Search form

COLOSENSES 2

1Ljéža'do' ka', žénela' nnézlele že' ḻáže'ḻi'a gona' da' gákḻenen ḻe'e ḻen benách ka' nníta'gake' ḻo yež Laodisea, na' ḻezka' yógo'te benne' ka' bi na' ḻé'egekle' neda'. 2Žona' ki nich gon chocha' yógo'tele ḻe'e nich gakle toze ḻo yeḻa' nži'il, na' gata' yeḻa' žebél chele, na' gaple dot yeḻa' wnni'a che yeḻa' žx̱en ḻaže' da' naken ḻi ḻaže', da' žonn yeḻa' žejní'il chežo. Ki žaken nich gónbia'le da' bgache' che X̱ažo Dios, dan' nakkzen Benne' Criston'. 3Ḻo na' Benne' Criston' žebéḻenlžo dot yeḻa' wnni'a che yeḻa' žejní'il, na' yeḻa' sina' che Dios. 4Da' ni žapa' ḻe'e nich bi gak no benne' gon ḻáže'le' ḻe'e, bennen' yénele' chejḻe'žo da' wen ḻaže'. 5Ḻa'kze zoa' zi'to' gan zoale ḻe'e ḻo beḻa' žen chia', ḻo be' nakkza' žónḻena' ḻe'e toze, na' žebela' dan' ženla' že' cháwe'le, na' nakle choch kan žejḻe'le che Benne' Criston'.

6Che ḻen, kan wẕí' ḻo na'le X̱anžo Jesús, Benne' Criston', ḻezka' žaḻa' gonle yógo'te da' gonle, zóaḻene' Ḻe' ḻe'e. 7Kan žon to yag, ẕzoan lwen gže', na' ḻezka' kan nyas to ze'e ḻo ḻenen, le soaḻen Benne' Criston'. Le soa choch kan žejḻe'le chie' Ḻe', kan ba bsédlele. Le yé'teze Dios: “Žóx̱keno'.”

Da' kobe da' nakžo dan' nakžo toze ḻen Jesús

8Le gape chi'i kwinle nich bi we'le no benne' latje gon ḻáže'le' ḻe'e, bennen' wkonle' žin yeḻa' žejní'il chegak benách ka', na' diža' ka' ẕnnázegake' zej naken dot da' li, kan nak da' žónteze žongak benách ka', na' kan nak da' žsédgekle benách ka', da' naken che yežlyó nga, na' kege da' naken x̱tiža' Benne' Criston'.

9Dot da' nakkze Dios zóaḻenen Benne' Criston' ḻa'kze beyake' benách, 10na' ḻe'e naple dot da' nak Dios dan' nakle toze ḻen Benne' Criston', Bennen' ẕnna bi'e yógo'te benne' wnná bia' ka', na' benne' ka' bi da' nzi' ḻo ná'gake'. 11Nžog ḻo beḻa' chegak benne' judío, benne' byo ka', da' ẕḻoe'elen nzi' ḻo ná'gake' x̱tiža' Dios, san ḻe'e, dan' nakle toze ḻen Benne' Criston', zoaḻen ḻe'e da' ẕḻoe'elen Dios nzi' ḻo ne'e ḻe'e, da' bi naken to da' nonen ḻo ni'a ḻo na'gak benách ka'. Benne' judío ka' ẕchóggake' to yiddo' chegak bi' byodo' ka', san ḻe'e, ba nde che dot yeḻa' benách chele da' bénḻenlen doḻa'. Ki naken chele dan' bénḻenle Benne' Criston' tẕen katen' gote' ḻe'e yag kroze. 12Katen' bezoale ḻe'e nis bgáche'ḻenle Benne' Criston' tẕen ḻo yežw ba, na' bebánḻenle-ne' tẕen dan' bejḻe'le che Dios, ḻen yeḻa' wak chie' besbane' Benne' Criston' ḻo yeḻa' got. 13Zga'ale gokle ḻe'e ka benne' gat ka' ni'a che doḻa' da' wbága'le, na' bi wzoaḻen ḻe'e da' ẕḻoe'elen Dios nzi' ḻo ne'e ḻe'e, san na'a Dios ba bene' ga zoale nbanle tẕen ḻen Benne' Criston', na' benít ḻawe' chele ḻe'e yógo'te doḻa' ka' da' wbága'le. 14Dios bsoḻe' da' ka' wbága'žo, da' ka' zej nyejwn ḻe'e yiche ḻo da' bchi'le Moisés, da' ka' žesbága'gaken žo'o ẕia. Beké'e da' ka' wbága'žo, na' bde'en ḻe'e yag kroze ka to da' wbaga' Benne' Criston'. 15Katen' got Benne' Criston' ḻe'e yag krozen', beké'e yeḻa' wnná bia' chegak be' x̱iwe' wnná bia' ka', na' chegak be' ka' nzi' ḻo ná'gaken yeḻa' wak che da' x̱iwe', dan' bḻoe'ele' dan' zej nakkze be' x̱iwe' ka', na' beké'e yeḻa' wnná bia' chégaken, katen' gote' ḻe'e yag kroze na'.

