Search form

MATÍO 16

Ẕnnábgekle' Jesús gone' to da' gak bian' no nake'

(Mr. 8:11‑13; Lk. 12:54‑56)

1Naž benne' yodo' fariseo ka' ḻen benne' yodo' saduseo ka' bžíngake' gan zoa Jesusen' nich si' biá'gake' Ḻe', na' wnnábgekle' Ḻe' gone' to da' gak bian' gan za' yeḻa' wnná bia' chien'. 2-3Bechebe Jesusen', na' gože' ḻégake':

—Nnézkzele dan' ẕnnagak benách, ẕnnágake': “Kate' že' bejw kwele, wak yejw.” Ḻezka' ẕnnagake': “Kate' žechj be' bi gak yejw.” ¡Benne' bi nnezle ka'! ¡Žak nneya'ale da' gon ḻawe' ža, san bi žákbe'elele nbága'le ẕia ni'a che da' žónkzelele! 4Benne' ka', benne' žóngake' da' kegle, na' bi zoa dot ḻi ḻáže'gake', želnnable' neda' gona' to da' gak bian' no naka', san bi be da' gak bian' ḻé'egekle'. Toze dan' gok bian' kan gok che Jonás, bennen' bchaḻje' ḻo wláz Dios, ḻé'egeklen'.

Naž Jesusen' bkwase' gan nníta'gake', na' beyeje'.

Da' naken ka kwa zichj che yet x̱til

(Mr. 8:14‑21)

5Kate' bžíngake' yecheḻá'a nisdon', gókbe'egekle benne' wsedle ka' che Jesusen' goḻ ḻáže'gake' wá'gake' da' gáwgake'. 6Naž Jesusen' gože' ḻégake':

—Le wia nga. Le gape chi'i kwinle che da' naken ka kwa zichj che yet x̱til chegak benne' yodo' fariseo ka', na' chegak benne' yodo' saduseo ka'.

7Naž benne' wsedle chie' ka' bcháḻjḻengake' ljéžgake' ka', na' wnnágake':

—Ẕnne' ki dan' bi nwa'žo yet x̱til.

8Žákbe'ele Jesusen' da' ni, na' gože' ḻégake':

—¿Biẕ chen' žon x̱tíža'le dan' bi nwa'le yet x̱til? Láte'ze žejḻe'le chia'. 9¿Bi žejní'ilele, na' bi žezá' ḻáže'le kan gok chegak gayo' yet x̱til ka', dan' bdawgak gayo' mil benne' ka', na' kan x̱kwit zan ka' betoble? 10¿Ḻezka' bi žejsá' ḻáže'le kan gok chegak gaže yet x̱til ka', dan' bdawgak tap mil benne' ka', na' kan x̱kwit zan ka' betoble? 11¿Bi žejní'ilele? Bi bchaḻja' che yet x̱til katen' goža' ḻe'e gape chi'i kwinle che da' naken ka kwa zichj che yet x̱til chegak benne' yodo' fariseo ka', na' chegak benne' yodo' saduseo ka'.

12Naž bejní'igekle' Jesusen' bi gože' ḻégake' gape chi'i kwíngake' che kwa zichj che yet x̱til, san žaḻa' gape chi'i kwíngake' che da' žsédgekle benne' yodo' fariseo ka', na' benne' yodo' saduseo ka'.

Bedw ẕnne' Jesús nake' Benne' Cristo

(Mr. 8:27‑30; Lk. 9:18‑21)

13Kate' bžin Jesusen' gan nbab yež Sesarea, gan ẕnna bia' Filipo, wnnable' benne' wsedle chie' ka', na' wnné':

—¿Noẕ ẕnnagak benne' ka' naka' neda', Benne' Golje' Benách?

14Bechébegake', na' wnnágake':

—Baḻe' ẕnnágake': “Ẕwa nako', bennen' bezóe' benách ka' nis.” Yebaḻe' ẕnnágake': “Lías nako', bennen' bchaḻje' ḻo wláz Dios ža ni'te.” Yebaḻe' ẕnnágake': “Jeremías nako', o to benne' yoble, benne' bchaḻje' ḻo wláz Dios ža ni'te.”

