Search form

ẔWA 6

Jesús ẕwawe' gayo' mil benne' ka'

(Mt. 14:13‑21; Mr. 6:30‑44; Lk. 9:10‑17)

1Wdé gok da' ni, wyéj Jesusen' yecheḻá'a nisdo' che gan nbab Galilea, dan' nzin' Nisdo' Che Tiberias, benne' Sésar. 2Benne' zan bejnáwgake' Jesusen' dan' bḻé'egekle' yeḻa' wak ka' da' bene', katen' beyone' benne' yižwé' ka'. 3Naž Jesusen' wžene' to ḻaw ya'ado', gan wžé'ḻene' benne' wsedle chie' ka'. 4Za' žin Lni Pasko' kate' benne' judío ka' žejsá' ḻáže'gake' kan ben Dios, katen' bebeje' x̱a x̱tó'gake' ka' ḻo yežlyó Egipto. 5Kate' Jesusen' bchis ḻawe', bḻe'ele' benne' zan, benne' zá'gake' gan zoe', na' gože' Lip:

—¿Gaẕ žeḻ-lžo yet x̱til dan' gawgak benne' zan ki?

6Ki wnná Jesusen' nich nnezle' da' nna Lipen', dan' nnézkzele' Ḻe' da' gone'. 7Bechebe Lipen', na' wnné':

—Chela' si'žo yet x̱til ḻen laẕjw to benne' che x̱ono' byo', benne' zan ki bi geklen gáwgake' láte'do' wejen.

8Naž to benne' wsedle che Jesusen', bennen' lie' Ndres, benne' biche' Smon Bedw, gože' Ḻe', na' wnné':

9—Zoa to x̱kwide' byo nga, nwa'be' gayo' yet x̱til ka' da' zej naken ẕoa' sebada, na' chope bel ka'. ¿Wak wawžo benne' zan ki ḻen da' láte'do'ze ni?

10Naž Jesusen' gože' ḻégake':

—Le ye' benne' zan ki kwé'gake' ḻo yo.

Ḻo latjen' yo'o daka', na' wže'gak ka gayo' mil benne' ka' ga na'. 11Naž Jesusen' bex̱we' yet x̱til ka'. Kate' beyóž gože' Dios “Žóx̱keno'” bdisen' chegak benne' wsedle chie' ka', na' ḻégake' belyisen' chegak yógo'te benne' ka' žé'gake' gan yo'o daka'. Ḻezka' béngake' chegak bel ka', na' bdáwgake' kan gónegekle' gáwgake'. 12Kate' ba béljegekle', Jesusen' gože' benne' wsedle chie' ka', na' wnné':

—Le yetób da' biẕjw ka' da' zej nga'nen, nich bi be nitlen.

13Betóbgaken', na' beschá'gake' chežinno x̱kwit da' biẕjw ka' chegak gayo' yet x̱til ka' zej naken ẕoa' sebada, dan' bega'nen chegak benne' ka' bdáwgaken'. 14Kate' benne' ka' bḻé'egekle' yeḻa' wak dan' ben Jesusen', na' wnnágake':

—Da' li benne' ni nake' Bennen' ẕchaḻje' ḻo wláz Dios, Bennen' žaḻa' yide' yežlyó nga.

15Dan' nnezle Jesusen' žénegekle' ché'gake' Ḻe' de chgi' nich góngake' ga nna bi'e ḻégake', che ḻen bezé'e latjen', na' wyeje' toze' to ḻaw ya'a.

Jesús ẕze'e ḻo nisdo'

(Mt. 14:22‑27; Mr. 6:45‑52)

16Kate' ba žaḻe, jak benne' wsedle ka' che Jesusen', na' bžíngake' žoa'a nisdo'. 17Belbene' to ḻo barkw, na' zjake' ḻo nisdon', nich žíngake' ḻo yež Kapernaum. Kate' ba nak choḻ, Jesusen' bi na' žine' gan nníta'gake'. 18Wzó ḻaw žak be' waḻe ḻo nisdon', na' nisen' ẕgó'anen. 19Kate' ba bsá'gake' barkwn', na' wzán' ka to ga ẕza'žo to hora, naž bḻé'egekle' Jesusen' ẕze'e ḻo nisdon', na' ze'e ẕbige'e gan zej barkwn', na' bžébegake'. 20Naž Jesusen' gože' ḻégake':

—Nedkzan'. Bi žébele.