Žaḻa' we' ḻáže'žo da' naken che ya'abá che Dios

16Che ḻen, bi we'le no benne' latje yesbage'e ḻe'e ẕia ni'a che da' že'j žawle, o dan' bi žápele ža lni da' žápegak benne' Israel ka', da' žápegake' kate' zoa byo' že'n ka', na' ža la'y ka' chégake'. 17Yógo'te da' ki zej naken ka to bxin che da' žaḻa' gaken, na' ẕḻoé'ezegeklen da' napžo ni'a che Benne' Criston'. 18Bi we'le no benne' latje gone' ga wnitle ḻe'e da' žeyaḻa' chele, bennen' žon byénḻi'e gakgak benne' ka' gax̱jw ḻaže', na' wka'n ẕéngake' wbás che ya'abá ka'. Ẕnnágake' bḻoe'el Dios ḻégake' da' ka' bi bḻé'egeklen', na' ẕka'n ẕen kwíngake' kan nak da' že'ze yíchjgake' ḻo yeḻa' benachze chégake'. 19No benne' žone' ki bi nake' toze ḻen Benne' Criston', Bennen' nake' X̱anžon', na' Ḻe' ẕzoa choche' beḻa' žen chie', da' nakžo žo'o. Ẕwawen', na' žone' ga naken toze ni'a che da' zej ḻo žit ḻo bin, na' ẕgole beḻa' žen chie' na' kan žénele Dios wẕenen'.

20Ḻe'e ba nátḻenle Benne' Criston' tẕen nich biž wchí'igekle da' wsedle ka' che yežlyó nga ḻe'e. ¿Biẕ chen' žonle kan ne nakle che yežlyó nga, na' žo'le latje ẕchí'igekle da' wsedle ka' chen ḻe'e? 21Ki ẕnnagak da' wsedle ka' che yežlyó nga:

Bi wkonle žin da' ni.

Bi gawo' dan'.

Bi kano' yetó da' den.

22Yógo'te da' ki kwia yí'gaken katen' ba bkonlžo ḻégaken žin. Ki zej nak da' ka' ẕchí'igekle benách ka', da' wsedle ka' nzi' ḻo ná'gake'. 23Da' li, da' wsedle ki, žékgekle benách ka' zej napen yeḻa' žejní'il. Žóngaken ga ẕḻoe'el kwíngake' ka benne' yodo' ka', na' ka benne' gax̱jw ḻaže' ka', na' žsaka' zí'gake' beḻa' žen chégake', san da' wsedle ki bi žákḻengaken ḻégake' nich gak nna biá'gake' da' ka' ẕze ḻáže'gake' ḻo yeḻa' benachze chégake'.

Dižaʼ chaweʼ kub len Salmo kaʼ

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index