Search form

LUKAS 23

Ẕžin Jesús ḻaw Pilato

(Mt. 27:1‑2, 11‑14; Mr. 15:1‑5; Jn. 18:28‑38)

1Naž belzó ža' yógo'te benne' zan ka', na' belchi'e Jesusen' ḻaw Pilato. 2Naž wzó ḻáwgake' žesbága'gake' Ḻe' ẕia, na' wnnágake':

—Benne' ni, bḻe'elto' da' ẕia da' žone'. Žone' ga ẕži'igak benách wláž cheto' ka' chegak benne' yolawe' ka', na' žsejwe' x̱nezgak benne' ka' žíẕjwgake' da' ẕchiẕjw benne' Sésar, na' ẕnne' ḻekze' nake' Benne' Criston', benne' žaḻa' nna bi'e.

3Naž Pilaton' wnnable' Jesusen', na' wnné':

—¿Nako' le' benne' nna bi'e benne' judío ka'?

Bechebe Jesusen', na' wnné':

—Da' likze ẕnno'.

4Naž Pilaton' gože' bx̱oz wnná bia' ka', ḻen benne' ka' nníta'gake' ga na', na' wnné':

—Bi be ẕžeḻ-la' da' ẕia da' nbaga' benne' ni.

5Naž ben chóchgake' x̱tíža'gake', na' wnnágake':

—Žone' ga žongak benách ka' žo'osbé, na' žsedle' benách ka' do ẕente gan nbab Judea. Wzó ḻawe' bene' ki gan nbab Galilea, na' ḻezka' žonen' nga.

Ẕžin Jesús ḻaw Herodes

6Kate' benle Pilato da' ni, ẕcháḻjgake' che gan nbab Galilea, wnnable' ḻégake' cha' nbab Jesusen' Galilea. 7Katen' wnnezle' nbab Jesusen' gan ẕnna bia' Herodes, bseḻe'e Ḻe' ḻaw Herodes na', dan' ḻezka' zoe' ḻe' ḻo yež Jerusalén ža ka'. 8Kate' Herodes na' bḻe'ele' Jesusen', bebele', dan' ba gok scha žénele' ḻe'ele' Ḻe', dan' ba benle' da' zan kan nak che Jesusen', na' žak ḻaže'e ḻe'ele' to yeḻa' wak da' gone'. 9Herodes na' wnnable' Jesusen' da' zan, san Ḻe' bi be bechebe'. 10Ḻezka' zej nnita' bx̱oz wnná bia' ka' ḻen benne' yodo' wsedle ka' ga na', na' besbága'gake' Jesusen' ẕia. 11Naž Herodes na' ḻen benne' chie' ka', benne' žjake' ḻo wdiḻe, belka'ne' Jesusen' ka'ze, na' nich gon dítjgekle' Ḻe', bwákwgake' Ḻe' laže' da' zaka', ka dan' žakw to benne' wnná bia', na' da' yoble belchi'e Ḻe' ḻaw Pilaton'. 12Kate' ža na' Pilaton', na' Herodes na' benníta'gake' chawe', dan' zga'ale bi bḻé'egekle' ljéžgake' chawe' toe' yetóe'.

Želchoge' che Jesús gate'

(Mt. 27:15‑26; Mr. 15:6‑15; Jn. 18:39—19:16)

13Naž Pilato btobe' bx̱oz wnná bia' ka' ḻen benne' blo ka', na' benne' yež ka', 14na' gože' ḻégake':

—Bedjwa'le benne' ni ḻawa' neda', na' ẕnnale žone' ga žongak benách ka' žo'osbé, san kate' wnnabla'-ne' binlo, na' wnníta'kzele ḻe'e ga ni, bi be bžeḻ-la' da' ẕia da' nbage'e, da' ka' žesbága'le-ne'. 15Kate' bseḻa'a-ne' ḻaw Herodes, bi be ẕia bžeḻ-le' da' nbaga' benne' ni nich chogžo chie' gate'. 16Na'a wsaka' zi'a-ne', na' te na' wsana'-ne'.

17Zoa to da' žon byenen gon Pilaton' kate' žak lni na', da' žónteze žone', žsane' to benne' nyejwe' liž ya ḻo na'gak benách ka'. 18Naž yógo'te benne' ka' nníta'gake' ga na', wnnégake' zižje, na' wnnágake':

—Bet bennen', na' bsan Barrabás.

