Search form

HECHOS 12

Žótgake' Jakob, na' žséjwgake' Bedw liž ya

1Kate' ža ka' Herodes, benne' ẕnna bi'e, bene' ga béx̱wgake' baḻe benne' ka' che Benne' Criston', nich wsaka' zí'gake' ḻégake'. 2Herodes na' bseḻe'e benne' ka', na' bétgake' Jakob, benne' biche' Ẕwa. Bé'gake' ḻe' ya ntoche'. 3Kate' gókbe'ele Herodes na' wyáz ḻáže'gak benne' judío ka' da' ni, na' bene' ga béx̱wgake' Bedw. Gok da' ni ža ka' kate' žak lni katen' žáwgake' yet x̱til da' bi nzi' kwa zichj chen. 4Wdé béx̱wgake' Bedon', na' bséjwgake' ḻe' liž ya, na' bdégake' ḻe' ḻo na'gak tape kwe' benne' žjake' ḻo wdiḻe Wnníta'gake' tape' to to kwe' ka'. Ka' béngake' nich gape chí'igake' ḻe'. Bžia ḻaže' Herodes na' yebeje' Bedon' ḻawgak benách ka' te Lni Pasko', lni na' žejdínnegekle' kan ben Dios katen' bebeje' benách judío ka' ḻo yežlyó Ejipto. 5Ka' goken, wdape chí'igake' Bedon' ḻo liž ya na', san benne' ka' che Benne' Criston' bcháḻjḻentezegake' Dios, na' wnnábgekle' Ḻe' gákḻene' Bedon'.

Dios žebeje' Bedw liž ya

6Kate' za' žin ža žia ḻaže' Herodes yebeje' Bedw liž ya na' nich gote' ḻe', ḻa' že' na'ze de Bedon' ẕtase', na' zej nnita' chope benne' žjake' ḻo wdiḻe kwit Bedon', na' nžeje' ḻen chope do ya. Wnníta'gak yebaḻe benne' ka' žjake' ḻo wdiḻe ža yo'o liž ya na', na' žape chí'igaken'. 7Ḻa' na'ze to wbás che ya'abá che X̱anžo Dios bḻoe'e ḻawe' ga na', na' wza'ni'ḻe'e baní' liž ya na'. Wbás che ya'abán' wdane' ḻe'el sina' Bedon', na' besbane' ḻe', na' gože' ḻe':

—Wyase.

Naž beyéž do yan' dan' nžejen na' Bedon'. 8Wbás che ya'abán' gože' ḻe', na' wnné':

—Bchej ḻi'o, na' blej ẕelo'.

Ḻa' bente Bedon' da' ni. Naž wbás che ya'abán' gože' ḻe', na' wnné':

—Bx̱oa laže' yeno', na' da ḻen neda'.

9Bežój Bedon', na' wyéjḻene' wbás che ya'abán', san bi žákbe'ele' cha' da' žon wbasen' naken da' li. Gokle' yele ẕnnele'. 10Katen' ba wdégake' gan zej nnita' benne' nežw ka', na' benne' bežope' ka', benne' žjake' ḻo wdiḻe, benne' ka' žape chí'igake', na' bžíngake' gan zoa da' naken ya, da' nbagan' gan žó'ogake' liž ya na', gan žežójgake' ḻo nez che yež. Gan žó'ogake', žakze chen wyaljwn. Kate' bžójgake', belzé'e gan bžíngake' yetó nez, na' wbás che ya'abán' ḻa' bezá'aḻentie' Bedon'. 11Naž gókbe'ele Bedon', na' ḻo yichj ḻáẕdo'ze' wnné':

—Na'a nnezla' da' li bseḻa' X̱anžo Dios to wbás che ya'abá chie', na' beslé' neda' ḻo na' Herodes, na' ḻo yógo'te da' gónegekle benne' judío ka' góngake' chia'.

12Kate' ne yo'o nez Bedon', žesá' ḻaže'e kan nak da' goken, na' bḻe'e ža yo'o liž Lia, x̱na' Ẕwa, x̱kwiden' zoa yetó labe' Markos. Ḻo yo'on' zej ndobe benne' zan, benne' žejḻé'gake' che Benne' Criston', na' ẕcháḻjḻengake' Dios. 13Katen' bḻiž Bedon' gan žó'ogake' ḻi'a, bžoj to x̱kwide' no'le lebe' Rode nich nnezlbe' noẕen'. 14Katen' beyónbia'be' chi'i Bedon', ḻo yeḻa' žebél chebe' bi bsáljwben', san taríaze beyejbe' ḻo yo'on', na' bejzenlbe' benne' ka' nníta'gake' ga na', na' wnnabe':

—Zoa Bedon' ža yo'o.

