Search form

MARKOS 8

Jesús ẕwawe' benne' zanže ka tape mile'

(Mt. 15:32‑39)

1Kate' ža na' bedobgak benne' zan gan zoa Jesusen'. Dan' bi be de da' gáwgake', Jesusen' bḻiže' benne' wsedle chie' ka', na' bcháḻjḻene' ḻégake'. 2Gože' ḻégake':

—Žeyache' ḻáže'la' benne' zan ki dan' ba zej chonne ža nníta'ḻengake' neda' nga, na' bi be de da' gáwgake'. 3Cha' yeseḻa'a ḻégake' lížgake' želdonze' ka', yedó ḻáže'gake' ḻo nez, dan' za'gak baḻe' zi'to'.

4Beži'igak benne' wsedle chie' ka', na' belyi'e Ḻe':

—¿Biẕ wawžo benne' zanḻe'e ki ga ni nak latje dach?

5Naž Jesusen' wnnable' ḻégake', na' wnné':

—¿Baḻ yet x̱til de chele?

Belyi'e Ḻe':

—Gážeze.

6Naž Jesusen' gože' benne' zan ka' kwé'gake' ḻo yo. Bex̱we' gaže yet x̱til ka', na' gože' Dios: “Žóx̱keno'”. Naž bzoẕjen', na' bi'en chegak benne' wsedle chie' ka' nich chísgaken' ḻawgak benne' zan ka'. 7Ḻezka' gota' chégake' chope chonne bel ka'. Naž Jesusen' gože' Dios: “Žóx̱keno'” na' gože' ḻégake' chísgake'-ba' ḻawgak benne' zan ka'. 8Bdawgak yógo'te benne' ka', na' béljegekle'. Naž betóbgake' da' bižjw ka' da' begá'ngaken, na' beschá'gake' gaže x̱kwite ka'. 9Benne' ka' bdáwgake' zej nyángake' ka tape mile'. Wdé na' Jesusen' beseḻe'e ḻégake' lížgake', 10na' bejžene' ḻo barkw tẕen ḻen benne' wsedle chie' ka', na' bžíngake' gan nbab yež Dalmanuta.

Ẕnnábgekle' Jesús gone' to da' gak bian' ga benne' Ḻe'

(Mt. 16:1‑4; Lk. 12:54‑56)

11Naž benne' yodo' fariseo ka' wbíga'gake' gan zoa Jesusen', na' wzó ḻáwgake' ẕdiḻ díža'gake' ḻen Ḻe'. Gónegekle' wžíx̱gake' Jesusen'. Che ḻen wnnábgekle' Ḻe' gone' to da' gak bian' da' zan' ya'abá che Dios. 12Bka'ḻe'e chi'i Jesusen', na' wnné':

—Želnnable benne' ki neda' gona' to da' gak bian' da' zan' ya'abá che Dios. Da' li žapa' ḻe'e, bi ḻé'elele nitó da' gak bian' da' zan' ya'abá che Dios.

13Naž bezé'e gan zej nnita' benne' ka', na' bejžene' ḻaw barkw, na' wyeje' yecheḻá'a nisdo'.

Da' žsédgekle benne' yodo' ka' naken ka kwa zichj che yet x̱til

(Mt. 16:5‑12)

14Goḻ ḻáže'gak benne' wsedle ka' che Jesusen' wá'gake' da' gáwgake', na' toze yet x̱til den ḻo barkwn'. 15Naž bchi'le Jesusen' ḻégake', na' wnné':

—Le wia binlo. Le gape chi'i kwinle nich bi si'le da' naken ka kwa zichj che yet x̱til chegak benne' yodo' fariseo ka', na' che Herodes.

16Wzó ḻawgak benne' wsedle chie' ka' ẕcháḻjḻengake' ljéžgake' ka', na' wnnágake':

—Ẕnne' ki dan' bi de yet x̱til da' gawžo.

17Žákbe'ele Jesusen' dan' ẕnnágake', na' gože' ḻégake':

—¿Biẕ chen' ẕnnale naken dan' bi de yet x̱til da' gawžo? ¿Bi žejní'ilele, na' bi žákbe'elele? ¿Nak zide yichj ḻáẕdo'le? 18¿Žia yej ḻawle san bi ẕḻé'elele, na' žia yid nagle san bi žénlele? ¿Bi žejsá' ḻáže'le? 19Katen' bzoẕja' gayo' yet x̱til ka', da' ka' bdawgak gayo' mil benne' ka', ¿baḻ x̱kwite ka' bescha'le da' bižjw ka', da' ka' betoble?

Wnnágake':

—Chežinno.

20Ḻezka' wnná Jesusen':

—Katen' bzoẕja' gaže yet x̱til ka', da' ka' bdawgak tape mil benne' ka', ¿baḻ x̱kwite ka' bescha'le da' bižjw ka', da' ka' betoble?

Wnnágake':

—Gaže.

21Naž Jesusen' gože' ḻégake':

—¿Bi žejní'ilele na'a, bchaḻja' che da' žsédgekle benne' ka'?

