagosi wadalahale wechinde naho watende wamanyi naho wahoile naho watogile mo uzumizi na mokunga na kujijimiza. 3Seivyo naho, wagambile wavyele wadalahale watende na lujendo lukumuwagila Chohile wasekutenda wasongaganyi hegu wasekutenda watumwa wa ukozi. Wahinye mbuli zedi. 4Chani wadahe kuwahinya wandele wawaunge wagosi wawo na wana wawo, 5Watende na kwechinda naho watende walenguswe wakuchimaila nyumba zawo vyedi naho wawatunye wagosi zawo, chani ulosi wa Chohile usekuhulutwa.

6Naho wawafunde wabwanga watende na kwechinda mwe zimbuli zawo. 7Mwe zimbuli zako zose welagise kutenda mligano mwe ntendwa zedi naho mwa mahinyo yako welagise kugamba wayatunya na kukaulisa. 8Milongele yako isekutenda na lema dyodyose chani wakukuhiga wengile soni kwa kuswesa mbuli ihiye ya kuchilongela.

9Watumwa wawetegeleze wakulu wawo mwe mbuli zose na kuwabwedeza mazumbe wakenega kudedelesana nawo, 10wasekubawa, mna welagise kugamba ni wazumizi chindedindedi chani wayatende mahinyo ya Chohile Mwambula ywetu yawonwe kugamba ni yedi yakuwagila mwe chila sila.

11Kwaviya wedi wa chohile ukwigala wambulwa kwa wantu wose uwoneka. 12Mbazi za Chohile zachihinya kugamba chileke wihi na tama za mwe isi, na kwikala mwe isi ino ya vino haluse kwa kwechinda naho mwe wedi wa kumvikila Chohile. 13Chikatenda chagoja zuwa diya dye chinyemi chikiye msuhi umo naulaile ukulu wa Chohile mkulu na Mwambula ywetu Yesu Kulisito. 14Uyo nakelavya mwenye kwa chausa chetu, chani achikombole kulaila mwe wihi wose na kuchilengusa chitende wantu wakwe we ichedu, wantu wana nkwina ya kudamanya ndima yedi.

15Elo uno nuwo ulosi ukungwa kuhinywa, ukawafunda wantu na kuwakwahila kwa udahi wose. Use kuleka mntu akakubela.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index