Search form

ẔWA 12

To no'le lie' Lia ẕgo'e da' ẕḻa' ẕix̱ ni'a Jesús

(Mt. 26:6‑13; Mr. 14:3‑9)

1Kate' ne zej nga'n yex̱óp ža žin Lni Pasko' kate' žejsá' ḻáže'gake' kan ben Dios katen' bebeje' benách chie' ka' ḻo yežlyó Egipto, bḻa' Jesusen' ḻo yež Betania, gan zoa Lásaro, bennen' gote', na' besbán Jesusen' ḻe' ḻo yeḻa' got. 2Naž bsí'ni'agake' to yeḻa' waw ga na' da' gaw Jesusen'. Lia, no'le zan Lásaron', wloé'e yeḻa' wawn', na' že' Lásaron' ladjw benne' ka' žé'ḻengake' Jesusen' tẕen, gan že'j žáwgake'. 3Naž Lian' bex̱we' ka to ya da' ẕḻa' ẕix̱ che yeje susén ḻas, da' záka'ḻe'en, na' wloé'en ḻo ni'a Jesusen'. Besbiže' ni'e ḻen yicha' yichje'. Dot ḻo yo'on' wžé' be' ẕix̱en'. 4Naž bchaḻj to benne' wsedle che Jesusen', bennen' lie' Judas Iskariote, ẕi'n to benne' lie' Smon, na' nake' bennen' wdíe' Jesusen' ḻo na'gak benne' yodo' ka', na' wnné':

5—¿Biẕ chen' bi wdó'w da' ẕḻa' ẕix̱en', da' zakan' láẕjwžo che to yiz, na' gak no benne' chise' mežwn' chegak benne' yache' ka'? 6(Wnné' ki, kege dan' že' ḻaže'e benne' yache' ka', san nake' wbán, na' ḻekze' noe'e bzod mežw chégake', na' ẕká'lane' mežwn' da' ẕgó'ogake' ḻo bzoden'.)

7Naž Jesusen' gože' ḻe':

—Le we'e latje, dan' nak da' ni da' bene' to da' ẕpe'en che ža gacha'a ḻo yežw ba. 8Benne' yache' ka' zej nníta'ḻenteze' ḻe'e, san neda' bi gá'nteza' gan zoale.

Benne' judío wnná bia' ka' žénegekle' gótgake' Lásaro

9Kate' béngekle benne' judío ka' zoa Jesusen' ḻo yež Betania, benne' zan žjake' ga na', kégeze dan' zoa Jesusen' ga na', san ḻezka' dan' žénegekle' ḻé'egekle' Lásaro, bennen' besbán Jesusen' ḻo yeḻa' got. 10Naž bx̱oz wnná bia' ka' ben x̱tíža'gake' ḻezka' gótgake' Lásaron'. 11Ka' goken dan' benne' zan, benne' judío ka', žejḻé'gake' che Jesusen', na' ba wléj yíchjgake' bx̱oz wnná bia' ka' ni'a che Lásaron'.

Ẕka'n ẕéngake' Jesús kate' žoe'e yež Jerusalén

(Mt. 21:1‑11; Mr. 11:1‑11; Lk. 19:28‑40)

12Bžingak benne' zan ḻo yež Jerusalén ža Lni Pasko', na' ža chope ža béngekle' za' Jesusen' ḻo yežen'. 13Naž wdíchjwgake' zin ka', na' bžójgake' nich chejchággake' Jesusen', na' wžéžeya'agake' zižje, na' wnnágake':

—¡Ga'n ẕen Dios! ¡Ga'n ẕen Benne' ni ze'e ḻo wláz X̱anžon', na' nna bi'e benách Israel ka'!

14Jesusen' bžeḻ-le' to búrrodo', na' wžíe'-ba' kan nyejw ḻe'e yiche la'y, da' ẕnnan:

15Bi žébele ḻe'e, zoale yež Sión.

Le wia nga, za' Benne' nna bi'e ḻe'e.

Žie' to búrrodo'.

16Kate' gok da' ni, bi bejní'igekle benne' wsedle ka' che Jesusen', san wdé na', kate' bebane' Ḻe' ḻo yeḻa' got, na' beyepe' ya'abá che Dios, naž bejsá' ḻáže'gake' da' ni da' nyejw ḻe'e yiche la'y kan žaḻa' gaken chie', na' ki goken chie'.

