Search form

MATÍO 13

Žsaka' ḻebe Jesús kan nak che to benne' žaz

(Mr. 4:1‑9; Lk. 8:4‑8)

1Ḻa' ža na'ze bžoj Jesusen' ḻo yo'o, na' bejsóe' žoa'a nisdo'. 2Dan' bdobgak benne' zan gan zoa Jesusen', wžene' to ḻo barkw, na' wži'e ga na', na' benne' zan ka' wnníta'gake' ḻo yo biž žoa'a nisdon'. 3Naž Jesusen' bcháḻjḻene' ḻégake', na' da' zan da' bsedle' ḻégake', da' ka' bsaka' ḻebe', na' wnné':

—Le wia nga, bžoj to benne' žaz, yjeze' bínnedo' ka'. 4Kate' ne zjeze', béx̱jwgak baḻe bínnedo' ka' žoa'a nez, na' bžingak byínnedo' ka', na' bdáwgakban'. 5Béx̱jwgak yebaḻe bínnedo' ka' ḻo yo gan že' yej, gan de láte'ze yo, na' ḻa' bḻá'tegaken, dan' de láte'ze yo ga na'. 6Naž kate' bḻa' wbíž, ḻa' wbižte dan' goze', dan' bi zoa gan gon lwen. 7Béx̱jwgak yebaḻe bínnedo' ka' gan beḻa'gak lba yeche' ka'. Belgóleḻe'e lba yeche' ka', na' bdóbgaken dan' goze', na' bžia yí'gaken ḻégaken. 8Béx̱jwgak yebaḻe bínnedo' ka' gan nak ḻo yo beb, na' bnéẕjwgaken. Bnéẕjwgak baḻe dan' goze' yetó gaywá' ka'. Bnéẕjwgaken yebaḻen yechonnḻalj ka', na' bnéẕjwgaken yebaḻen yechí žoa ka'. 9No benne' zoa nage', na' ženle', žaḻa' wzé nage'.

Da' žénele Jesús gongak da' ka' bsaka' ḻebe'

(Mr. 4:10‑12; Lk. 8:9‑10)

10Naž bžingak benne' wsedle ka' che Jesusen' gan zoe', na' wnnábgekle' Ḻe', na' wnnágake':

—¿Biẕ chen' ẕcháḻjḻeno' benách ka' da' ka' žsaka' ḻebo'?

11Bechebe Jesusen', na' gože' ḻégake':

—Dios žonne' ḻe'e latje chejní'ilele da' ngache' kan ẕnna bi'e Ḻe' ya'abá chie', san benne' ki bi žénegekle' chejní'igekle'. 12No benne' ẕzi'e x̱tiža' Dios, Dios wneẕjwe' chie' yelate', na' gáta'ḻe'en chie', san no benne' bi ẕzi'en, da' do'ze dan' ba nzi'e yegá'n. 13Che ḻen ẕcháḻjḻena' ḻégake' da' ka' žsaka' ḻeba', dan' ẕwíagake' san bi ẕḻé'egekle'. Želyenle' san bi ẕze nággake', na' bi žejní'igekle'. 14Ki žaken, ẕžin da' wnná Isaías, bennen' bchaḻje' ḻo wláz Dios, katen' wnné':

Da' li yénlele san bi chejní'ilele.

Wíaḻe'ele san bi ḻé'elele da' nakkzen.

15Ki naken dan' nak zide yichj ḻáẕdo'gak benne' ki,

na' bi be žaz ḻo yichj nággake'.

Nyejw yej ḻáwgake',

na' bi ẕḻé'egekle' ḻen yej ḻáwgake' ka'.

Bi ẕze nággake'

na' bi ẕzejní'igekle' yichj ḻáẕdo'gake',

na' bi žeyákgake' chia' neda',

nich gak yeyona' ḻégake'.

16’Na'a, ba nez ẕen naken chele ḻe'e, dan' ẕḻé'egekle yej ḻawle ka', na' žéngekle nagle ka'. 17Da' li žapa' ḻe'e, benne' zan, benne' bcháḻjgake' ḻo wláz Dios, na' benne' chawe' ka', gónegekle' ḻé'egekle' da' ẕḻé'elele ḻe'e, san bi bḻé'egeklen'. Gónegekle' yéngekle' da' žénlele ḻe'e, san bi béngeklen'.

