Search form

LUKAS 8

No'le ka' žákḻengake' Jesús ḻen benne' wsedle chie' ka'

1Wdé gokgak da' ki, wdé Jesusen' gan zej že' yež zan, yež ẕen ka', na' yeždo' ka', gan bchaḻje' diža' chawen' kan ẕnna bia' Dios, na' benne' chežínnote benne' wsedle chie' ka' zjákḻene' Ḻe' tẕen. 2Ḻezka' baḻe no'le ka' zjákḻene' Ḻe', no'le ka' beyón Jesusen' ḻégake' kate' bebeje' be' x̱iwe' ka' yó'ogake', na' beké'e yižwé' ka' zej de'e. Lia, no'len' ḻezka' lie' Madlen, zoe' ládjwgake', no'len' bebéj Jesusen' gaže be' x̱iwe' wyoé'e. 3Ḻezka' Ẕwan, ẕo'le Chosa, benne' žape chi'e da' de liž Herodes, benne' ẕnna bi'e, zoe' ládjwgake', na' ḻezka' zoaḻen Susana ḻégake'. No'le ki želsí'ni'e da' žaw Jesusen' ḻen benne' wsedle chie' ka'. Ki žongak no'le ka' tẕen ḻen yezika' no'le ka', na' ẕnéẕjwgake' da' de chégake'.

Žsaka' ḻebe Jesús kan nak che to benne' žaz ža'ne'

(Mt. 13:1‑9; Mr. 4:1‑9)

4Ḻezka' benne' zan bžójgake' ḻo yež ka', na' bžíngake' gan zoa Jesusen'. Katen' bdóbgake' gan zoe', Ḻe' bsaka' ḻebe', na' gože' ḻégake':

5—Bžoj to benne' žaz ža'ne' zjeze' bínnedo' ka'. Kate' ne zjeze', béx̱jwgak baḻe bínnedo' ka' gan nak nez las, na' wdegak benách ka' ga na', na' bléjgaken'. Ḻezka' bžingak byínnedo' ka', na' bdáwgakban'. 6Béx̱jwgak yebaḻe bínnedo' ka' ḻo yo gan že' yej. Kate' bḻa'gak bínnedo' ka', ḻa' belbižten dan' bi ngopa' yon'. 7Béx̱jwgak yebaḻe bínnedo' ka' gan beḻa'gak lba yeche' ka'. Tẕen belgole lba yeche' ka' ḻen yagdo' ka'. Lba yeche' ka' beldóbgaken yagdo' ka' kate' bḻá'gaken, na' bžia yí'gaken yagdo' ka'. 8Béx̱jwgak yebaḻe bínnedo' ka' gan nak ḻo yo beb. Katen' ba bgólgaken, bnéẕjwgaken. To ton bneẕjwn yetó gaywá' bínnedo' ka'.

Kate' Jesusen' beyóž wnné' ki, zižje wnníe':

—No benne' zoa nage', na' ženle', žaḻa' wzé nage'.

Ẕnna Jesús biẕ chen' žsaka' ḻebe'

(Mt. 13:10‑17; Mr. 4:10‑12)

9Naž benne' wsedle ka' che Jesusen' wnnábgekle' Ḻe', na' wnnágake':

—¿Biẕ žsedle dan' bsaka' ḻebo'?

10Jesusen' gože' ḻégake':

—Dios ẕzejni'ile' ḻe'e da' ngache' kan ẕnna bi'e Ḻe', san yezika' benách ki, ẕcháḻjḻena' ḻégake' da' žsaka' ḻeba' nich kate' wíagake', bi ḻé'egekle', na' kate' yéngekle', bi chejní'igekle'.

Ẕḻoe'el Jesús da' žsedle da' bsaka' ḻebe'

(Mt. 13:18‑23; Mr. 4:13‑20)

11Ḻezka' wnná Jesusen':