17Ḻezka' benne' ka' wnníta'ḻengake' Jesusen' katen' bḻiže' Lásaro, bennen' bgache'e ḻo yežw ba, na' besbane' ḻe' ḻo yeḻa' got, bzoa lígake' che da' bene'. 18Ḻezka' che ḻen bžojgak benne' ka', na' bejchággake' Jesusen', dan' béngekle' kan nak yeḻa' wak ẕen na' da' bene' Ḻe'. 19Naž benne' yodo' fariseo ka' bcháḻjgake' ḻa' ḻégakze', na' wnnágake':

—Nak bia' bi be sáke'lžo gonžo. Le wia kan žónḻengak yógo'te benách Ḻe' tẕen.

Benne' zi'to' ka' žíljgake' Jesús

20Baḻe benne' zi'to' ka' zej nžage' benne' ka' bžíngake' ḻo yež Jerusalén ža Lni Paskon' nich wká'n ẕéngake' Dios. 21Benne' zi'to' ka' bejchággake' Lip, benne' Betsaida, yežen' nbaben Galilea, na' góta'yoegekle' ḻe', na' wnnágake':

—Benne', žénelto' ḻe'elto' Bennen' lie' Jesús.

22Wyéj Lipen', na' bzenle' Ndres da' ni. Naž Ndrezen' ḻen Lipen' bejzéngeklen' Jesusen'. 23Bechebe Jesusen', na' gože' ḻégake':

—Za' žin ža gata' neda', Benne' Golje' Benách, na' yeyá'a latje chia' ya'abá che Dios. 24Da' li žapa' ḻe'e: ga'n toze to bínnedo' cha' bi gachen' ḻo yo, na' te chen. Cha' te che bínnedon', ḻan', na' wneẕjwn bínnedo' zánḻe'eže. 25No benne' že' ḻáže'ze' yeḻa' nban chie', wniten', dan' gat to chi'ize bennen'. No benne' bi že' ḻáže'ze' yeḻa' nban da' nape' yežlyó nga gape chi'en, na' gata' yeḻa' nban da' zejlí kanne chie'. 26Cha' žénele no benne' gone' x̱china', žaḻa' gónḻene' neda' tẕen, na' gan chejsóa' neda', chejsóa bennen' žone' x̱china'. Cha' žon to benne' x̱china', X̱ažo Dios gape' ḻe' ba la'ne.

Jesús ẕḻoe'ele' kan za' gótgake' Ḻe'

27Ḻezka' wnná Jesusen':

—Na'a žek zédḻe'ela'. ¿Biẕkze nnia'? ¿Nnia': X̱e, beslá neda' ḻo da' žaḻa' gaken chia' na'a? Che ḻen bḻa'a, nich soela' da' žaḻa' gaken chia' na'a. 28X̱e, ben ga ḻa' ḻaw yeḻa' ẕen chio'.

Naž benle chi'i to Benne' ẕchaḻje' ya'abá che Dios, na' wnné':

—Ba bena' ga nḻa' ḻaw yeḻa' ẕen chia', na' da' yoble gona' ga ḻa' ḻawn.

29Benne' zan, benne' ka' nníta'gake' ga na', béngekle' chi'i na', na' wnnágake':

—¡Wzió' wnnén!

Yebaḻe benne' ka' wnnágake':

—To wbás che ya'abá che Dios bcháḻjḻene' Ḻe'.

30Naž bechebe Jesusen', na' gože' ḻégake':

—Benle chi'i na', kege ni'a chia' neda', san ni'a chele ḻe'e. 31Ba bžin ža wchi'a ḻaže' Dios benách yežlyó nga. Na'a Dios cho'ne' da' x̱iwe' na'le, dan' ẕnna bian' benách ka' nníta'gake' yežlyó nga. 32Na'a, cha' benne' ka', benne' gótgake' neda', wchísgake' neda', Benne' Golje' Benách, ža'le, gona' ga dobgak yógo'te benách ka' gan soa' neda'.

33Ḻen da' ni da' bchaḻj Jesusen' bḻoe'ele' ḻaw kan gate'. 34Benne' zan ka' belyi'e Jesusen', na' wnnágake':

—Neto' benlto' chegak benne' ka', benne' béḻgake' x̱tiža' Dios, da' ẕnnan: “Sóateze Benne' Criston'.” ¿Biẕ chen' ẕnno' Le': “Žon byenen wchísgake' Benne' Golje' Benách?” ¿Noẕkzen' Benne' Golje' Benách?

