Search form

SALMOS 105

1¡Le wká'n ẕen X̱anžo Dios!

¡Le wká'n ẕen La la'y chie'!

Le wzenle benne' yógo'te yež ka nak da' ẕen da' bene'.

2¡Le goḻ chie'! ¡Le goḻ da' wká'n ẕenle Ḻe'!

¡Le wcháḻj chegak da' ẕente ka' da' bene'!

3¡Le yebele ḻo da' nak chie' Ḻe'!

Yógo'te benne' ka', benne' žápegak X̱anžon' ba la'ne, žaḻa' yebéḻe'egekle'.

4Le nnable X̱anžon' gákḻene' ḻe'e.

Tža tža le wx̱én ḻaže' X̱anžo Dios.

5-6Ḻe'e, ẕa'só Bran, wen žin che X̱anžon', na' ḻe'e, ẕa'só Jakob, bennen' wžíe',

le wsá' ḻaže' chegak yeḻa' wak ka', na' da' ẕente ka' da' bene' Ḻe',

na' kan bchi'a ḻaže'e ḻe'e.

7Ḻe' nake' X̱anžon', na' Dios chežo.

Ḻe' ẕnna bi'e benne' ka' nníta'gake' dot yežlyó.

8Ḻa'kze te chegak to mil kwe' benne' ka',

batkle gaḻ ḻaže'e da' wchebe ḻaže'e gone' ḻo diža' da' bene',

9dižan' da' bénlene' Bran,

dan' bzetj kwine' katen' bi da' bchebe ḻaže'e gone' che Isaak,

10na' bzoa chochen' ka to da' wnnakze' gon Jakob,

dižan' da' žaḻa' góntezegak benne' Israel ka' ka ẕnnan,

11dan' bene' katen' wnné': “Chele ḻe'e gonna' yežlyó chegak benne' Kanaán ka',

dan' gaken to da' wdele ḻo na'gak ẕa'sóle ka'.”

12Katen' wnníta'gake' nbabze benne' ka',

na' wdágake' ḻo yežlyó nga ka benne' zi'to' ka',

13na' wdégake' to yež yetó yež,

na' to yežlyó yetó yežlyó,

14bi be' Dios latje no benne' bi da' gone' chegak benách chie' ka',

na' ni'a chégake' btiḻe' benne' wnná bia' ka'.

15Gože' ḻégake': “Bi be gonle chegak benne' ka' wžía',

na' bi gonle ẕia benne' ka' ẕcháḻjgake' ḻo wlaza' neda'.”

16Bene' ga gota' to wbín ḻo yežlyón',

na' beké'e yógo'te da' gáwgake',

17san bseḻe'e to benne' wnežwe' ḻáwgake',

bennen' nake' Jwsé, bi' na' béte'gake'-be'

nich gakbe' bi' ndo'w che to benne' zi'to'.

18Bséjwgake' ní'abe' ḻo yežw ka' ladjw blag ka',

katen' bséjwgake'-be' liž ya ḻo yežlyó Egipto,

19na' zejte goḻa' gok li da' wnná Jwsé žaḻa' gaken.

Ki goken, bḻoe'el x̱tiža' X̱anžon' wnnabe' da' li.

20Naž benne' wnná bia' che yežlyó Egipton' bseḻe'e to benne' bsane' Jwsé na'.

Bennen' ẕnna bi'e yež zan bsane'-be'.

21Bzoe'-be' nich gakbe' x̱angak benne' ka' nníta'gake' liže',

na' nich nna bia'be' yógo'te da' nape' ḻe',

22na' nich tiḻbe' benne' ẕen ka' che benne' wnná bian' ka žaz ḻáže'kzbe',

na' nich wzejni'ilbe' benne' gole ka' che yežlyó Egipton' nich gákgake' benne' sina' ka'.

23Wdé na' bžingak benne' Israel ka' ḻo yežlyó Egipton',

na' wzóa Jakob ḻo yežlyó chegak ẕa'só Kam ka'.

24Wyánḻe'egak benne' ka' che X̱anžon' ḻo yežlyón',

na' bene' ga gókgakže' waḻe ka zej nak benne' ka' bi bḻé'egekle' ḻégake' chawe'.

25Ben Dios ga bža'agak benne' Egipto benne' chie' ka',

na' béngake' benne' wen žin chie' ka' ẕia.

26Bseḻe'e Moisés, wen žin chie', ḻawgak benách chie' ka' tẕen ḻen Aarón, bennen' wžíe' Ḻe'.

27Dios bi'e benne' chope' ki latje béngake' yeḻa' wak ka' che ya'abá,

na' yeḻa' wak ẕen ka' ḻo yežlyó chegak ẕa'só Kam ka'.

28Bseḻa' Dios to da' choḻ dan' bwakwn dot yežlyón',

san benne' Egipto ka' bi béngake' da' wnnakze' Ḻe'.

29Naž bene' ga beyák nis yegw chegak benne' ka' žen,

na' bete' yógo'te bel ka' zej zoaba' ḻo yegw ka'.

30Besché'e yežlyó chégake' blož ka' ga bžinte wnníta'gakba' ḻo liž benne' wnná bian'.

31Wnnaze Dios, na' bḻa'gak zante bi'a che bež ka',

na' bi'a las ka' dot ḻo yežlyó chegak benne' ka'.

32Ḻo wláz nis yejw bseḻe'e yej nis ḻo yežlyón',

na' ḻezka' yi' da' bzeyen dot yežlyó chégaken'.

33Bchinnje' yógo'te lba uba, na' yag higo chégake' ka',

na' bdichje' yógo'te yag ka' zej zen ḻo yežlyón'.

34Wnnaze', na' bḻa'gak biche' zo ka',

bia ka' bi gak no benne' wlabe' ḻégakba',

35na' bdáwgakba' dot yix̱e' ya'a ḻo yežlyó chégaken',

na' bdáwgakba' dot linne da' žonn yežlyón'.

36Naž bete' bi' byo nežw ka' chegak benne' Egipto ka',

x̱kwide' ka' zej nakbe' bi' wak ka' chégake'.

37Bebeje' benne' chie' ka' ga na' zej noe'e mežw plat, na' mežw oro zan.

Bi wzóa no benne' ládjwgake', benne' bi zoe' chawe'.

38Bebégekle benne' Egipto ka' katen' bžójgake' ga na', dan' bžébeḻe'egake' ḻégake'.

39Bzaḻa' Dios to bejw da' wló'on benne' chie' ka' ẕoḻ,

na' to yi' da' bsa'nín' ḻégake' žel.

40Wnnábgekle' Dios, na' bseḻe'e bežjw yix̱e' ka' nich gáwgake'-ba',

na' bene' ga béljegekle' yet da' bžojen ya'abá.

41Bsaljwe' to yej x̱e, na' bžoj nis

da' wdén ḻo yežlyó bižen' ka to yegw nis.

42Ki ben Dios dan' bejsá' ḻaže'e diža' la'y chie'

da' bchebe ḻaže'e gone' che Bran, wen žin chien'.

43Bebeje' benne' ka' wžíe' ḻo yežlyó Egipton',

na' bebégekle' dan' gok yeḻa' ba nez ẕen chégake'.

44Bneẕjwe' benne' chie' ka' yežlyó chegak benne' yezika' yež ka',

na' da' wdápegak benne' yež ka' beyaken chegak benne' chie' ka',

45nich gápegake' x̱tiže'e ba la'ne,

na' góngake' ka nak da' wnnakze' Ḻe'.

¡Ga'n ẕen X̱anžo Dios!

Dižaʼ chaweʼ kub len Salmo kaʼ

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index