Search form

MATÍO 6

Žsedle Jesús kan žaḻa' gákḻenžo benách ka'

1Ḻezka' wnná Jesusen':

—Le we' ḻaže' gak dot ḻi ḻaže' kan ẕka'n ẕenle Dios. Bi gónzele ki nich ḻé'egekle benách ka' kan žonle. Cha' ki gónzele, X̱ažo Dios, Bennen' zoe' ya'abá, bi be da' chawe' yebi'e chele. 2Kate' bi da' wneẕjo' che no benne' zoa bi da' žiážjele', bi wḻoe'elo' ḻaw dan' žono' kan žongak benne' ka', benne' ẕḻoé'ezele chawe' kwíngake' gan nak ḻo yo'o gan ẕdobgak benne' judío ka' nich yéngekle' x̱tiža' Dios, na' gan nak ḻawe' ya'a. Ki žóngake' nich gapgak benách ka' ḻégake' ba la'ne. Da' li žapa' ḻe'e, ka'ze nak yeḻa' ba la'ne da' gatan' chégake'. 3San le', kate' bi da' wneẕjo' che no benne' zoa bi da' žiážjele', bi go'o nitó benne' latje nnezlen'. 4Na'a, dan' wneẕjo', ngáche'ze žaḻa' wneẕjon', na' X̱ažo Dios, Bennen' ẕḻe'ele' dan' žono' ngáche'ze, yebi'e chio'.

Žsedle Jesús kan žaḻa' wcháḻjḻenžo Dios

(Lk. 11:2‑4)

5Ḻezka' wnná Jesusen':

—Kate' wcháḻjḻenle Dios, bi gonle kan žongak benne' ka', benne' ẕḻoé'ezele chawe' kwíngake', dan' kate' žḻižgake' Dios ẕdan ḻáže'gake' ẕzégake' gan nak ḻo yo'o gan ẕdobgak benne' judío ka' nich yéngekle' x̱tiža' Dios, na' gan nak ḻawe' ya'a, nich ḻé'egekle benách ka' ḻégake'. Da' li žapa' ḻe'e, ka'ze nak yeḻa' ba la'ne da' gatan' chégake'. 6San ḻe'e, kate' wcháḻjḻenle Dios, le cho'o ližle, na' le wsejw yo'o chele. Le wḻíž Dios, na' le wchaḻjḻen X̱ažo Dios, Bennen' zóaḻene' ḻe'e gan zoale chézele, na' X̱ažo Dios, Bennen' ẕḻe'ele' da' žonle ngáche'ze, Ḻe' yebi'e chele.

7’Katen' wcháḻjḻenle Dios bi yeži'ile žop yonnze kan žongak benne' ka', benne' bi zej nónbi'e Dios, dan' žékgekle' wzé nag Dios chégake' dan' žeží'igake' žop yonnze. 8Bi gonle kan žóngake' ḻégake'. X̱ažo Dios, zga'ale kate' bi da' nnáblele-ne', ba nnézkzele' da' ka' žiážjelele. 9Che ḻen, žaḻa' wcháḻjḻenle Dios, na' nnale ki:

X̱ato' Dios, zo' ya'abá, ga'n ẕen Lo'.

10Da, nna bi'o yežlyó nga.

Žénelto' gaken yežlyó nga kan žaz ḻažo'o Le'

kan žaken ya'abá chio'.

11Benn da' gawto' na'a ža.

12Benít ḻaw cheto' da' ẕinnj da' žonto',

kan ženít ḻawto' che no benne' žone' cheto' da' ẕinnj.

13Bi go'o latje gon da' x̱iwe' ga bága'to' doḻa',

san beslá neto' ḻo na' da' žonen,

dan' zej nak chio' dot yeḻa' wnná bia',

na' dot yeḻa' wak, na' dot yeḻa' ẕen,

da' ka' náptezo'. Ka'kze gaken.

14’Cha' yenít ḻawle chegak lježle ka', benne' žóngake' ḻe'e da' ẕinnj, ḻezka' X̱ažo Dios, Bennen' zoe' ya'abá, yenít ḻawe' chele ḻe'e. 15Cha' bi yenít ḻawle chegak lježle ka', bi yenít ḻaw X̱ažo Dios chele ḻe'e doḻa' da' nbága'le.

Žsedle Jesús kan žaḻa' gonžo wbás

16Ḻezka' wnná Jesusen':

—Kate' gonle wbás, bi gonle nyache' ḻawle kan žongak benne' ka', benne' ẕḻoé'ezele chawe' kwíngake', dan' žóngake' nyache' ḻáwgake' nich ḻé'egekle benách ka' žóngake' wbás. Da' li žapa' ḻe'e, ka'ze nak yeḻa' ba la'ne da' gatan' chégake'. 17San ḻe'e, kate' gonle wbás, le wpá' yichjle, na' le chib ḻawle, 18nich bi ḻé'egekle benách ka' žonle wbás. Ngáche'ze žaḻa' gonle wbás, na' X̱ažo Dios, Bennen' zóaḻene' ḻe'e gan zoale chézele, yebi'e chele.

