Search form

MATÍO 20

Žsaka' ḻebe Jesús kan žongak benne' wen žin ka'

1Ḻezka' wnná Jesusen':

—Kan gon Dios, Bennen' ẕnna bi'e ya'abá chie', naken ka ben to benne' x̱an yo'o. Bžoje' zildo', na' bejtilje' benne' wen žin ka' nich góngake' žin ḻo yežlyó chie' gan naze' lba uba ka'. 2Kate' ba bgá'nḻene' benne' wen žin ka' chawe', chiẕjwe' ḻégake' to mežw da' naken laẕjw to benne' che to ža, bseḻe'e ḻégake' chjéngake' žin ḻo yežlyó chien'. 3Kate' bežoje' x̱sile, bḻe'ele' yebaḻe benne' ka' nníta'gake' ka'ze ḻawe' ya'a. 4Gože' ḻégake': “Ḻezka' ḻe'e, le chej ḻo yežlyó chian', na' chiẕjwa' ḻe'e da' naken chawe'.” Ḻa' jaktie' ḻégake'. 5Bežój benne' x̱an yo'on' da' yoble wawbíž, na' ḻezka' kate' žedá chonne, na' tḻebe ka bene', bseḻe'e benne' ka' ḻo yežlyó chien', benne' ka' bejx̱ake'e ga na'. 6Ḻezka' bežoje' katen' yelate' zoa wbíž, na' bejx̱ake'e yebaḻe benne' ka' nníta'gake' ka'ze ga na', na' gože' ḻégake': “¿Biẕ chen' zoale nga ka'ze dot ža, na' bi be žin žonle?” 7Benne' ka' góžgake' ḻe', na' wnnágake': “Nitó benne' bi benne' x̱chinto'.” Naž gože' ḻégake': “Ḻezka' ḻe'e, le chej ḻo yežlyó chian', na' chiẕjwa' ḻe'e da' naken chawe'.” 8Kate' za' žaḻe, benne' x̱an yo'on' gože' bennen' yo'ogak ḻo ne'e benne' wen žin ka', na' wnné': “Bḻiž benne' wen žin ka' nich wneẕjo' láẕjwgake', na' chiẕjo' zga'ale benne' ka' bžíngake' ze ḻawte. Te na' chiẕjo' benne' ka' bžíngake' zgá'alegake'.” 9Naž bžingak benne' ka' yjéngake' žin katen' yelate' zoa wbíž, na' wẕí'gake' to weje' to mežw da' naken laẕjw to benne' che to ža. 10Kate' bžingak benne' ka' yjéngake' žin zgá'alegake', gókgekle' sí'gake' da' ẕenže, san ḻezka' wẕí'gake' to weje' to mežw da' naken laẕjw to benne' che to ža. 11Kate' wẕí'gaken', wnnégake' che benne' x̱an yo'on', 12na' wnnágake': “Benne' ka' bžíngake' kate' ze ḻawte, to chí'ido'ze béngake' žin, na' toze ka wdiẕjo' ḻégake' ka neto', na' neto' bento' žin dot ža, na' wyéyeḻe'eto' ḻo wbá.” 13Bechebe x̱an yo'on', na' gože' toe': “Bicha'a, bi be žona' chio' da' bi naken chawe'. ¿Bi bga'n cháwe'žo si'o to mežw da' naken laẕjw to benne' che to ža? 14Wẕí' laẕjo', na' beyéj ližo'. Neda' žénela' chiẕjwa' benne' ki, benne' yjéngake' žin kate' ze ḻawte toze kan žiẕjwa' le'. 15¿Bi nzi' ḻo na'a wconla' žin da' naken chia' ka žénela'? ¿Ẕge'elo' lježo' dan' žónnḻi'a chie'?” 16Ki naken, baḻe benne', benne' ka' ẕka'ngak benách ka' ḻégake' ka'ze, gákgake' blo, na' baḻe benne', benne' ka' zej nake' blo na'a, gá'ngake' ka'ze. Benne' zan žḻiža' san babze benne' ka' nbégake'.

