Search form

MATÍO 15

Da' ka' žóngaken ga bi nakžo chawe' ḻaw Dios

(Mr. 7:1‑23)

1Naž benne' yodo' fariseo ka' len benne' yodo' wsedle ka', benne' ka' zej nžoje' ḻo yež Jerusalén, bžíngake' gan zoa Jesusen', na' góžgake' Ḻe':

2—¿Biẕ chen' žongak benne' wsedle chio' ka' da' ẕdetlen kan zej nak da' žónteze žonžo kan bengak x̱a x̱to'žo ka'? Bi želyíb ná'gake' kan nak che yodo' kate' za' gáwgake'.

3Bechebe Jesusen', na' wnnable' ḻégake', na' wnné':

—¿Biẕ chen' ḻezka' ḻe'e ẕzoale cheḻa'ale da' bchi'le Dios ḻe'e, nich gonle da' žónteze žonle? 4Nak bia' žonle ki dan' gož Dios ḻe'e, na' wnné': “Wdape ba la'ne x̱a x̱no'o” na' ḻezka' wnné': “No benne' nne zi'e che x̱a x̱ne'e, le got bennen'.” 5San ḻe'e ẕnnale: “Cha' no benne' yi'e x̱a x̱ne'e: Bi be gak wneẕjwa' chele dan' ba bchebe ḻaža'a wneẕjwa' che Dios yógo'ten'.” 6Naž ẕnnale biž žon byenen bi da' gon bennen' che x̱a x̱ne'e. Ki žonle, ẕzoale cheḻa'ale dan' bchi'le Dios ḻe'e, nich gonle da' žónteze žonle. 7Ḻe'e, benne' ẕḻoé'ezele chawe' kwinle, nak dot da' li da' wnná Isaías, bennen' bchaḻje' ḻo wláz Dios, kan nakle, katen' wnné':

8Benne' ki, žoá'agakze' žápegake' neda' ba la'ne,

kege dot ḻáže'gake'.

9Dáche'ze nak kan ẕka'n ẕéngake' neda'

dan' žsédgekle' da ka' ẕchí'igekle benách ka'.

10Naž Jesusen' bḻiže' benne' ka' nníta'gake' ga na', na' gože' ḻégake':

—Le wzé nag da' yapa' ḻe'e, na' le chejni'ilen. 11Kege da' žaz žoa'a to benne' žonen ga bi nake' chawe' ḻaw Dios, san da' ẕžojen žoe'e žonen ga bi nake' chawe' ḻaw Dios.

12Naž benne' wsedle ka' che Jesusen' wbíga'gake' gan zoe'. Wnnábgekle' Ḻe', na' wnnágake':

—¿Nnezlo' bža'agak benne' yodo' fariseo ka' katen' béngekle' dan' bchaḻjo'?

13Naž bechebe Jesusen', na' gože' ḻégake':

—Yógo'te da' zej nazen, da' bi goz X̱a', Bennen' zoe' ya'abá, yelážo'gaken dot lwen. 14Le wká'n-gake'. Zej nake' ḻo choḻe, na' želchi'e benne' ḻo choḻe ka'. Cha' to benne' ḻo choḻe chi'e yetó benne' ḻo choḻe, žoptie' bíx̱gake' to ḻo bloj.

15Naž bechebe Bedw, na' gože' Jesusen':

—Bzejní'il neto' da' ni žsaka' ḻebo'.

16Jesusen' gože' ḻégake':

—¿Ḻezka' ḻe'e bi žejní'ilele? 17Nnézlele žaz ḻe'žo yógo'te da' žazen žoá'ažo, na' žežojen ḻe'žo. 18Na'a, da' žežojen žoá'ale, ḻo yichj ḻáẕdo'le zan', na' da' ki žóngaken ga bi nakle chawe' ḻaw Dios. 19Ki žaken dan' ẕḻa'gak ḻo yichj ḻáẕdo'le da' kegle ka' da' ẕza' ḻáže'le, da' gonen ga gotle benách ka', na' da' gonen ga wká'n ditjle yeḻa' ẕchag na', na' da' gonen ga gonle da' ẕinnj, na' da' gonen ga se ḻáže'le bi da' kwanle, na' da' gonen ga nnele che lježle da' bi zej naken da' li, na' da' gonen ga nne yáḻele. 20Da' ki žóngaken ga bi nak chawe' to benne' ḻaw Dios, san cha' bi chibe' ne'e kan nak che yodo' kate' bi da' gawe', da' ni bi gonen ga bi nake' chawe' ḻaw Dios.

