Search form

HEBREOS 10

1Da' bchi'le Moisés žo'o goken to da' ẕḻoé'ezelen kan nak da' chawe' da' zan', na' bi goken dot kan naken. Che ḻen, dan' bchi'le Moisés góngake' bi gok yeyonen benne' ka' dot chawe', benne' ka' bḻá'gake' ḻaw Dios twiz twiz, na' biá'gake' žen chegak bia beždo' ka', dan' bdétezegaken' ḻaw Dios. 2Chela' gok yeyonen ḻégake' dot chawe', na' bi bdétezgake' žen na' ḻaw Dios, dan' benne' ka' ba beyákgake' dot chawe' biž gákbe'egekle' zej nbage'e doḻa'. 3Žen na' da' bdégake' ḻaw Dios twiz twiz benen ga bejsá' ḻáže'gake' zej nbage'e doḻa'. 4Ka' goken dan' x̱chengak beže ka', na' chibo ka', bi gok yeká'an doḻa'.

5Che ḻen, kate' bḻa' Benne' Criston' yežlyó nga, gože' Dios kan nyejw ḻe'e yiche la'y, da' ẕnnan:

Bi žénelo' wdé no benne' žen chegak bia beže ka' ḻawo' Le',

san beno' ga naka' neda' benachze.

6Bi žaz ḻažo'o wzéy no benne' bia beže ka' ḻawo',

o wdé no benne' x̱chéngakba' ḻawo' ni'a che doḻa'.

7Naž wnnía': “Zoa' neda' nga nich gona' kan žénelo' Le', Dios.

Naken kan nyejw ḻe'e yiche la'y kan gaken chia'.”

8Dan' nyejw zga'ale ẕnnan: “Bi žénele Dios wdé no benne' žen chegak bia beže ka' ḻawe' Ḻe'.” Da' ni ẕḻoe'elen žo'o biž žaz ḻaže' Dios da' ni, ḻa'kze ḻo da' bchi'le Moisés gož Dios ḻégake' góngake' ki. 9Wdé na' ẕnnan: “Zoa' neda' nga nich gona' kan žénelo' Le', Dios.” Da' ni ẕḻoe'elen žo'o žeká' Dios dan' bdégake' ḻawe' Ḻe' zga'ale, na' ẕzoe' latje chen da' bde Ẕi'nkze' ḻawe'. 10Na'a, Dios žeyone' žo'o dot chawe' dan' ben Benne' Criston' kan žénele Dios katen' bde kwine' ḻawe' Ḻe' ḻo wlazžo žo'o, na' gote' toze chi'i.

11Da' li yógo'te bx̱oz ka', benne' ka' nníta'gake' yežlyó nga, ẕzégake' tža tža, na' žóngake' x̱chíngake', na' tḻebe kan žóngake', na' zan chi'i ẕdégake' x̱chengak bia beže ka' ḻaw Dios, dan' bi gak yeká'an doḻa'. 12Na'a, Benne' Criston', toze chi'i, to da' bdie' to chi'ize ḻaw Dios ni'a che doḻa', na' naž bejži'e kwit ḻi ža che Dios, 13ga na' ẕbeze' ža gon Dios ga benne' ka' bi ẕḻé'egekle' Ḻe' chawe' wzóa ẕíbgake' ḻawe' Ḻe'. 14Ni'a che toze da' bdie' ḻaw Dios, to chi'ize bene' ga zej nak benne' chie' ka' dot chawe', na' bdie' ḻégake' ḻo na' Dios. 15Ḻezka' Dios Be' La'y ẕzoa lie' da' wnné' zga'ale, na' nyejwn ḻe'e yiche, ẕnne':

16Ki gak dižan' da' wká'n chawen' da' gónḻena' ḻégake'

Te ža ki. Ẕnna X̱anžo Dios:

“Wchiza' x̱tiža'a ḻo yichj ḻáẕdo'gake',

na' wzojan' ḻo yichj ḻáẕdo'gake'.”

17Wdé na' wnné':

Biž chejsá' ḻaža'a doḻa' da' wbága'gake',

na' ẕia da' béngake'.

18Che ḻen, cha' ba begá'a doḻa', biž žon byenen bi da' wdežo ḻaw Dios ni'a che doḻa'.

