Search form

HECHOS 4

Želžín Bedw ḻen Ẕwa ḻawgak benne' yodo' wchi'a ḻaže' ka'

1Kate' Bedw ḻen Ẕwa ne ẕcháḻjḻengake' benách ka', bx̱oz judío ka' ḻen benne' yodo' saduseo ka', na' benne' ẕchi'e ni'a na'gak benne' yodo' ka', ḻa' bžíntegake' gan nníta'gake'. 2Bža'agak benne' ki dan' žsédgekle Bedon' ḻen Ẕwan' benách ka', na' ẕzéngekle' ḻégake' yebangak benne' gat ka' dan' ba bebán Jesusen'. 3Naž béx̱wgake' Bedon' ḻen Ẕwan', na' bséjwgake' ḻégake' liž ya kate' žinže ža yoble dan' ba za' žaḻe ža na'. 4Benne' zan bejḻé'gake' che Benne' Criston' dan' béngekle' da' bchaḻjgak Bedon' ḻen Ẕwan'. Na'a, ḻégakze benne' byo ka', benne' žejḻé'gake' che Benne' Criston' zej nake' ka gayo' mile'.

5Ža chope ža benne' wnná bia' ka' ḻen benne' gole ka', na' benne' yodo' wsedle ka', bdóbgake' ḻo yež Jerusalén. 6Ḻezka' Anás, bx̱oz blo, na' Kaifás, na' Ẕwa, na' Kantr, na' yógo'te ljež bx̱oz blon', bdóbgake' ga na'. 7Naž bché'gake' Bedon' ḻen Ẕwan', na' bzégake' ḻégake' gachje ḻáwe'le gan nníta'gake'. Wnnábgekle' ḻégake', na' wnnágake':

—¿Biẕ yeḻa' wnná bia' nzi' ḻo na'le žonle da' ki? ¿Noẕ benne' bdie' ḻo na'le yeḻa' wnná bian'?

8Naž Bedon' gože' ḻégake', zoaḻen Dios Be' La'y ḻe', na' wnné':

—Ḻe'e, benne' ka' ẕnna bia'le neto', benách Israel ka', na' ḻe'e, benne' gole ka'. 9¿Ẕnnáblele neto' na'a kan nak da' chawe' da' bento' che benne' yižwé' ni, na' nakx̱ beyake' chawe'? 10Ẕzejni'ilton' ḻe'e nich nnézgeklen yógo'te benách Israel ka'. Beyák benne' ni zoe' ḻawle dan' ben žin yeḻa' wak che Jesús, Benne' Criston', Benne' yež Nasaret. Ḻe'e bda'le-ne' ḻe'e yag kroze, san Dios besbane' Ḻe' ḻo yeḻa' got. 11Dios bchaḻje' che Jesusen', katen' wnné': “Yej na' da' bzoale ḻe'e cheḻa'ale, ḻe'e, benne' wen ze'e ka', na'a naken yej da' wžekza' neda' nich gaken yej blo che ze'e.” 12Bi zoa no benne' yoble, benne' gak yeslé' benách ka', dan' bi zoa nitó benne' yoble yežlyó nga, bennen' bzoa Dios, nich yeslé' žo'o.

13Kate' bḻé'egekle' zej nak Bedon', na' Ẕwan', benne' wechóg ḻaže' ka', gókbe'egekle' bi nsédgekle' che yodo', na' zej nake' benne' gaẕjw ka', na' bebángekle', na' besá' ḻáže'gake' Bedon' ḻen Ẕwan' wnníta'ḻengake' Jesusen'. 14Ḻezka' bḻé'egekle' zoa bennen' ga na', bennen' beyake', na' zie' ḻáwgake', na' bi be gok nnégake' chégake'. 15Naž góžgake' benne' ni'a ná'gake' ka' yebéjgake' Bedon' ḻen Ẕwan' ḻí'ale che yo'o gan zej ndobe', na' ben x̱tíža'gake' ḻa' ḻégakze'. 16Wnnágake':

—¿Nakx̱kzen' gonžo chegak benne' ki? Da' li béngake' to da' žonen ga žebángekle benách ka', na' yógo'te benách ka', benne' nníta'gake' Jerusalén, nnézgekle' da' ki. Bi gak wži'ižo che da' ki. 17Na'a, nich bi seže diža' ni, na' nich bi yéngeklen benne' zanže, na'a žaḻa' wchi'lžo benne' ki nich biž wcháḻjḻengake' benách ka' kan nak che Jesusen'.

18Naž bḻížgake' Bedon' ḻen Ẕwan', na' bchí'igekle' ḻégake' nich biž wcháḻjḻengake' benách ka', na' biž wsédgekle' ḻégake' kan nak che Jesusen'. 19Naž beží'i Bedon' ḻen Ẕwan', na' belyi'e ḻégake':

—Le wchi'a ḻaže' ḻe'e cha' nak chawe' ḻaw Dios wzé nágžeto' x̱tíža'le ḻe'e ka x̱tiža' Dios. 20Bi gak kwe'to' žize. Žon byenen wzóa lito' che da' bḻe'elto', na' da' benlto'.