To no'le yež zi'to' žejḻi'e che Jesús

(Mr. 7:24‑30)

21Naž bezá' Jesusen' ga na', na' wyeje' gan zej nbab yež Tiro, na' yež Sidón. 22To no'le nbabe' to yež da' nbaben Kanaán bžoje' ḻo yežen'. Wnníe' zižje, na' gože' Jesusen':

—X̱an, ẕa'só Dabí, beyache' ḻaže'l neda'. X̱kwide' no'le chia' ẕzáka'ḻe'ebe' dan' yo'obe' be' x̱iwe'.

23Bi be bechebe Jesusen'. Naž wbíga'gak benne' wsedle chie' ka' gan zoe'. Góžgake' Ḻe', na' wnnágake':

—Beseḻe' ḻe', dan' ze'e x̱kóže'lžo na' ẕbéžeyi'e.

24Naž bechebe Jesusen', na' gože' no'len':

—Dios bseḻe'e neda' nich gákḻena' benne' Israel ka', benne' zej nake' ka ẕíla'do' ka' zej nnitlba'.

25Naž wbiga' no'len' gan zoa Jesusen'. Bzoa ẕibe' x̱ni'e, na' gože' Ḻe':

—X̱an, gokḻen neda'.

26Bechebe Jesusen', na' wnné':

—Bi nak chawe' yeka'ažo yet chegak x̱kwide' ka', na' cho'nžon nich gawgak bé'ko'do' ka' ḻen.

27Naž no'len' gože' Jesusen', na' wnné':

—O', X̱an, san žawgak bé'ko'do' ka' da' biẕjw ka', da' žéx̱jwgaken ẕanle gan žawgak x̱ángakba'.

28Naž bechebe Jesusen', na' wnné':

—Nó'ledo'. Dot ḻi ḻaže' nak kan žejḻi'o chia'. Gak chio' kan žénelo'.

Ḻa' na'ze beyakte x̱kwide' no'le chien'.

Jesús žeyone' benne' zan, benne' yižwé' ka'

29Naž bezá' Jesusen' ga na', na' wdíe' gan nak žoa'a nisdo' che gan nbab Galilea. Wžene' gan nak to ḻaw ya'ado', gan wži'e. 30Benne' zan bžíngake' gan zoa Jesusen', benne' ka' zá'gake' zej noe'e benne' ka' bi žak sá'gake', na' benne' ḻo choḻe ka', na' benne' ka' bi žak nnégake', na' benne' ka' zej nžog ni'a ná'gake', na' benne' zanže, benne' yižwé' ka', na' wdíx̱jwgake' ḻégake' x̱ni'a Jesusen', na' Ḻe' beyone' ḻégake'. 31Bebán ḻáže'gak benne' ka' kan nak da' ben Jesusen', dan' bḻé'egekle' ẕnnagak benne' ka' bi gok nnégake', na' beyakgak benne' ka' bžoggak ni'a ná'gake', na' ẕza'gak benne' ka' bi gok sá'gake', na' ẕḻé'egekle benne' ka' gókgake' ḻo choḻe. Che ḻen bka'n ẕéngake' Dios chegak benne' Israel ka'.

Jesús ẕwawe' tap mil benne' ka'

(Mr. 8:1‑10)

32Naž Jesusen' bḻiže' benne' wsedle chie' ka', na' gože' ḻégake':

—Žeyache' ḻáže'la' chegak benne' zan ki, dan' ba zej chonne ža zá'ḻengake' neda', na' bi be de da' gáwgake'. Bi žénela' yeseḻa' ḻégake' lížgake' želdonze' ka', dan' yedó ḻáže'gake' ḻo nez.

33Naž benne' wsedle chie' ka' góžgake' Ḻe', na' wnnágake':

—¿Gaẕ žéḻ-leto' yet x̱til zan ḻo latje dach nga, nich wawto' benne' zan ki?

34Jesusen' wnnable' ḻégake', na' wnné':

—¿Baḻx̱ yet x̱til de chele?

Bechébegake', na' wnnágake':

—Gaže, na' ḻezka' babze bel deba' cheto' nga.

35Naž Jesusen' gože' benne' zan ka' kwé'gake' ḻo yo. 36Bex̱we' gaže yet x̱til ka' ḻen bel ka', na' gože' Dios: “Žóx̱keno'.” Naž bzoẕjen', na' bneẕjwen' chegak benne' wsedle chie' ka', na' ḻégake' wdísgaken' gan že'gak benne' zan ka'. 37Bdáwgake' yógo'tegake', na' béljegekle'. Wdé na' betóbgake' da' biẕjw ka' da' begá'ngaken, na' beschá'gake' gaže x̱kwit ka'. 38Zej nnita' tap mil benne' byo ka', benne' ka' bdáwgake', san bi blábgake' no'le ka', na' x̱kwide' ka'. 39Naž Jesusen' beseḻe'e benne' ka' lížgake', na' wžene' ḻo barkwn', na' jake' gan nbab yež Magdala.

Dižaʼ chaweʼ kub len Salmo kaʼ

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index