—Ki nak da' žsedle dan' bsaka' ḻeba': Bínnedo' ka' zej naken x̱tiža' Dios. 12Bínnedo' ka' béx̱jwgaken ḻo nez las ẕḻoé'egeklen kan žak chegak benne' ka' želyenle' dižan', na' ḻa' za'te da' x̱iwe', na' žeká'n dižan' da' wyó'on ḻo yichj ḻáẕdo'gak benne' ka', nich bi chejḻé'gaken', na' nich bi yelágake'. 13Bínnedo' ka' béx̱jwgaken ḻo yo gan že' yej ẕḻoé'egeklen kan žak chegak benne' ka' želyenle' dižan', na' ḻen yeḻa' žebél želzi'en, san zej nake' ka bínnedo' ka' bi béngaken lwen. To chí'ido'ze žejḻé'gaken', dan' nža' ḻáẕdogake' da' žak chégake', na' ḻa' žsántegake' dižan'. 14Bínnedo' ka' béx̱jwgaken gan beḻa'gak lba yeche' ka' ẕḻoé'egeklen kan žak chegak benne' ka' želyenle' dižan', na' kate' ba béngeklen', na' da' ka' žákgaken chégake' yežlyó nga žóngaken ḻégake' ḻo'e, da' ka' zej naken yeḻa' wnni'a chen, na' da' ka' ẕdan ḻáže'gake' da' žákgaken ga ni, na' dižan' bi žonen žin ḻo yichj ḻáẕdo'gake'. 15Bínnedo' ka' béx̱jwgaken gan nak ḻo yo beb ẕḻoé'egeklen kan žak chegak benne' ka' dot ḻáže'gake' žéngekle' dižan', na' ẕgo'o chóchgaken' ḻo yichj ḻáẕdo'gake', na' ḻo yeḻa' ẕbez ẕen ḻaže' chégake' žóngake' kan ẕnna dižan'.

Žsaka' ḻebe Jesús che da' žsa'ní' ližžo

(Mr. 4:21‑25)

16Ḻezka' wnná Jesusen':

—X̱tiža' Dios naken ka to yi'. Kate' to benne' ẕgale' yi', bi ẕdosen' kak, na' bi ẕgo'en ẕanle gan žate'e, san ẕzoen' sibe ḻo yo'o, na' yin' žsa'nín' benne' ka' žó'ogake' ga na'. 17Ḻa' ḻaw yógo'te da' ngache', na' gak bian', na' žoj ḻawle yógo'te da' žaken ži žize.

18’Che ḻen, le wzé nag, dan' gata' yelate' che benne' ẕzoa choche' da' ženle' ḻo yichj ḻáẕda'we', na' si'že' x̱tiža' Dios, san benne' bi ẕzoa choche' da' ženle' ḻo yichj ḻáẕda'we', na' yegá'a dižan' dan' benle'.

Da' ben x̱na' Jesús tẕen ḻen benne' biche'e ka'

(Mt. 12:46‑50; Mr. 3:31‑35)

19Naž bžin x̱na' Jesusen' tẕen ḻen benne' biche'e ka', gan zoe', san bi gok žíngake' ḻawe' Ḻe' dan' zej nnita' benne' zan ga na'. 20To benne' zoe' ga na' bḻiže' Jesusen', na' wnné':

—X̱no'o ḻen benne' bicho'o ka' nníta'gake' ḻí'ale, na' žénegekle' wcháḻjḻengake' Le'.

21Bechebe Jesusen', na' gože' ḻégake':

—Benne' ki, benne' želyenle' x̱tiža' Dios, na' žóngake' kan ẕnnan zej nake' ka x̱na'kza', na' benne' bíche'kza' ka'.

Jesús ẕbek žie' be' waḻe

(Mt. 8:23‑27; Mr. 4:35‑41)

22To ža wžén Jesusen' to ḻo barkw tẕen ḻen benne' wsedle chie' ka', na' Ḻe' gože' ḻégake':

—Le cho'o yecheḻá'a nisdo' nga.

Naž ḻa' zjaktie'. 23Kate' ne želdíe' ḻo nisdon', ẕtas Jesusen'. Naž wzó ḻaw žak to be' waḻe ḻo nisdon', na' ba žek yetj barkwn' ẕan nisle, na' de ẕož chégake'. 24Naž wbíga'gake' gan de Jesusen', na' besbángake' Ḻe', na' wnnágake':

—¡Benne' wsedle! ¡Benne' wsedle! Ba žek ḻo'ojžo ẕan nisle.

Kate' bebán Jesusen', bḻiže' ben' žaken, na' nisen' da' ẕgo'nen, na' wzóa ži ben' goken, na' wžé' ži nisdon'. 25Naž Jesusen' gože' benne' wsedle chie' ka', na' wnné':

—¿Bi na' chejḻe'le che Dios?

Bžébegake' ḻégake', na' bebángekle'. Gož ljéžgake' toe' yetóe':

—¿Noẕkze benne' ni? Ẕdiḻe' be' dan' žaken, na' nisdo', na' žóngaken dan' ẕnne'.