21Naž ḻen yeḻa' žebél wẕí'gake' Ḻe' ḻo barkwn', na' ḻa' bžinte barkwn' ḻo yo biž gan zjake'.

Benne' zan žeyíljgake' Jesús

22Ža chope ža, gókbe'egekle benne' zan ka', benne' zej nga'ne' yecheḻá'a nisdon', da' goken, dan' toze barkw bžinen ga na', na' Jesusen' bi wžénḻene' benne' wsedle chie' ka' ḻo barkwn', san ḻégakze' jake'. 23Naž bžojgak yebaḻe barkw ka' ḻo yež Tiberias, na' bžíngaken to latje da' žen' gawze gan bdáwgake' yet x̱til, katen' X̱anžo Jesusen' gože' Dios: “Žóx̱keno'” chen. 24Dan' bḻé'egekle' biž zoa Jesusen' ga na', na' bi zej nnita' benne' wsedle chie' ka' ga na', che ḻen belbene' ḻaw barkw ka', na' bžíngake' ḻo yež Kapernaum, gan bejdíljgake' Jesusen'.

Jesús nake' yet x̱til da' ẕneẕjwn yeḻa' nban ḻi ḻaže'

25Kate' bžingak benne' zan ka' yecheḻá'a nisdon', bejx̱áka'gake' Jesusen', na' belyi'e Ḻe':

—Benne' wsedle, ¿batx̱ beḻó'o nga?

26Bechebe Jesusen', na' gože' ḻégake':

—Da' li žapa' ḻe'e: žeyiljle neda', kege dan' bḻé'elele yeḻa' wak ka' da' bena', san dan' bdawle yet xtilen', na' béljelele. 27Le gon žin, kege nich si'le yeḻa' waw da' ẕde chen, san nich si'le yeḻa' waw da' gáta'tezen, na' gonnen yeḻa' nban da' zejlí kanne chele. Yeḻa' waw ki naken da' wneẕjwa' neda', Benne' Golje' Benách, chele, dan' X̱ažo Dios bḻoe'ele' ḻaw naka' Ẕi'ne'.

28Naž wnnábgekle' Ḻe', na' wnnágake':

—¿Biẕ da' žon byenen gonto' nich gonto' da' žaz ḻaže' Dios?

29Bechebe Jesusen', na' gože' ḻégake':

—Da' žaz ḻaže' Dios naken chejḻe'le chia' neda', naka' Bennen' bseḻe'e Ḻe'.

30Naž wnnábgekle' Ḻe', na' wnnágake':

—¿Biẕ da' nak bia' gono', da' ḻe'elton' nich chejḻe'to' chio' Le'? ¿Biẕ yeḻa' wak gono'? 31X̱a gole chežo ka' bdáwgake' yet x̱til da' nzin' maná ḻo latje dach, kan nyejw ḻe'e yiche la'y, da' ẕnnan: “Moisés benne' chégake' yet x̱til che ya'abá, dan' bdáwgaken'.”

32Bechebe Jesusen', na' gože' ḻégake':

—Da' li žapa' ḻe'e: kege Moisés na' benne' chele yet x̱til che ya'abá, san X̱ažo Dios žonne' chele yet x̱tilen'. 33Yet x̱til dan' žonn Dios chegak benách ka' naka' neda', dan' bžojen ya'abá, na' ẕneẕjwn yeḻa' nban chegak benách ka', benne' nníta'gake' yežlyó nga.

34Naž belyi'e Ḻe':

—X̱an, bénnteze yet x̱tilen' cheto'.

