Search form

MATÍO 3

Ẕwa, bennen' bezóe' benách ka' nis, ẕchaḻje' ḻo latje dach

(Mr. 1:1‑8; Lk. 3:1‑9, 15‑17; Jn. 1:19‑28)

1Kate' ža ka' bḻa' ḻaw Ẕwa, bennen' bezóe' benách ka' nis, na' bchaḻje' ḻo latje dach gan nbab Judea. 2Ẕwan' wnné':

—Le yeyát ḻaže', dan' za' žin ža kate' Dios, Bennen' zoe' ya'abá chie', yedjnná bi'e ḻo yežlyó nga.

3Kan nak che Ẕwan', bzoj Isaías, bennen' bchaḻje' ḻo wláz Dios ža ni'te, da' ẕnnan ki:

Ženl chi'i to benne' ẕbéžeyi'e zižje ḻo latje dach, ẕnne':

“Le gon chawe' nez nich ḻa' X̱anžon' gan zoale.

Le yebéj ḻi nez ḻas gan tie'.”

4Gokw Ẕwan' laže' da' nžaben ḻen yicha' bia ka', na' nžeje ḻi'e to bayw yid. Žawe' biche' zo ka', na' že'je' china' bezdo'. 5Benne' Jerusalén ka' ḻen benne' ka' zej nžoje' dot gan nbab Judea, na' dot kwit gan ẕde yego Jordán, bḻá'gake' gan zoa Ẕwan'. 6Kate' bex̱óalapagake' doḻa' da' zej nbage'e, Ẕwan' bezóe' ḻégake' nis ḻo yego Jordán na'.

7Kate' Ẕwan' bḻe'ele' benne' zan ka', benne' yodo' fariseo ka' ḻen benne' yodo' saduseo ka', želžine' gan zoe' nich yezóagake' nis, gože' ḻégake':

—Ḻe'e, lježgak bele snia ka'. ¿Zoa no benne' bzejni'ile' ḻe'e wẕonnjle dan' za' chog Dios chegak benách ka' gátgake'? 8Le gon da' gak bia' ba beyát ḻáže'le. 9Bi kwek yichjle, bi nnale nakle chawe' dan' nakle ẕa'só Bran, dan' žapa' ḻe'e, wak gon Dios ga yeyakgak yej ki ẕa'só Bran na'. 10Ba ẕbez ya wage nich chogen yag ka', dan' ẕḻoe'elen kan gak chele. Yógo'te yag ka' da' bi želbían da' zej naken ẕix̱, chóggaken, na' chéygaken. 11Da' li neda' žezóa' ḻe'e nis ḻo nis, nólele ba beyát ḻáže'le, san Bennen' za' ze'e kate' te chia' neda', Ḻe' gone' da' ẕḻoé'ezele yeḻa' žezóa nis ni, dan' wchize' ḻe'e Dios Be' La'y, ḻen yi' chie'. Bennen' nakže' blo ka neda', na' neda' bi naka' zi kweja' ẕele'. 12Nox̱e' da' žẕenle' yi', na' wlobe' ẕoa' stribe chie'. Yezi'e ẕoa' stribe chien' ḻo yo'o gan gape chi'en, san wzeye' beb chen ḻo yi', na' yin' bi yeyoḻen.

Jesús žezóe' nis

(Mr. 1:9‑11; Lk. 3:21‑22)

13Naž bezá' Jesusen' gan nbab Galilea, na' bžine' žoa'a yego Jordán gan zoa Ẕwa, nich yezóe' nis ḻo na' Ẕwan'. 14Ẕwan' gónele' wsejwe' x̱neze', na' gože' Jesusen':

—Neda' žaḻa' yezóa' nis ḻo no'o Le'. ¿Ẕnnabkzlo' neda' yezóa' Le' nis?

15Bechebe Jesusen', na' gože' ḻe':

—Be' latje na'a, dan' ki žaḻa' gonžo dot da' naken chawe' ḻaw Dios.

Naž Ẕwan' bene' kan wnná Jesusen'. 16Kate' ba bezóa Jesusen' nis, ḻa' bežojtie' ḻo nis. Naž wyaljw ya'abá ḻáwe'le gan zoe', na' bḻa' ḻaw žetj Dios Be' La'y. Bžine' gan zoe', ẕnne'e ka to plomdo'. 17Naž benle chi'i Benne' ẕchaḻje' ya'abá che Dios, na' wnné':

—Benne' ni nake' Ẕi'na'. Nži'ila' Ḻe', na' žaz ḻaža'a Ḻe'.

Dižaʼ chaweʼ kub len Salmo kaʼ

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index