Benne' yež Gadara, benne' yoe'e be' x̱iwe'

(Mt. 8:28‑34; Mr. 5:1‑20)

26Naž bžin Jesusen' tẕen ḻen benne' wsedle chie' ka', gan nbab yež Gadara, da' žen' yecheḻa'ale nisdo' gan nbab Galilea. 27Kate' Jesusen' bežoje' ḻo barkwn' gan nak ḻo yon', bedjchág to benne' yežen' Ḻe'. Ba gok schaḻe'e yoe'e be' x̱iwe', na' biž žakwe' laže', na' biž ẕzoe' ḻo yo'o, san zoaze' ḻo bloj gan ẕkáche'gake' benne' gat ka'. 28Kate' bennen' yoe'e be' x̱iwe' bḻe'ele' Jesusen', wnníe' zižje. Bzoa ẕibe' ḻaw Jesusen', na' wnné':

—¿Biẕ nbaga'a chio', Jesús, Ẕi'n Dios, Benne' ẕente? Žáta'yoela' Le' bi wsaka' zi'o neda'.

29Ki wnné' dan' Jesusen' ba gože' be' x̱iwen' yežojen ḻo bennen'. Zan chi'i be' x̱iwen' ba bchix̱ bḻol-ḻe'en bennen'. Benne' ka' che yežen' bchéjgake' ḻe' do ya, na' bzóagake' bayw ya ni'a ne'e, san bchoge' do ya ka', na' be' x̱iwen' da' yoe'e bchen' ḻe' ḻo latje dach. 30Naž Jesusen' wnnable' be' x̱iwen', na' wnné':

—¿Bi lio'?

Be' x̱iwen' gožen Ḻe':

—Be' Zan lia'.

Ki wnnán dan' yoe'e be' x̱iwe' zan. 31Naž be' x̱iwe' ka' góta'yoegeklen Jesusen' bi seḻe'e ḻégaken latje choḻ chegak benne' gat ka'. 32Ḻezka' wzóa to kwe' koch zan ga na', želdaba' žáwgakba' ḻaw ya'adon', na' be' x̱iwe' ka' belnnáb nyachen' Jesusen' we'e ḻégaken latje chejžó'ogaken ḻo koch zan ka'. Jesusen' bi'e ḻégaken latje. 33Bežojgak be' x̱iwe' ka' ḻo bennen', na' bejžó'ogaken ḻo koch zan ka', na' jak koch ka' gan nak to ḻe'e ya'a yej ẕen. Bejbíx̱jgakba' ḻo nisdo', gan belyepba' nis.

34Kate' benne' ka' žape chí'igake' koch ka', bḻé'egekle' kan gok chégakba', bžébegake', na' bebángekle'. Beẕónnjgake' ga na', zeyéjgake' lážgake', na' bejzéngekle' benne' ka' nníta'gake' yežen', na' ḻezka' benne' nníta'gake' yix̱en'. 35Naž bžojgak benne' ka' nníta'gake' yežen', na' bejwíagake' dan' goken. Katen' bžíngake' gan zoa Jesusen', bḻé'egekle' bennen' wyoé'e be' x̱iwe' ka', ži'e x̱ni'a Jesusen'. Nakwe' laže', na' ba bezóe' cháwe'do', na' bžébegake'. 36Benne' ka' nníta'gake' ga na' belzenle' ḻégake' kan goken, na' bḻé'egekle' ba beyák bennen' wyoé'e be' x̱iwe' ka'. 37Naž yógo'te benne' zan ka', benne' wláž che yež ka' zej nbaben yež Gadara na', góta'yoegekle' Jesusen' yežoje' ḻo yežlyó chégake'. Ki béngake' dan' ẕžébegake'. Bebén Jesusen' ḻo barkwn', na' bezé'e ga na'. 38Bennen' bežojgak be' x̱iwe' ka' ḻe' góta'yoele' Jesusen' we'e ḻe' latje chéjḻene' Ḻe' tẕen. Jesusen' gože' ḻe' ga'ne' ga na', na' wnné':

39—Beyéj ližo'. Bejzenle benách wláž chio' ka' ka nak da' ẕen da' ben Dios ḻen le'.

Beyéj bennen' liže', na' bzie' diža' dot ḻo yež ka' kan nak da' ẕen da' ben Jesusen' ḻen ḻe'.

