Search form

2 CORINTIOS 2

1Che ḻen be' ḻaža'a bi yedjwía' ḻe'e da' yoble bayén, nich bi gona' ga gak nyache' ḻáže'le. 2Cha' gona' neda' ga gak nyache' ḻáže'le ḻe'e, ¿noẕkze benne' gone' ga yebela' neda'? ¿Žaḻa' gona' ga gak nyache' ḻaže' bennen' žaḻa' gone' ga yebela' neda'? 3Che ḻen bzoja' chele ḻe'e yiche da' nežw. Bi gónela' yedjwía' ḻe'e, nich bi gonle ḻe'e ga gak nyache' ḻaža'a neda', dan' ḻe'ekze žaḻa' gonle ga yebela' neda'. Dan' žx̱en ḻaža'a ḻe'e, nnezla' yebélele yógo'tele cha' yebela' neda'. 4Katen' bzoja' chele diža' nežwn', wžé' zedla', na' gokḻe'e nyache' ḻaža'a na' zejte wžeža'. Bzoja' da' ka' ḻe'e yichen', kege nich gona' ga gak nyache' ḻáže'le ḻe'e, san nich nnézlele kan nží'iḻe'ela' ḻe'e.

Žaḻa' yenít ḻawžo che no benne' žone' da' kegle

5Bennen' bene' da' kegle, bennen' zoe' ga na', kege bene' ga gok nyache' ḻaža'a nedza', san bene' late' ga gok nyache' ḻáže'le yógo'tele ḻe'e. Ẕnnia' late' nich bi tetlen yesbaga'a bennen' ẕia. 6Ka'ze da' ba bsáka'le bennen' yeláte'ze ka bdachle ḻe'e. 7Na'a, žaḻa' yenít ḻawle bennen', na' gon chochle ḻe', nich bi tetlen gak nyache' ḻaže'e, na' nich bi yeyaḻe' to chi'ize. 8Che ḻen žáta'yoela' ḻe'e gonle da' gak bia' nží'ilele-ne' dot ḻáže'le. 9Ḻezka' che ḻen bzoja' chele, ḻe'e yichen'. Gónela' si' bi'a ḻe'e nich nnezla' cha' žóntezle kan ẕnna x̱tiža'a. 10Kate' ženít ḻawle ḻe'e che no benne', ḻezka' neda' ženít ḻawa' chie'. Kate' ženít ḻawa' che no benne', zoa bi da' bene', žonan' ḻo wláz Benne' Criston' nich gak chawe' chele ḻe'e. 11Ki žona' nich bi sáke'le da' x̱iwe' bi da' gonen chežo, dan' ba nnezlžo da' žénelen gonen chežo.

Wžé' zedle Pablo ḻo yež Troas

12Katen' bḻa'a ḻo yež Troas nich wchaḻja' diža' chawe' kan nak che Benne' Criston', na' X̱anžon' bénnḻi'e neda' latje wchaḻja' ga na'. 13Ḻa'kze goken ki, wžé' zedla' dan' bi bejx̱aka'a bi' lježžo Tito ga na'. Che ḻen bkwásḻena' benne' ka', na' wyá'a gan nbab Masedonia.

Da' nzi' ḻo na'žo dan' nakžo toze ḻen Jesús

14Žox̱ken Dios, Bennen' ẕché'teze' žo'o ka to da' nak bian' beyóž beslá Benne' Criston' žo'o. Dios ẕkonle' žo'o žin nich ẕḻoe'ele' ḻaw kan gak gónbia'gak benách ka' Benne' Criston'. Nakžo ka to da' ẕḻa' ẕix̱, da' žisen gáte'teze. 15Nakžo ka to da' ẕḻa' ẕix̱, da' ẕzey Benne' Criston' ḻaw Dios, na' ẕchisen' ḻawgak benne' ka' ba belágake', na' ḻawgak benne' ka' zej nnitle'. 16Ḻawgak benne' ka' zej nnitle' nakžo ka to da' ẕḻa' zgot da' nak bian' gátgake', san ḻawgak benne' ka' ba belágake' nakžo ka to da' ẕḻa' ẕix̱ da' nak bian' sóatezžo nbanžo. ¿Noẕkze benne' nake' zi gone' ki? 17Bi žonto' kan žongak benne' zan, benne' ẕkóngekle' x̱tiža' Dios žin ka to da' žóte'gaken', na' žá'wgaken', san dan' bseḻa' Dios neto', dot ḻáže'to' ẕchaḻjto' ḻawe' Ḻe', dan' nakto' toze ḻen Benne' Criston'.

Dižaʼ chaweʼ kub len Salmo kaʼ

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index