Ẕḻoe'el Jesús da' žsedle da' bsaka' ḻebe'

(Mr. 4:13‑20; Lk. 8:11‑15)

18Ḻezka' wnná Jesusen':

—Le wzé nag da' žsedle da' bsaka' ḻeba' che benne' žaz. 19Nóte'teze benne' ženle' diža' kan ẕnna bia' Dios ya'abá, na' bi žejni'ilen', žak che diža' da' benlen' kan gok che bínnedo' ka' béx̱jwgaken žoa'a nez. Ḻa' za'te da' x̱iwe', na' žeká'n dižan' da' wyazen ḻo yichj ḻáẕdo'w bennen'. 20Bínnedo' ka' béx̱jwgaken ḻo yežlyón' gan že' yej žsédgeklen kan žak che no benne' ženle' dižan', na' ḻa' ẕze nagtien' ḻo yeḻa' žebél chie', 21san kan bi wdia'gak bínnedo' ka' dan' bi gota' gan góngaken lwen, ḻezka' žaken che bennen'. Kate' žin to da' žsaka' zin' ḻe', na' kate' ẕbia ḻáže'gak benách ka' ḻe' dan' nzi' ḻo ne'e dižan', ḻa' gakte chope ḻaže'e. 22Bínnedo' ka' béx̱jwgaken gan bególegak lba yeche' ka' žsédgeklen kan žak che bennen' ženle' dižan', san ẕdan ḻaže'e da' ka' zej nnitan' yežlyó nga, na' da' ka' žon ḻáže'geklen bennen' dan' ẕdan ḻaže'e yeḻa' wnni'a che yežlyó nga. Da' ki žóngaken ga kwia yi' dižan', na' bi gak gonen žin ḻo yichj ḻáẕda'we'. 23Bínnedo' ka' béx̱jwgaken ḻo yo beb žsédgeklen kan žak che bennen' ženle' dižan', na' žejni'ilen', na' žon žin dižan' ḻo yichj ḻáẕda'we'. Zej nak baḻe benách ka' ka bínnedo' ka' bnéẕjwgaken yetó gaywá' ka'. Zej nak yebaḻe benách ka' ka bínnedo' ka' bnéẕjwgaken yechonnḻalj ka', na' zej nak yebaḻe benách ka' ka bínnedo' ka' bnéẕjwgaken yechí žoa ka'.

Yíx̱e'do' ka'ze da' ẕnnan' kan ẕnna' yele ẕoa' stribe

24Naž bsaka' ḻebe Jesusen' yetó, na' gože' ḻégake':

—Kan gak gan žin da' ẕnna bia' Dios ya'abá naken kan gok che bínnedo' chawe' ka' da' goz to benne' gan nak ḻo yežlyó chie'. 25Kate' ne ẕtasgak benne' ka' nníta'gake' liže', bḻa' to benne' ga na', benne' bi ẕḻe'ele' ḻe' chawe', na' yjeze' ḻo yežlyó chien' bínnedo' ka' che yix̱e' ka'ze dan' ẕnnan' kan ẕnna' yele ẕoa' stribe, na' beyeje' latje chie'. 26Kate' bḻa' ẕoa' striben', na' wžé' bisto chen gan žia ẕoa' striben', naž gok bia'gak yíx̱e'do' ka'ze ka'. 27Naž bžingak benne' wen žin ka' gan zoa benne' x̱an yežlyón', na' góžgake' ḻe': “X̱an, cha' gozo' bínnedo' chawe' ka' ḻo yežlyó chion', ¿nakx̱ goken bḻa'gak yíx̱e'do' ka'ze ka'?” 28X̱an yežlyón' gože' ḻégake', na' wnné': “To benne' bi ẕḻe'ele' neda' chawe' bene' ki.” Naž benne' wen žin ka' wnnábgekle' ḻe', na' wnnágake': “¿Žénelo' chejto' chejḻážo'to' yíx̱e'do' ka'ze ka'?” 29Naž x̱ángake' gože' ḻégake': “O'o. Kate' wlážo'le yíx̱e'do' ka'ze ka', ḻezka' wlážo'ḻentele yele ẕoa' stribe ka'. 30Gakže chawe' gonnle latje gólegaken tẕen na' zejte chejtobžon, na' naž yapa' benne' ka' wtóbgaken': le wtób zga'ale yíx̱e'do' ka'ze ka', na' le wchejen chejx̱ónn weje nich wzeyžon, na' naž wtoble ẕoa' striben' ḻo yo'o chia'.”

