Search form

Tito 3

Kudamanya yedi

1Wakumbuse wantu wanyanyahale mwa wakulu na wata ukulu. Wawetegeleze naho wemalanye kutenda chila dyedi. 2Wagambile wasekumhuluta mntu yoyose naho wasekutenda wankumbizi mna wekale kwa utondowazi naho mazuwa yose wanyanyahale kwa chila mntu mazuwa yose. 3Kwaviya, ahokale suwe naswi nachiwahezi, naho hechikutimila naho wagile nachitozwa ni tama zihiye na kubweda kuzidamanya. Chikekala wikazi wihiye wa chinyulu wantu nawachihiwa naswi niyo chawehiwa. 4Mna umo Chohile Mwambula ywetu eze alagise wedi wakwe na kunga kwakwe mwa wantu, 5kachambula suwe. Siyo kwachausa cha ntendwa zikumuwagila Chohile chidamanye. Mna kwa mbazi zakwe, kwa sila ya Muye Ukukile kachitenda chelekwe nkanana ya kaidi nakuchinka ujima mhya kwa kuchisunta kwa mazi. 6Chohile kachinkisa Muye Ukukile kwa sila ya Yesu Kulisito Mwambula ywetu. 7Vidamanyika ivyo chani kwa wedi wa Chohile chizumilwe kugamba chiwedi mwa meso ya Chohile naho chihokele ujima wa mazuwa yose chikiye msuhi. 8Ulongi uno ni wachindedi.

Naunga uhikilize mo ulongi uwo chani wamzumile Chohile wahikilize kudamanya yedi. Mbuli iyo ni ntana naho ni yedi naho yawagila mwe wantu. 9Mna wenege mahigano ya chihezi na ngano za ludongo lwa nkolo za wadalahala na nkumbizi hamwenga na mahigano ya sigilizi. Kwaviya mbuli saizo hazina loso naho ni zabule. 10Mwenege mntu akuleka wantu wasentane hegu kumfunda nkongo naho kaidi. 11Kumanya kugamba mntu sa uyo kagilwa, naho wavu wakwe walagisa kugamba ana masa.

Malagizo ya Udumo

12Umo nanimsigile Alitema hegu Tikiko kwako, sunguza kwiza chidugane kuno Nikopoli, kwaviya siwona kugamba hekale uko mwe chipindi che mpeho. 13Hikiliza kumtafya vyedi Zeno mhinya sigilizi hamwenga na Apolo, chani wasekuswesa chintu chochose wakunga mo utafi wawo. 14Wantu wetu wahine kudamanyisa yedi chani walavye wambizi mwe vintu vikungwa. Mwe ivyo wikazi wawo hewina wambizi.

15Wantu wose wehamwenga na miye wakulamsa. Nilamsiza wazumizi wetu wakuchunga.

Wedi wa chohile utende na nyuwe.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index