35Naž Jesusen' gože' ḻégake':

—Yetó chí'ido'ze sóaḻena' ḻe'e, na' naka' baní' chele. Le da kate' ne zóaḻena' ḻe'e, na' de banín' chele, nich bi gak choḻ nitle. Nóte'teze benne' ẕde' gan nak choḻ bi nnezle' gan zeje'. 36Kate' ne zóaḻena' ḻe'e, naka' baní' chele. Le chejḻé' chia' neda', naka' baní' chele nich gakle ẕi'n Bennen' nake' banín' da' naken ḻi ḻaže'.

Kate' beyóž bchaḻj Jesusen', beyeje', na' benít ḻawe' gan nníta'gake'.

Da' žonen ga bi žejḻe'gak benne' judío ka' che Jesús

37Ḻa'kze ben Jesusen' da' zan yeḻa' wak ẕen ḻawgak benne' judío ka', bi bejḻé'gake' chie'. 38Ka' goken, bžin dan' bzoj Isaías, bennen' bchaḻje' ḻo wláz Dios ža ni'te, katen' wnné':

X̱an, ¿noẕkze benne' bejḻi'e da' bchaḻjto'?

¿Noẕkze benne' bḻoe'el X̱anžo Dios ḻe' yeḻa' wak chie'?

39Ka' goken, bi gok chejḻé'gake' che Jesusen'. Goken kan wnná Isaíasen' katen' wnné':

40Dios bene' ga gok choḻ yichj ḻáẕdo'gake',

na' gok choch ḻáẕdo'gake'

nich bi ḻé'egekle' ḻen yej ḻáwgake',

na' nich bi chejní'igekle' ḻo yichj ḻáẕdo'gake'.

Na' wnná Dios:

Bi yeyákgake' chia' nich yeyona' ḻégake'.

41Bchaḻj Isaíasen' da' ni dan' bḻe'ele' yeḻa' ẕen che Benne' Criston', na' bchaḻje' kan gak chie' Ḻe'.

42Ḻa'kze goken ki, bejḻe'gak benne' zan che Jesusen'. Ḻezka' bejḻe'gak baḻe benne' wnná bia' ka' chie', san dan' ẕžébegake' benne' yodo' fariseo ka', bi bzoa lígake' chie' kwáselo. Ki béngake' nich bi kwéjgake' ḻégake' to chi'ize gan ẕdóbgake' nich yéngekle' x̱tiža' Dios. 43Ḻezka' béngake' ki dan' že' ḻáže'gakže' gápegak benách ka' ḻégake' ba la'ne, ka že' ḻáže'gake' gape Dios ḻégake' ba la'ne.

Kwia yí'gake' dan' bi žejḻé'gake' da' bchaḻj Jesús

44Jesusen' wnníe' zižje, na' wnné':

—No benne' žejḻi'e chia' neda', kege chia' nedza' žejḻi'e, san ḻezka' žejḻi'e che X̱a', Bennen' bseḻe'e neda'. 45Ḻezka', no benne' ẕḻe'ele' neda', ḻezka' ẕḻe'ele' X̱an', Bennen' bseḻe'e neda'. 46Neda' naka' baní', na' bḻa'a yežlyó nga, nich bi ga'ngak benne' ka' ḻo choḻe, yógo'te benne' ka' chejḻé'gake' chia' neda'. 47Cha' ženle no benne' x̱tiža'a, na' bi žapen' ba la'ne, kege neda' choga' che bennen' kwia yi'e, dan' bḻa'a nga, kege nich choga' chegak benách ka' nníta'gake' yežlyó nga kwia yí'gake', san nich yeslá' benách ki. 48No benne' ẕzoe' neda' cheḻa'ale, na' bi ẕzi' ḻo ne'e x̱tiža'a, ba zoa da' chogen chie' kwia yi'e. Dižan' dan' bcháḻjḻena' ḻe'e naken da' chogen che bennen' kwia yi'e ža ze ḻawte ža na'. 49Ki naken dan' ẕchaḻja', kege žakze chia', san X̱a', Bennen' bseḻe'e neda', gože' neda' da' žaḻa' nnia', na' ḻezka' kan žaḻa' wchaḻja'. 50Nnezla' gož Dios neda' gona' ki nich gata' yeḻa' nban da' zejlí kanne chegak benách ka'. Ki naken, ẕchaḻja' kan ba gožkze X̱an' neda'.

Dižaʼ chaweʼ kub len Salmo kaʼ

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index