Žsaka' ḻebe Jesús kan nak che to bínnedo' mostasa

(Mr. 4:30‑32; Lk. 13:18‑19)

31Yetó da' bsaka' ḻebe Jesusen', na' gože' ḻégake':

—Kan gak gan žin da' ẕnna bia' Dios ya'abá, gaken kan gok che to bínnedo' mostasa, dan' goz to benne' gan nak ḻo yežlyó chie'. 32Da' li bínnedo' mostasa na' nakžen da' do'ze ka zej nak yógo'te bínnedo' yezika' ka', san kate' ba nazen, ẕgóležen ka yógo'te yix̱e' kwan ka', na' žaken ẕen kan nak to yag, na' želžín byínnedo' ka', na' žóngakba' x̱ó'ngakba' ka' ḻo ni'a nen'.

Žsaka' ḻebe Jesús che kwa zichj che yet x̱til

(Lk. 13:20‑21)

33Yetó da' bsaka' ḻebe Jesusen', na' gože' ḻégake':

—Kan gak gan žin da' ẕnna bia' Dios ya'abá gaken ka ben kwa zichj che yet x̱til, dan' bchix̱e to no'le ḻen chonne lbix̱ yezje ẕoa' stribe, na' wyache' dot kwa na'.

Da' žénele Jesús gongak da' ka' žsaka' ḻebe'

(Mr. 4:33‑34)

34Yógo'te da' ki bsaka' ḻebe Jesusen', da' ka' bcháḻjḻene' benách ka' nníta'gake' ga na', na' bi bcháḻjḻene' ḻégake' da' bi bsaka' ḻeben'. 35Ki bene', na' bžin dan' bzoj to benne' bchaḻje' ḻo wláz Dios ža ni'te, katen' wnné':

Wchaḻja' da' ka' wsaka' ḻeba'.

Nnia' da' bgache' katen' wzó ḻaw žata' yežlyó.

Da' žsedle da' bsaka' ḻebe Jesús che yíx̱e'do' ka'ze

36Naž Jesusen' bzele diže'e benách ka' nníta'gake' ga na', na' beseḻe'e ḻégake', na' Ḻe' beyoé'e yo'o. Naž bžingak benne' wsedle chie' ka' gan zoe', na' góžgake' Ḻe':

—Bḻoe'el neto' da' žsedle dan' bsaka' ḻebo' che yíx̱e'do' ka'ze dan' ẕnnan' kan ẕnna' yele ẕoa' stribe.

37Bechebe Jesusen', na' gože' ḻégake':

—Benne' žaze' bínnedo' chawe' naka' neda', Benne' Golje' Benách. 38Ga na' goze' bínnedo' ka' naken yežlyó nga, na' bínnedo' chawe' ka' zej naken benne' ka' zej nbabe' gan ẕnna bia' Dios. Yíx̱e'do' ka'ze ka' dan' ẕnnan' kan ẕnna' yele ẕoa' stribe zej naken benne' ka' zej nake' che da' x̱iwe'. 39Bennen' bi ẕḻe'ele' chawe' x̱an yežlyón', na' goze' yíx̱e'do' ka'ze ka', da' x̱íwe'kze naken. Ža na' katen' wtóbgaken' naken ža ze ḻawte ža ka' che yežlyó nga, na' benne' ka' ẕtóbgaken' zej nake' wbás che ya'abá ka'. 40Kan goken, btóbgake' yíx̱e'do' ka'ze ka', na' bzéygaken' ḻo yi', ḻezka' gaken kate' yeyóž che yežlyó nga. 41Neda', Benne' Golje' Benách, seḻa'a wbás la'y chia' ka', na' kwéjgake' yógo'te benne' ka' gan ẕnna bia' Dios, benne' ka' žóngake' ga žongak ljéžgake' ka' doḻa', na' ḻezka' benne' ka' žóngake' da' kegle. 42Wbás che ya'abá ka' chó'ngake' benne' ka' ḻo yi' gabíl, benne' wen da' ẕinnj ka', na' kwéžegake', na' wx̱éj láye'gake'. 43Naž benách chawe' ka' chépgake' yes baní', na' gákgake' kan nak wbíž gan ẕnna bia' Dios ya'abá chie'. No benne' zoa nage', na' ženle', žaḻa' wzé nage'.