Jesús ẕnne' da' yoble kan za' gótgake' Ḻe'

(Mr. 10:32‑34; Lk. 18:31‑34)

17Kate' Jesusen' ne yoe'e nez, zeje' ḻo yež Jerusalén, bchi'e cheze chežínnote benne' wsedle chie' ka', na' gože' ḻégake':

18—Le wia nga, yo'ožo nez zejžo yež Jerusalén, gan soa to benne' wdíe' neda', Benne' Golje' Benách, ḻo na'gak bx̱oz wnná bia' ka', na' ḻo na'gak benne' yodo' wsedle ka', na' chóggake' chia' gata'. 19Wdégake' neda' ḻo na'gak benne' zi'to' ka', benne' ka' gon dítjgekle' neda'. Chíngake' neda', na' wdá'gake' neda' ḻe'e yag kroze, san kate' gak chonne ža, Dios yesbane' neda' ḻo yeḻa' got.

Da' wnnáb x̱na'gak Jakob, na' Ẕwa

(Mr. 10:35‑45)

20Naž x̱na'gak Jakob, na' Ẕwa, ẕi'n Sebedeo ka', bžínḻene' chope' ka' ḻaw Jesusen', na' bzoa ẕibe' x̱ni'e Ḻe', na' wnnable' Ḻe' to da' gonze' chie'. 21Jesusen' wnnable' ḻe', na' wnné':

—¿Biẕ žénelo'?

Gože' Ḻe':

—Wnná kwe' to ẕi'na' ni kwito' ḻi ža, na' yetobe' kwe'be' kwito' yegle gan nna bi'o.

22Bechebe Jesusen', na' gože' ḻégake':

—Bi nnézlele da' ẕnnable. ¿Wak sóelele da' saka'a neda', na' yezoale nis kan yezóa' neda' nis ḻo yeḻa' got?

Góžgake' Ḻe':

—Gakto'.

23Naž Jesusen' gože' ḻégake':

—Da' li da' žaḻa' saka'a neda', ḻezka' gaken chele, na' da' žaḻa' yezóa' neda' nis, ḻezka' yezoale ḻe'e nis, san nich kwe'le kwita' ḻi ža, o kwita' yegle, bi nzi' ḻo na'a kwia' no benne' gonnan' chie', san gata' chegak benne' ka' X̱a' ba bkwezen' chégake'.

24Kate' béngekle yechí benne' wsedle ka' che Jesusen' da' ni, bžá'agake'. 25Naž Jesusen' bḻiže' ḻégake', na' wnné':

—Nnézkzelele kan žongak benne' ka', benne' ẕnna biá'gake' benne' zi'to' ka', kan ẕdétleche ẕnna biá'gake' ḻégake', na' benne' ka' zej nakže' blo ẕkóngekle' ḻa' ljéžgakkze' ka' žin. 26Bi gaken ki chele. Nóte'tezle ḻe'e, benne' žénele' gake' ẕen gan zoale, žaḻa' gone' žin che yezíka'le. 27Ḻezka', nóte'tezle ḻe'e, benne' yénele' gake' blo, žaḻa' gake' ka to benne' ndo'w che yezíka'le. 28Ḻezka' neda', Benne' Golje' Benách, bḻa'a nga, kege nich gon no benne' x̱china', san nich gákḻena' benách ka', na' wdía' yeḻa' nban chia', da' chiẕjwa' ḻo wlazgak benne' zan nich yelágake'.

Žeyón Jesús chope benne' ḻo choḻe ka'

(Mr. 10:46‑52; Lk. 18:35‑43)

29Kate' ne zežójgake' ḻo yež Jerikó, benne' zan zjákḻene' Jesusen'. 30Zej nnita' chope benne' ḻo choḻe ga na', benne' ka' žé'gake' žoa'a nez. Kate' béngekle' ẕde Jesusen' ga na', wnnégake' zižje, na' wnnágake':

—X̱an, ẕa'só Dabí, beyache' ḻaže'l neto'.

31Benne' zan ka' bchí'igekle' ḻégake' gá'ngake' žize, san wnnégake' zížježe, na' wnnágake':

—X̱an, ẕa'só Dabí, beyache' ḻaže'l neto'.

32Naž wléz Jesusen', na' bḻiže' ḻégake'. Wnnable' ḻégake', na' wnné':

—¿Biẕ žénelele gona' chele?

33Góžgake' Jesusen':

—X̱an, žénelto' gono' ga yeyaljw yej ḻawto'.

34Naž beyache' ḻaže'l Jesusen' ḻégake', na' wdane' yej ḻáwgake'. Ḻa' beyáljwtegak yej ḻáwgake', na' jákḻene' Jesusen'.

Dižaʼ chaweʼ kub len Salmo kaʼ

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index