X̱kwide' no'le che Jairo, na' no'len' wdane' laže' che Jesús

(Mt. 9:18‑26; Mr. 5:21‑43)

40Kate' bežín Jesusen' yecheḻá'a nisdon', benne' zan, benne' nníta'gake' ga na', bebégekle' ni'a chie' Ḻe' dan' želbeze' yógo'tegake' Ḻe'. 41Naž bžin to benne' lie' Jairo gan zoa Jesusen'. Nake' benne' blo che to yo'o gan žéngekle benne' judío ka' x̱tiža' Dios. Bzoa ẕibe' ḻaw Jesusen', na' góta'yoele' Ḻe' cheje' liže'. 42Ki bene' dan' zoa to x̱kwide' no'le chie', na' ba žek gatbe'. Nakbe' bi' tlícha'kze chie', na' zejbe' ka chežinno yiz. Kate' ne zej Jesusen' tẕen ḻen benne' zan ka', ẕchígake' Ḻe'.

43Zej to no'le ladjw benne' zan ka', na' ba gok chežinno yiz ẕzáka'ḻi'e, dan' bi ẕbez žen chie', da' žaken chégakkze no'le ka', na' ba bdie' bika' da' de chie', dan' wdiẕjwe' benne' ka' žeyóngake' benách ka', san nitó benne' bi gok yeyone' ḻe'. 44Wbige'e zaka' x̱kože'l Jesusen', na' wdane' laže' da' nakwe', na' ḻa' wbižte yižwé' žen chien'.

45Naž Jesusen' wnnable' benne' zan ka', benne' nníta'gake' ga na', na' wnné':

—¿Noẕ benne' wdane' neda'?

Nitóe' bi bechebe'. Naž Bedw ḻen benne' ka' nníta'ḻengake' ḻe', góžgake' Jesusen', na' wnnágake':

—Benne' wsedle, zej nnita' benne' zan ga ni, benne' ẕchígake' Le', na' ẕžíga'gake' Le', na' ẕnno': “¿Noẕ benne' wdane' neda'?”

46Naž Jesusen' wnné':

—Zoa no benne' wdane' neda', dan' gókbe'ela' bžoj yeḻa' wak neda', dan' žeyonen benách ka'.

47Kate' gokbe'el no'len' nnezle Jesusen' dan' bene', ḻo yeḻa' ẕžebe wẕize'. Bzoa ẕibe' ḻaw Jesusen', na' gože' Ḻe' ḻawgak benne' zan ka' biẕ chen' wdane' laže' da' nakwe' Ḻe', na' kan goken, ḻa' beyaktie'. 48Naž Jesusen' gože' ḻe':

—Ẕí'na'do', dan' žejḻi'o chia' ba beyako'. Binlo beyéj ližo'.

49Kate' ne ẕnna Jesusen' da' ni, bžin to benne' wzé'e liž benne' blon', na' gože' bennen':

—Ba got x̱kwide' no'le chio'. Biž gon ḻelo' benne' wsedle.

50Kate' Jesusen' benle' da' ni, bechebe', na' gože' benne' blon':

—Bi žebo'. Bejḻe'ze che Dios, na' yeyák x̱kwide' no'le chion'.

51Kate' Jesusen' wyoé'e yo'on', bi bi'e latje no benne' chó'oḻene' Ḻe' san ḻégakze Bedw ḻen Jakob, na' Ẕwa, na' ḻezka' x̱a x̱na' x̱kwide' no'len'. 52Želbeže benne' ka' nníta'gake' ga na'. Želbeže nyache'e ni'a che x̱kwide' no'len', na' Jesusen' gože' ḻégake', na' wnné':

—Biž kwéžele. Bi nat x̱kwide' no'len'. Ẕtászebe'.

53Ben dítjgekle' Ḻe' dan' nnézgekle' ba natbe'. 54Naž Jesusen' bex̱we' na'be', na' wnníe' zižje, na' wnné':

—X̱kwide' no'le, beyase.

55Naž be' nakkzbe' beyó'on ḻebe', na' bebanbe', na' ḻa' wyástebe'. Jesusen' gože' ḻégake' wnéẕjwgake' da' gawbe'. 56Bebángekle x̱a x̱na'be', san Jesusen' bchi'le' ḻégake' bi wzéngekle' nitó benne' kan goken.

Dižaʼ chaweʼ kub len Salmo kaʼ

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index