19Barrabás na' nyejwe' liž ya dan' bdíḻ-ḻene' benne' wnná bia' ka', na' dan' bete' to benne'. 20Pilaton' bcháḻjḻene' ḻégake' da' yoble, dan' žénele' wsane' Jesusen', 21san da' yoble wnnégake' zižje, na' wnnágake':

—¡Bde'e ḻe'e yag kroze! ¡Bde'e ḻe'e yag kroze!

22Naž Pilaton' gože' ḻégake' da' chonne chi'i, na' wnné':

—¿Biẕkze da' ẕinnj ben bennen'? Bi be bžeḻ-la' da' bene' da' žonen ga nbage'e ẕia gate'. Wsaka' zi'a-ne', na' te na' wsana'-ne'.

23Zížježe wnnégake', na' wnnábgake' ta' Jesusen' ḻe'e yag kroze. Dan' wžéžeya'agak benne' ka' ḻen bx̱oz wnná bia' ka', scha, na' goken kan žénegekle'. 24Naž Pilaton' bchoge' che Jesusen' gak chie' kan ẕnnábgake'. 25Bsane' bennen' wnnábgake' ḻo ná'gake', bennen' nyejwe' liž ya dan' bdíḻ-ḻene' benne' wnná bia' ka', na' dan' bete' to benne', na' bdie' Jesusen' nich gak chie' kan žénegekle'.

Ẕdá'gake' Jesús ḻe'e yag kroze

(Mt. 27:32‑44; Mr. 15:21‑32; Jn. 19:17‑27)

26Kate' ne želchi'e Jesusen' nich chejdá'gake' Ḻe' ḻe'e yag kroze, béx̱wgake' Smon, to benne' yež Sirene, benne' zezé'e yix̱e', na' belx̱óe' yag krozen' ža yene' nich we'en, na' cheje' x̱kóže'le Jesusen'.

27Benne' zan, benne' byo ka' ḻen no'le ka', zejnáwgake' Jesusen', na' želbeže', na' želbeže nyache'e chie'. 28Naž byechj Jesusen', na' bwie' ḻégake', na' gože' ḻégake':

—Ḻe'e, no'le Jerusalén ka'. Bi kwéžele ni'a chia' neda', san le kweže ni'a chekzle, na' ni'a chegak ẕi'nle ka', 29dan' žin ža nnágake': “Ba nez ẕen naken chegak no'le wbíž ka', na' chegak no'le ka' bi zej noe'e bi'do' ka', na' no'le ka' bi ẕgáže'gake' bi' že'n ka'.” 30Naž benách ka' so ḻáwgake' yé'gake' ya'a sibe ka', na' nnágake': “Le yedjbaga' neto'” na' ḻezka' yé'gake' ya'ado' ka': “Le wkache' neto'.” 31Cha' ki žóngake' chia' neda', naka' ka to yag nban, ¿nakx̱kze góngake' chele ḻe'e, nakle ka yag biž ka'?

32Ḻezka' belchi'e chope benne' wen da' ẕinnj ka', nich wdá'gake' ḻégake' ḻe'egak yag kroze ka' tẕen ḻen Jesusen'. 33Kate' bžíngake' ḻaw Ya'a Kalabera, da' ẕnnan ḻen diža' x̱iža': “Ya'a Žit Yichjžo” bdá'gake' Jesusen' ḻe'e yag kroze. Ḻezka' bdá'gake' chope benne' ka' ḻe'egak yag kroze ka', benne' wen da' ẕinnj ka'. Toe' bdá'gake' kwit ḻi ža che Jesusen', na' yetóe' bdá'gake' kwite' yegle. 34Naž Jesusen' wnné':

—X̱e, benít ḻaw chégake', dan' bi nnézgekle' da' žóngake'.

Naž benne' ka' žjake' ḻo wdiḻe, benne' nníta'gake' ga na', belé'egekle' ḻaže' dan' nakw Jesusen', na' bebéjgake' da' gak bia' ḻawlen. 35Benne' ka' nníta'gake' ga na', na' ẕwíagakze', ben dítjgekle' Jesusen', na' ḻezka' bengak benne' wnná bia' ka', na' wnnágake':

—Benne' ni beslé' benne' yoble ka'. Na'a žaḻa' yeslá kwine' cha' nake' Benne' Criston', bennen' bseḻa' Dios.

36Ḻezka' benne' ka' žjake' ḻo wdiḻe ben dítjgekle' Jesusen'. Wbíga'gake' gan zoe', na' byé'jgake' Ḻe' nop zichj, 37na' wnnágake':

—Cha' nako' le' benne' nna bi'e benne' judío ka', beslá kwino'.