35Jesusen' gože' ḻégake':

—Neda' naka' yet x̱til da' zej nbanḻen benách ka' to chi'ize. Nóte'teze benne' gónḻene' neda' tẕen, wéljele' to chi'ize da' naken che Dios, na' nóte'teze benne' chejḻi'e chia' neda', ba we'je' to chi'ize da' naken che Dios. 36Naken kan ba gožkza' ḻe'e, ḻa'kze ẕḻé'elele neda', bi žejḻe'le chia'. 37Yógo'te benne' ka' žonn X̱a' chia', gónḻengake' neda' tẕen, na' benne' ka' gónḻengake' neda' tẕen, bi yesbí'igaka'-ne'. 38Ki naken dan' bžoja' ya'abá che Dios, na' betja' nga, kege nich gona' kan žénela' nedkza', san nich gona' kan žénele X̱ažo Dios, Bennen' bseḻe'e neda'. 39Da' žénele X̱a', Bennen' bseḻe'e neda', naken bi kwia yi' nitó benne', bennen' benn Dios chia', na' yesbana'-ne' ža ze ḻawte ža. 40Da' žénele X̱ažo Dios, Bennen' bseḻe'e neda', naken gata' yeḻa' nban chegak yógo'te benne' ka' ḻé'egekle' neda', Ẕi'ne', na' chejḻé'gake' chia' neda', na' neda' yesbángaka'-ne' ža ze ḻawte ža na'.

41Naž benne' judío wnná bia' ka' wnnégake' che Jesusen', dan' wnné': “Neda' naka' yet x̱tilen' da' zan' ya'abá.” 42Che ḻen wnnágake':

—¿Kege benne' ni Jesusen', ẕi'n Jwsé? Nónbia'žo x̱a x̱ne'e. ¿Nakx̱ chen', ẕnna benne' ni: “Bžoja' ya'abá che Dios?”

43Naž bechebe Jesusen', na' gože' ḻégake':

—Bi nnele chia' ḻa' ḻe'eze. 44Bi gak nitó benne' gónḻene' neda' tẕen, cha' X̱a', Bennen' bseḻe'e neda', bi yedjwé'e bennen' chia' neda', na' neda' yesbana'-ne' ža ze ḻawte ža na'. 45Nyejw ḻe'e yiche la'y kan wnnagak benne' ka' bcháḻjgake' ḻo wláz Dios, da' ẕnnan ki: “Dios wsedle' yógo'te benách.” Che ḻen, yógo'te benne' ka', benne' želyenle' chi'i X̱a', na' nsédgekle' ḻo ne'e Ḻe', gónḻengake' neda' tẕen.

46’Bi zoa no benne' bḻe'ele' X̱ažo Dios, san toze Bennen' bžoje' gan zoa Dios. Bennen' ẕḻe'ekzle' X̱ažo Dios. 47Da' li žapa' ḻe'e: nóte'teze benne' žejḻi'e chia' neda' de yeḻa' nban da' zejlí kanne chie'. 48Neda' naka' yet x̱til da' zej nbanḻen benách ka' to chi'ize. 49X̱a x̱to'le ka' bdáwgake' yet x̱tilen' dan' nzin' maná ḻo latje dach, na' kate' bza'a ža chégake', gótgake'. 50Neda' naka' yet x̱til da' ẕžojen ya'abá che Dios, na' nóte'teze benne' gawen', bi gate' to chi'ize. 51Nedkza' naka' yet x̱tilen' da' zej nbanḻen benách ka', dan' bžojen ya'abá che Dios, na' cha' nóte'teze benne' gawe' yet xtilen', na' gak bane' to chi'ize. Yet x̱tilen' da' ẕneẕjwa' neda' naken x̱peḻa'a, da' ẕneẕjwan' nich gata' yeḻa' nban chegak benách ka' nníta'gake' yežlyó nga.

52Naž benne' judío wnná bia' ka' belchíx̱ ljéžgake', na' wnnágake':

—¿Nakx̱ gak gonn benne' ni x̱peḻe'e nich gawžon?