Jesús žeyone' to benne' ḻo choḻe, benne' yež Betsaida

22Kate' bžin Jesusen' ḻen benne' ka' žónḻengake' Ḻe' tẕen ḻo yež Betsaida, bḻa'gak baḻe benne' gan zoe', nwá'gake' to benne' ḻo choḻe ga na', na' góta'yoegekle' Ḻe' kane' bennen'. 23Jesusen' bex̱we' na' benne' ḻo choḻen', na' bchi'e ḻe' na'le žoa'a yežen'. Naž bžie' ẕene' yej ḻawe', na' bx̱oa ne'e ḻe'. Naž wnnable' ḻe', na' wnné':

—¿Ẕḻe'elo' late'?

24Bennen' goke' ḻo choḻe bwie', na' wnné':

—Ẕḻe'ela' benách ka', na' ẕnná'gake' ka yag ka', san želdá benne' ka'.

25Da' yoble Jesusen' bx̱oa ne'e yej ḻawe', na' bwia bennen' goke' ḻo choḻe, na' ba beyakte cháwe'do' yej ḻawe'. Na'a ẕḻe'ele' binlo yógo'te. 26Naž Jesusen' beseḻe'e ḻe' liže', na' wnné':

—Bi chejo' ḻawe' yež, na' bi wzenlo' no benne' ḻo yežen' dan' bena'.

Bedw ẕnne' Jesús nake' Benne' Cristo

(Mt. 16:13‑20; Lk. 9:18‑21)

27Wdé na' bezá' Jesusen' ḻen benne' wsedle chie' ka' ga na', na' wdégake' yeždo' ka' zej nbaben yež Sesarea, gan ẕnna bia' Filipo. Kate' ne yó'ogake' nez, Jesusen' wnnable' benne' wsedle chie' ka', na' wnné':

—¿No benne' ẕnnagak benách ka' naka' neda'?

28Bechébegake', na' wnnágake':

—Ẕnnagak baḻe benne' nako' Ẕwa, bennen' bezóe' benách ka' nis. Ẕnnágake' yebaḻe' nako' Lías, bennen' bchaḻje' ḻo wláz Dios ža ni'te. Ẕnnágake' yebaḻe' nako' yetó benne' bchaḻje' ḻo wláz Dios ža ni'te.

29Naž Jesusen' wnnable' ḻégake', na' wnné':

—¿Chiẕe ḻe'e, no benne' ẕnnale naka' neda'?

Bechebe Bedw, na' wnné':

—Le' nako' Benne' Criston', bennen' bchebe ḻaže' Dios seḻe'e nga.

30Naž Jesusen' bchi'le ḻégake' bi wzéngekle' nitó benne' no nake'.

Jesús ẕchaḻje' kan za' gótgake' Ḻe'

(Mt. 16:21‑28; Lk. 9:22‑27)

31Naž wzó ḻaw Jesusen' ẕzejni'ile' benne' ka' žónḻengake' Ḻe' tẕen, na' wnné':

—Žon byenen sáka'ḻi'a neda', Benne' Golje' Benách. Benne' gole ka', na' bx̱oz wnná bia' ka' ḻen benne' yodo' wsedle ka' wzóagake' neda' cheḻa'ale. Gótgake' neda', san kate' gak chonne ža yebana'.

32Kwáselo bcháḻjḻene' ḻégake'. Naž Bedw bchi'e Jesusen' cheḻa'ale, na' wzó ḻawe' ẕdiḻe' Ḻe'. 33Byechj Jesusen', na' bwie' yezika' benne' wsedle chie' ka', na' bdiḻe' Bedon', na' wnné':

—Bkwas kwita' nga. Nako' ka da' x̱iwe'. Da' ẕza' ḻažo'o bi naken che Dios, san kan ẕza' ḻáže'gak benách ka' naken.

34Naž Jesusen' bḻiže' benne' wsedle chie' ka' ḻen benne' ka' nníta'gake' ga na', na' gože' ḻégake':

—Cha' žénele no benne' gónḻene' neda' tẕen, žaḻa' wzóe' cheḻa'ale da' žénekzele', na' gake' ka to benne' noe'e yag kroze chie' nich chejté'e ḻe'e yag krozen', na' naž gak gónḻene' neda' tẕen. 35No benne' že' ḻaže'e yeḻa' nban chie', wniten', san bennen' wnite' yeḻa' nban chie' dan' žónḻene' neda' tẕen, o dan' nzi' ḻo ne'e diža' chawe' chian', gata' yeḻa' nban da' zejlí kanne chie'. 36¿Biẕ da' chawe' gata' che to benne' cha' wtobe' yógo'te da' že' yežlyó nga, san wnít kwine'? 37Bi be gak wneẕjw to benne' nich yeslá kwine'. 38Cha' no benne' žedoe'ele' chia' neda', na' che x̱tiža'a ḻawgak benách ki, benne' ka' ẕbej yíchjgake' Dios, na' žóngake' doḻa', ḻezka' neda', Benne' Golje' Benách, yedoe'ela' che bennen' kate' yeḻá'a ḻen yeḻa' baní' che X̱a', na' gónḻengak wbás che ya'abá ka' neda' tẕen.

Dižaʼ chaweʼ kub len Salmo kaʼ

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index