15Naž belyi'e-be':

—Nak yaḻ yichjo'.

Ḻebe' chochže ben x̱tíža'be' naken ki. Naž wnnágake':

—Kege ḻe'. Bxin chelgen'.

16X̱ak na' bi wzóa ži Bedon', žḻiže' benne' ka' nníta'gake' ḻo yo'on'. Kate' bsáljwgake' yo'o, to belnítzele' katen' bḻé'egekle' ḻe'. 17Naž Bedon' bchis ne'e nich nníta'gake' žize, na' bzenle' ḻégake' kan ben X̱anžon', bebeje' ḻe' liž yan'. Gože' ḻégake':

—Le chejzenle Jakob, na' lježžo ka' kan goken.

Naž bežój Bedon' ga na', na' wyeje' ga yoble.

18Kate' za' ža'ní' ža na', wžé' zédgekle benne' ka' žjake' ḻo wdiḻe kan goken, dan' biž yo'o Bedon' liž yan'. 19Naž bseḻa' Herodes benne' ka' chejx̱í'gake' Bedon'. Katen' bi bžéḻgekle' ḻe', wnnable' benne' ka' žjake' ḻo wdiḻe, benne' ka' wdape chí'igake' Bedon', dot da' goken. Wdé na' Herodes na' gože' ni'a ne'e ka' gótgake' benne' ka' žjake' ḻo wdiḻe. Naž bezá' Herodes na' gan nbab Judea, na' wyeje' ḻo yež Sesarea, gan bga'ne'.

Kan got Herodes

20Kate' ža ka' benne' yež Tiro ka', na' benne' yež Sidón ka' ẕdiḻ díža'gake' ḻen Herodes. Zga'ale benne' ka' nníta'gake' ḻo yežlyó che Herodes na' belseḻe'e da' žiažje chegak benne' ka' nníta'gake' ḻo yež Tiro, na' ḻo yež Sidón, san dan' ẕža'a Herodes na' ḻégake', biž bi želseḻe'e chégake'. Naž benne' Tiro ka', ḻen benne' Sidón ka', gókgake' toze, na' béngake' ga bcháḻj Blasto ḻo wláz ḻégake' ḻaw Herodes na'. Nak Blaston' wen žin blo ḻaw Herodes na'. Benne' Tiro ka', ḻen benne' Sidón ka', gónegekle' žíngake' ḻaw Herodes na', nich nnábgekle' ḻe' ga'n chawe' diža' biẕjw chégake'. 21Naž Herodes na' bžia bi'e to ža yenle' chégake', na' ža na' wži'e latje chie' gan ẕchi'a ḻaže'e bi da' žaken, nakwe' to laže' da' zakan', na' bchaḻje' ḻáwgake'. 22Naž wžéžeya'agak benne' ka', na' wnnágake':

—¡Kege bénne'ze nga! ¡Dios na'kze ẕchaḻje'!

23Ḻa' na'ze to wbás che ya'abá che X̱anžo ḻa' be'tie' ḻe' dan' ḻekze' wẕi'e yeḻa' ẕka'n ẕen da' žaḻa' gaken che Dios. Naž golj bzoga' ḻe'e Herodes na', na' gote' dan' žáwgakba' ḻe'.

24Naž wzé diža' kan nak che X̱anžon', na' belyán benne' ka' nzi' ḻo ná'gaken'.

Bernabé ḻen Saulo žejcháḻjgake' diža' chawe' da' nežw chi'i

25Kate' Bernabé ḻen Saulo ba bdégake' mežwn' da' btobgak benne' ka' che Benne' Criston' ḻo na'gak benne' gole ka', benne' žape chí'igake' benne' ka' che Benne' Criston', benne' ka' nníta'gake' ḻo yež Jerusalén, na' bezá'gake' ga na', na' beyéjgake' ḻo yež Antiokía. Ḻezka' bché'gake' Ẕwa, x̱kwiden' zoa yetó labe' Markos.

Dižaʼ chaweʼ kub len Salmo kaʼ

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index