53Che ḻen Jesusen' gože' ḻégake':

—Da' li žapa' ḻe'e: cha' bi gawle x̱peḻa'a neda', Benne' Golje' Benách, na' cha' bi ye'jle x̱chena', bi de yeḻa' nban na' chele. 54Nóte'teze benne' gawe' x̱peḻa'a, na' ye'je' x̱chena', de yeḻa' nban da' zejlí kanne chie', na' neda' yesbana'-ne' ža ze ḻawte ža na'. 55Ki naken dan' nak x̱peḻa'a yeḻa' waw da' li, na' x̱chena' naken to da' li da' ye'jen no benne'. 56Nóte'teze benne' gawe' x̱peḻa'a, na' ye'je' x̱chena', sóaḻenteze' neda', na' neda' sóaḻenteza' ḻe'. 57Kan zoa nban X̱ažo Dios, Bennen' bseḻe'e neda', na' neda' nbánḻena' Ḻe', ḻezka' nóte'teze benne' gawe' neda', soe' nbánḻene' neda'. 58Da' ni naken yet x̱til da' bžojen ya'abá che Dios, na' bi naken ka yet x̱tilen' dan' nzin' maná, dan' bdawgak x̱a x̱to'le ka', na' kate' bza'a ža chégake', gótgake'. Nóte'teze benne' gawe' yet x̱til ni gak bane' to chi'ize.

59Da' ni bchaḻj Jesusen' gan nak to ḻo yo'o gan ẕdobgak benne' judío ka' nich yéngekle' x̱tiža' Dios, na' gok da' ni kate' ne žsedle' benách ka' nníta'gake' ḻo yež Kapernaum.

Da' žonnen yeḻa' nban da' zejlí kanne chežo

60Kate' benne' wsedle ka' che Jesusen' béngekle' da' ki, benne' zan ládjwgake' wnnégake' chen, na' wnnágake':

—Zédeḻe'e nak diža' ni. ¿Noẕkze benne' gak si' ḻo ne'en?

61Wnnezle Jesusen' ẕnnegak benne' wsedle chie' ka' che x̱tiže'e, na' wnnable' ḻégake', na' wnné':

—¿Žon diža' ni ḻe'e zede? 62¿Nakx̱kze gaken cha' ḻé'elele neda', Benne' Golje' Benách, yeyepa' gan wzóa' zga'ale? 63Da' nak che Dios Be' La'y naken da' žonnen yeḻa' nban chele. Da' nakze beḻa' žen bi gak gon chawen' ḻe'e. Diža' da' bcháḻjḻena' ḻe'e naken che Dios Be' La'y, na' žonnen yeḻa' nban chegak benách ka'. 64Na'a, báḻele ḻe'e bi žejḻe'le chia'.

Wnná Jesusen' ki dan' nnézkzele' Ḻe' ža ni'te no benne' ka' bi žejḻé'gake' chie', na' ḻezka' bennen' wdíe' Ḻe' ḻo na'gak benne' ka' gótgake' Ḻe'. 65Che ḻen wnné':

—Che ḻen ba gožkza' ḻe'e bi gak no benne' gónḻene' neda' tẕen, cha' bi we' X̱ažo Dios ḻe' latje.

66Gok chope ḻáže'gak benne' zan ža na', benne' wsedle chie' ka', na' biž wdáḻengake' Ḻe' tẕen. 67Naž Jesusen' wnnable' benne' chežinno, benne' wsedle chie' ka', na' wnné':

—¿Ḻezka' ḻe'e yekwasle?

68Bechebe Bedw, na' gože' Ḻe':

—X̱an, ¿noẕ benne' chéjḻento'? Le' napo' diža' da' žonnen yeḻa' nban da' zejlí kanne cheto'. 69Neto' žejḻe'to' chio', na' nónbia'to' Le', nako' Benne' Criston', Bennen' bseḻa' Dios, na' nako' Ẕi'nkze Dios ban.

70Bechebe Jesusen', na' gože' ḻégake':

—Wžekza' neda' ḻe'e chežínnole ki, san to benne' ládjwle ḻe'e žonḻen da' x̱iwe' ḻe' tẕen.

71Da' ni bchaḻj Jesusen' che Judas Iskariote, ẕi'n to benne' lie' Smon, dan' nak Judas na' bennen' wdíe' Ḻe' ḻo na'gak benne' ka' gótgake' Ḻe', na' nbábḻene' yechinéj benne' wsedle chie' ka'.

Dižaʼ chaweʼ kub len Salmo kaʼ

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index