21Naž benne' yodo' wchi'a ḻaže' ka' bchí'igekle' ḻégake', na' naž bsane' ḻégake' dan' bi bžéḻgekle' nakle wsaka' zí'gake' ḻégake'. Ki béngake' dan' bžébegake' benne' wláž ka', dan' yógo'tegake' ẕka'n ẕéngake' Dios ni'a che dan' goken. 22Bennen' beyake', na' gok chie' da' žonen ga žebán ḻáže'žo, ba zeje' ka chopḻalj yiz.

Ẕnnábgekle' Dios gone' ga gákgake' wechóg ḻaže'

23Kate' bsángake' Bedon' ḻen Ẕwan', na' benne' ki bežíngake' gan zej nnita' ljéžgake' ka', na' bzéngekle' ḻégake' yógo'te da' wnnagak bx̱oz wnná bia' ka' ḻen benne' gole ka'. 24Kate' béngekle' da' ni, tẕen bcháḻjḻengake' Dios, na' wnnágake':

—¡X̱anto' Dios, ga'n ẕen Lo'! Le' nako' Dios, na' beno' ya'abá. Beno' yežlyó nga. Beno' nisdo'. Beno' yógo'te da' zej nnitan' to to latje ka'. 25Ḻo wlazo' Le' bchaḻj Dabí, benne' wen žin chion', na' wzoaḻen Dios Be' La'y ḻe', na' wnné':

¿Biẕ chen' žongak benách ka' žo'osbé,

na' ẕza' ḻáže'gake' da' bi zej naken chawe'?

26Bengak benne' wnná bia' ka' žo'osbé ḻo yežlyó nga,

na' gokgak toze benne' blo ka'.

Bží'igake' chio' Le', X̱anto' Dios,

na' ḻezka' che Benne' Criston', Bennen' wžekzo' Le'.

27’Da' li Herodes ḻen Ponsio Pilato, na' benne' zi'to' ka', na' benne' Israel ka', gókgake' toze ḻo yež nga. Bzóagake' Jesús, Ẕi'no' la'y, cheḻa'ale, Bennen' bzoakzo' cheto'. 28Béngake' yógo'te da' wnnó' Le' zga'ale kan góngake', na' goken kan ben chocho' x̱tižo'o kan žaḻa' gaken. 29Na'a, X̱anto', bwia da' ẕchí'igekle' neto', na' ben ga gakto' wechóg ḻaže', nich wchaḻjto' x̱tižo'o, neto' benne' wen žin chio' ka'. 30Ben ga gak yeyonto' benne' yižwé' ka', na' ben ga soaḻen yeḻa' wak ẕen chio' neto', na' ben ga gak gonto' da' ka' góngaken ga yebán ḻáže'to', na' da' ka' gak biá'gaken. Ki gaken dan' Jesús, Ẕi'no' la'y, zóaḻene' neto'. Ka'kze gaken.

31Kate' beyóž bcháḻjḻengake' Dios, wẕíz latjen' gan wnníta'gake', na' Dios Be' La'y wzóaḻene' yógo'tegake', na' ḻen yeḻa' wechóg ḻaže' chégake' bcháḻjgake' x̱tiža' Dios.

Žeyóngake' toze da' ka' nápegake'

32Benne' zan, benne' žejḻé'gake' che Benne' Criston', toze kan že' yichj ḻáẕdo'gake', na' toze kan béngake'. Nitó benne' ládjwgake' bi wnné' nak cheze' da' nape', san beyóngake' toze da' nápegake'. 33Ḻen yeḻa' wak ẕen, benne' wbás ka' bseḻa' X̱anžo Jesusen', bzoa lígake' kan bebane' Ḻe', na' yeḻa' ži'i ḻaže' che Dios wzóaḻenen yógo'tegake'. 34Nitó benne' bi be byážjele', benne' zoe' ládjwgake'. Yógo'te benne' ka' zoa bi da' nápegake', yežlyó chégake', o lížgake', béte'gaken', na' mežw chen yjwá'gaken', 35na' bdégaken' ḻo na'gak benne' wbás ka' bseḻa' Benne' Criston', na' ḻégake' belyisen' chegak benne' ka', benne' zoa bi da' žiažjen chégake'. 36Jwsé, bennen' bzoagak wbás ka' bseḻa' Benne' Criston' yetó le', Bernabé, da' ẕnnan ḻen diža' x̱iža', Benne' Žeyón Ẕene', zoe' ga na'. Nbábḻene' ẕa'só Lebí ka', na' golje' ḻo yežlyó Chipre, da' žen' gachje ḻáwe'le nisdo'. 37Bernabén' bete'e to kwe' yežlyó chie', na' yjwe' mežw chen, na' bdien' ḻo na'gak benne' wbás ka' bseḻa' Benne' Criston'.

Dižaʼ chaweʼ kub len Salmo kaʼ

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index