15Naž Jesusen' gože' ḻégake':

—Cheẕe ḻe'e, ¿noẕ ẕnnale naka' neda'?

16Bechebe Smon Bedw, na' gože' Ḻe':

—Le' nako' Benne' Criston', Ẕi'n Dios ban.

17Bechebe Jesusen', na' gože' ḻe':

—Ba nez ẕen naken chio', Smon, ẕi'n Jonás, dan' bi bḻoe'el no benne' le' da' ni, san X̱a', Bennen' zoe' ya'abá, bḻoe'ele' le' da' ni. 18Neda' žapa' le', le' nako' Bedw, na' ḻo yej ni chix̱jwa' benne' ka' zej nake' chia', na' yeḻa' wnná bia' che da' x̱iwe' bi gak wzagan' x̱nézgake'. 19Wdía' ḻo no'o ẕi'n ya ka' che latje gan ẕnna bia' Dios, Bennen' zoe' ya'abá chie'. Da' wžono' ḻo yežlyó nga, ḻezka' ba bžon Dios, Bennen' zoe' ya'abá chie', na' da' go'o latje gaken ḻo yežlyó nga, ba be' latje gaken Dios, Bennen' zoe' ya'abá chie'.

20Naž Jesusen' bchi'le' benne' wsedle chie' ka' bi wzéngekle' nitó benne' nake' Ḻe' Benne' Criston'.

Jesús ẕḻoe'ele' kan za' gótgake' Ḻe'

(Mr. 8:31—9:1; Lk. 9:22‑27)

21Ḻa' ža na'ze wzó ḻaw Jesusen' ẕḻoe'ele' benne' wsedle chie' ka' žon byenen cheje' Jerusalén, gan bx̱oz wnná bia' ka' ḻen benne' gole ka', na' benne' yodo' wsedle ka', wsaka' zí'gake' Ḻe', na' naž gótgake' Ḻe', san kate' gak chonne ža, yebane' ḻo yeḻa' got. 22Naž Bedw bchi'e Jesusen' cheḻa'ale, na' wzó ḻawe' ẕdiḻe' Ḻe', na' wnné':

—X̱an, bi gonn Dios latje. Bi gak chio' kan ẕnno'.

23Naž beyéchj Jesusen', na' gože' Bedon':

—Bkwas na'le. Žono' le' kan žon da' x̱iwe'. Žono' ga gak chope ḻaža'a dan' kan ẕza' ḻažo'o le' bi naken kan ẕza' ḻaže' Dios, san kan ẕza' ḻáže'gak benách ka'.

24Naž Jesusen' gože' benne' wsedle chie' ka', na' wnné':

—Cha' zoa no benne' žénele' gónḻene' neda' tẕen, žaḻa' wzóe' cheḻa'ale da' ka' ẕdan ḻaže'e, na' gake' ka to benne' noe'e yag kroze, na' zeje' zejté'e ḻe'e yag krozen'. Naž gak gónḻene' neda' tẕen. 25No benne' žénele' gape chi'e yeḻa' nban chie', wniten', san benne' wnite' yeḻa' nban chie' dan' žónḻene' neda' tẕen, gata' yeḻa' nban da' zejlí kanne chie'. 26Bi be da' chawe' gaken che to benne' cha' wtobe' yógo'te da' den yežlyó nga san wnite' yeḻa' nban chie'. Bi be gak wneẕjw bennen' nich gata' yeḻa' nban da' zejlí kanne chie'. 27Ki ẕnnia', dan' yeḻá'a neda', Benne' Golje' Benách, tẕen ḻen yeḻa' baní' che Dios, X̱a', na' che wbás che ya'abá chia' ka'. Naž yebi'a che to to benne' kan zej nak da' ka' bene'. 28Da' li žapa' ḻe'e: bi gatgak baḻe benne' ka', benne' nníta'gake' nga, na' zejte ḻé'egekle' yedjnná bi'a neda', Benne' Golje' Benách.

Dižaʼ chaweʼ kub len Salmo kaʼ

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index