38Ḻezka' zoa to da' dan' ḻe'e yag kroze yichjle Jesusen', da' nyejwn ḻen diža' griego, na' ḻen diža' latín, na' ḻen diža' hebreo, dan' ẕnnan: “Benne' ẕnna bi'e benách judío ka'.” 39To benne' wen da' ẕinnj na', benne' de'e ḻe'e yag kroze, bḻiž ditje' Jesusen', na' wnné':

—Cha' nako' le' Benne' Criston', beslá kwino', na' ḻezka' neto'.

40Beží'i yetó benne' wen da' ẕinnj na', na' wdiḻe' lježen', na' wnné':

—¿Bi ẕžebo' Dios? Ḻezka' le' nžog chio' gato'. 41Da' li žo'o, da' žáḻa'kze gaken chežo ẕzáka'žo, kan žaḻa' chog che no benne' wen da' ẕinnj, san benne' ni, bi be da' ẕinnj bene'.

42Naž bennen' gože' Jesusen':

—Bejsá' ḻaže' neda' kate' žino' gan nna bi'o.

43Jesusen' gože' ḻe':

—Da' li žapa' le', na'a ža sóaḻeno' neda' latje x̱tan chia'.

Žat Jesús

(Mt. 27:45‑56; Mr. 15:33‑41; Jn. 19:28‑30)

44Kate' bžin wawbíž, bechóḻ dot yežlyó nga ga bžinte žedá chonne. 45Bechóḻ ḻo wbíž, na' laže' da' zen ḻo yodo' wžezan' chope chogle. 46Naž Jesusen' wnníe' zižje, na' wnné':

—X̱e, ẕdia' be' nakkza' ḻo no'o.

Kate' beyóž wnné' ki, ḻa' bežojte be' nakkze', na' gote'.

47Kate' bennen' ẕchi'e benne' ka' žjake' ḻo wdiḻe bḻe'ele' kan goken, bka'n ẕene' Dios, na' wnné':

—Da' likze bennen' goke' benne' chawe'.

48Yógo'te benne' ka' nníta'gake' ga na', na' ẕwíagakze', katen' bḻé'egekle' dan' goken, beyéjgake' ḻo yež, želgapa' lchó'gake' dan' že' zédgekle'. 49Zí'to'le bga'ngak yógo'te benne' ka', benne' zej nónbi'e Jesusen', ḻen no'le ka' bénḻengake' Ḻe' tẕen katen' wzóe' gan nbab Galilea, na' bḻé'egekle' dan' goken.

Ẕkáche'gake' Jesús ḻo yežw ba

(Mt. 27:57‑61; Mr. 15:42‑47; Jn. 19:38‑42)

50Ḻezka' to benne' yež Arimatea, yežen' nbaben Judea, zoe' ga na'. Lie' Jwsé, na' nake' chawe', na' dot ḻi ḻaže', na' nbábḻene' benne' yodo' ka', benne' wchi'a ḻaže' ka'. 51Bi bénḻene' tẕen benne' ka' belchoge' che Jesusen' gate', dan' ẕbezkze Jwsén' ža na' nna bia' Dios. 52Naž wyéj Jwsén' ḻaw Pilato, na' wnnabe' latje yeyoé'e Jesusen'. 53Kate' ba betinne' Ḻe', bcheḻe' Ḻe' laže', na' bkáche'gake' Ḻe' ḻo yežw ba, da' ba bché'ngake' ḻe'e ya'a yej, na' ḻo yežw ba na', nitó benne' gat bi na' wkáche'gake'. 54Ža na' nak ža ẕkwézgake' che ža la'y chegak benne' judío ka', dan' za' žin ža la'y na'.

55Ḻezka' jak no'le ka' ga na', no'le ka' wdáḻengake' Jesusen' tẕen, katen' wzóe' gan nbab Galilea, na' bḻé'egekle' yežw ba na', na' kan bkáche'gake' Ḻe' ga na'. 56Kate' beyéjgake' ḻo yo'o, bkwézgake' nežw da' ẕḻa' ẕix̱, na' set da' ẕḻa' ẕix̱. Naž bezí' ḻáže'gake' ža la'y chegak benne' judío ka', kan ẕnna x̱tiža' Dios.

Dižaʼ chaweʼ kub len Salmo kaʼ

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index