Gak bíga'žo ḻaw Dios

19Na'a, ẕí'na'do' ka', gak bíga'žo ḻaw Dios dot ḻáže'žo ni'a che x̱chen Jesús, Benne' Criston'. 20Chéjḻenžo to nez kobe, da' naken ḻi ḻaže', dan' bzoa Benne' Criston', dan' ẕžinen x̱kóže'le ḻažen' da' bsejwen gan gak chó'ogake' latjen' da' nakten la'y, dan' nnažo, nezen' dan' bsaljwe' chežo dan' bdie' beḻa' žen chekze'. 21Jesusen' nake' Bx̱oz ẕente chežo, na' ẕnna bi'e benách ka' che Dios. 22Che ḻen gak bíga'žo ḻaw Dios dot ḻáže'žo, na' ḻo yeḻa' žx̱en ḻaže' chežo, dan' žejḻe'žo che Benne' Criston', dan' ba beyone' yichj ḻáẕdo'žo dot chawe', nich bi yesbaga' ḻáẕdo'žo žo'o ẕia, na' beyone' beḻa' žen chežo dot chawe' ḻen to nis da' záka'ḻe'en. 23Žaḻa' soa chochžo, na' bi gak chope ḻáže'žo kan nak da' žx̱en ḻáže'žo che da' nzi' ḻo na'žo, da' bchebe ḻaže' Dios gonne' chežo, na' Ḻe' žone' kan ẕnne'. 24Žaḻa' gon chochžo tožo yetožo, na' gonžo ga ži'ilžo lježžo ka', na' gonžo da' naken chawe'. 25Baḻe benách biž ẕdóbḻengake' žo'o. Bi žaḻa' gonžo žo'o kan žongak benách ka', san žaḻa' gon chochžo tožo yetožo, na' gónžežo ki dan' ẕḻe'elžo za' žin ža yeḻá' X̱anžon'.

26Cha' zéjḻenžo žonžo doḻa' kate' ba nónbia'žo da' naken dot da' li, bi be zoa da' gak wdežo ḻaw Dios da' yeká'an doḻan'. 27Benne' ka' žóngake' ki, ḻo yeḻa' ẕžebe chégake' želbeze' ža chog Dios chégake' chó'ogake' ḻo yi' gabíl, dan' wzéytezen benne' ka' ẕží'igake' che Dios. 28Kate' to benne' bzoe' cheḻa'ale da' bchi'le Moisés, bétgake' ḻe' cha' chope chonne benne' ka' bzoa lígake' da' bene', na' nitó benne' beyache' ḻáže'le' ḻe'. 29Na'a, cha' no benne' wzóe' cheḻa'ale Ẕi'n Dios, wzóe' cheḻa'ale x̱chene' da' žon chochen dižan' da' ẕka'n chawen', dan' žeyonen žo'o chawe', na' bága'že' ẕia. No benne' gone' ki wka'ne' ka'ze Dios Be' La'y, Bennen' žonne' chežo da' žiážjelžo. 30Ki gaken dan' nónbia'žo Dios, Bennen' wnné': “Chia' neda' nak yeḻa' žezí' wzón. Neda' yebi'a chegak benách ka'.” Ki wnná X̱anžo Dios. Ḻezka' wnné': “X̱anžon' wchi'a ḻaže'e benách chie' ka'.” 31Žaḻa' žebe no benne' žaḻa' wsaka' zi'i Dios ban ḻe'.

32Le chejsá' ḻaže' ža ka' da' ba wdégaken katen' za' bžin baní' chele, na' bzóelele da' zan da' bsaka' zí'gake' ḻe'e. 33Bḻiž zí'gak benách ka' ḻe'e, na' besbága'gake' ḻe'e ẕia ḻawgak benách ka', na' ḻe'e bénḻenle tẕen benne' ka' wẕáka'gake' ki. 34Ka' goken dan' beyache' ḻáže'lele benne' ka' zej nyejwe' liž ya, na' ḻo yeḻa' žebél chele bzóelele benne' ka' wléjgake' ližle da' ka' gota' chele. Ki benle dan' nnézlele da' nakžen chawe', na' da' zóatezen ya'abá che Dios zej naken chele. 35Na'a, bi wka'nle dan' žx̱en ḻáže'le, dan' noan to da' ẕen da' yebí'i Dios chele. 36Žon byenen kwezle ẕen ḻaže', nich kate' ba benle kan žénele Dios gonle, na' si'le da' bchebe ḻaže'e gonne' chele, kan nyejw ḻe'e yiche la'y, kan wnná Dios, da' ẕnnan:

37Yetó chí'ido'ze

ḻa' Bennen' žaḻa' yide',

na' bi žeḻe'.

38Naž no benne' nake' chawe' ḻawa' neda',

yelá bennen' dan' žejḻi'e chia' neda'.

Cha' yekwase', na' wzóe' neda' cheḻa'ale,

biž chaz ḻaža'a-ne'.

39Na'a, žo'o ni bi nakžo ka benne' ka' ẕkwásgake', na' ẕzóagake' Dios cheḻa'ale, na' kwia yí'gake', san žejḻe'žo che Benne' Criston', na' ba nzi'žo yeḻa' žeslá.

Dižaʼ chaweʼ kub len Salmo kaʼ

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index