Ya'abá che Dios naken gan žaḻa' wtobžo da' zaka' chežo

(Lk. 12:33‑34)

19Ḻezka' wnná Jesusen':

—Bi wtoble da' zaka' ḻo yežlyó nga, gan beldo' chen wtébgakban', na' ẕbia yin', na' gan cho'ogak benne' wbán ka', nich kwángaken'. 20San le wtób da' zaka' chele ya'abá che Dios, gan bi galj beldo' chen, bia wtébgakban', na' bi cwia yin', na' gan bi gak cho'ogak benne' wbán ka', nich bi gak kwángaken'. 21Gan de da' zaka' chele, we' ḻáže'le žinle.

Da' ẕza'ní' ḻo yichj ḻáẕdo'žo

(Lk. 11:34‑36)

22Ḻezka' wnná Jesusen':

—Yej ḻawžo zej naken ka to da' ẕza'ní' ḻo yichj ḻáẕdo'žo. Che ḻen, cha' yej ḻawle zej naken chawe', cho'o yichj ḻáẕdo'le da' naken baní'. 23Cha' yej ḻawle bi zej naken chawe', yichj ḻáẕdo'le gaken choḻ. Che ḻen, cha' baní' da' zóaḻenen ḻe'e ba beyaken da' naken choḻ, ba nakḻe'e choḻ yichj ḻáẕdo'le.

Dios, na' mežw

(Lk. 16:13)

24Ḻezka' wnná Jesusen':

—Bi gak no benne' gone' x̱chingak chope x̱ane', dan' wzóe' cheḻa'ale toen', na' yetóen' ži'ile' ḻe', o gá'nḻene' toen', na' yetóen' kwej yichje' ḻe'. Bi gak wká'n ẕenle Dios, na' mežw.

Dios žape chi'e benne' chie' ka'

(Lk. 12:22‑31)

25Ḻezka' wnná Jesusen':

—Ḻezka' žapa' ḻe'e: bi kwe' zédlele ni'a che da' gawle o ni'a che da' ye'jle, da' ka' nbánḻenle, o ni'a che laže' da' gákwle. Záka'ḻe'eže yeḻa' nban chele ka da' ye'j gawle, na' záka'že beḻa' žen chele ka laže' da' gákwle. 26Le wia kan žak chegak byínnedo' ka', bia ẕlágakba' ya'abá. Bi žázgakba', na' bi žel-ḻapba', na' bi ẕtóbgakba' da' gape chí'igakba', san X̱ažo Dios, Bennen' zoe' ya'abá, ẕwawkze' ḻégakba'. Záka'žele ḻe'e ka byínnedo' zan. 27¿Noẕ benne' ládjwle ḻe'e gak gone' ga soe' nbane' yetó chí'ido'ze dan' že' zedle' nich gak ki chie'?

28’¿Biẕ chen' že' zédlele ni'a che da' gákwle? Le wia nga kan želgole yéjedo' ka' žé'gaken ladjw yix̱e'. Bi žóngaken žin, na' bi žóngaken do x̱laže'. 29Neda' žapa' ḻe'e, Salomón, bennen' wnná bi'e, ḻa'kze góta'ḻe'e yeḻa' wnni'a chie', laže' da' gokwe' bi gokžen x̱tan ka žnna'gak yéjedo' ka'. 30Dios na'kze žone' x̱tan yeje yíx̱e'do' ka', da' žé'gaken ladjw yix̱e', na' zej žian na'a ža, na' wx̱é wižj chéygaken ḻo yi'. Žone' ḻégaken x̱tanḻe'e. Cha' ki že' ḻaže'e yeje yíx̱e'do' ka', ḻezka' da' ẕenḻe'e gone' chele ḻe'e, ḻa'kze bi žejḻe'le chie' dot ḻáže'le. 31Che ḻen, bi kwe' zédlele, na' bi nnale: “¿Biẕkze gawto'?” o “¿Biẕkze ye'jto'?” o “¿Biẕkze gákwto'?” 32Benne' ka' nníta'gake' yežlyó nga že' ḻáže'gake' chegak yógo'te da' ki, san zoa X̱ažo Dios ya'abá, na' Ḻe' nnézkzele' cha' žiážjelele bíte'teze da' ki. 33Na'a, le we' ḻaže' nna bia' Dios ḻe'e, na' le gon da' nak chawe' ḻawe' Ḻe', na' Ḻe' ko'e x̱nezle yógo'te da' ki da' žiážjelele. 34Che ḻen, bi kwe' ḻáže'le che da' gak wx̱é wižj, dan' gak kwe' ḻáže'le wx̱é wižj che da' gaken chele ža na'. Tža tža žak da' ka' žaḻa' kwe' ḻáže'le chen ža na'.

Dižaʼ chaweʼ kub len Salmo kaʼ

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index