Žsaka' ḻebe Jesús che to yeḻa' wnni'a ngache'

44Ḻezka' bsaka' ḻebe Jesusen', na' wnné':

—Da' ẕnna bia' Dios ya'abá chie' naken ka to yeḻa' wnni'a, da' ngache' to ḻo yežlyó. Katen' to benne' bžeḻ-len', bekache'en gan bgachen', na' ḻo yeḻa' žebél chie' wyeje', na' bete'e yógo'te da' nape', na' go'we' yežlyón' nich gata' yeḻa' wnni'a na' chie' ḻe'.

Žsaka' ḻebe Jesús che to bga da' záka'ḻe'en

45Ḻezka' wnná Jesusen':

—Kan žaḻa' dan ḻáže'le da' ẕnna bia' Dios ya'abá chie' naken kan ben to benne' ža'we', na' žote'e, na' žilje' bga zaka' ka'. 46Kate' bžeḻ-le' to bga da' záka'ḻe'en, wyeje', na' bete'e dot da' nape', na' go'we' bgan'.

Žsaka' ḻebe Jesús che to yix̱jw bel

47Ḻezka' wnná Jesusen':

—Kan gak gan žin da' ẕnna bia' Dios ya'abá chie', gaken kan žon to yix̱jw bel da' bzáḻa'gak benne' ka' ḻo nisdo', dan' bejx̱enen bel zan. 48Katen' ba bežá' yix̱jwn', na' bebéjgaken' ḻo yo biž žoa'a nisdon', gan wžé'gake', na' bnníta'gake' bel chawe' ka' ḻo x̱kwite ka', na' bel ka'ze ka' wžó'ngake' ḻégakba'. 49Ḻezka' gaken kate' yeyóž che yežlyó nga. Žojgak wbás che ya'abá ka', na' kwéjgake' cheze benne' chawe' ka', na' yekwásgake' ḻégake' ladjw benne' wen da' ẕinnj ka'.

50’Naž chó'ngake' benne' wen da' ẕinnj ka' ḻo yi' gabíl, gan kwéžegake', na' wx̱éj láye'gake'.

Yeḻa' wnni'a gole, na' da' kobe

51Naž Jesusen' wnnable' benne' wsedle chie' ka', na' wnné':

—¿Žejní'ilele yógo'te da' ki?

Bechébegake', na' góžgake' Ḻe':

—O', X̱an.

52Jesusen' gože' ḻégake':

—Katen' to benne' yodo' wsedle ba nzi' ḻo ne'e da' ẕnna bia' Dios ya'abá chie', nake' ka to benne' x̱an yo'o, benne' žebeje' ladjw yeḻa' wnni'a chie' da' kobe, na' da' gole, da' ka' zej naken chawe', da' ka' žebéḻenlen'.

Da' ben Jesús ḻo yež Nasaret

(Mr. 6:1‑6; Lk. 4:16‑30)

53Kate' beyóž bsaka' ḻebe Jesusen' da' ki, bezé'e ga na'. 54Kate' bežine' gan nak laže', bsedle' benne' ka' nníta'gake' ḻo yo'o gan ẕdobgak benne' judío ka' nich yéngekle' x̱tiža' Dios, na' bebángekle', na' wnnágake':

—¿Gaẕ bsedle benne' ni yeḻa' žejní'il ni? ¿Nakx̱ naken, žone' da' zan yeḻa' wak ki? 55Benne' ni nake' ẕi'n benne' ẕkonle' žin blag ka', na' x̱ne'e lie' Lia. Nake' bíche'gak Jakob, na' Jwsé, na' Smon, na' Judas. 56Ḻezka' no'le zane' ka' nníta'ḻengake' žo'o nga. ¿Gaẕ bsedle' yógo'te da' ki?

57Che ḻen gok chope ḻáže'gake', na' bebéj yíchjgake' Ḻe'. Naž Jesusen' gože' ḻégake':

—Yógo'te benách ka' žápegake' ba la'ne no benne' ẕchaḻje' ḻo wláz Dios, san benách wláž chie' ka', na' benne' ka' nníta'gake' liže' bi žápegake' ḻe' ba la'ne.

58Che ḻen bi ben Jesusen' da' zan yeḻa' wak ka' ga na', dan' bi žejḻé'gake' chie'.

Dižaʼ chaweʼ kub len Salmo kaʼ

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index