Search form

SALMOS 106

1¡Ga'n ẕen X̱anžo Dios!

Le ye' X̱anžo Dios: “Žóx̱keno'”, dan' nake' chawe',

na' dan' žeyache' ḻáže'tezle' žo'o.

2¿Noẕkze benne' gak wḻoe'ele' kan zej nak yeḻa' wak ẕente ka' da' ben X̱anžon'?

¿Noẕkze benne' gak wká'n ẕene' Ḻe' kan žaḻa' gonžo?

3Ba nez ẕen naken chegak benne' ka' žóngake' da' chawe',

benne' ka' žóntezgake' da' žénele' Ḻe'.

4Bejsá' ḻaže' chia', X̱ana' Dios, kate' žon chawo'o benne' chio' ka'.

Da yesló' neda', nich gak ḻe'ela'

5da' chawe' da' gono' ni'a chegak benne' ka' wžío' Le',

na' nich yebela' kate' gak chegak benne' chio' ka' yeḻa' ba nez,

na' nich yebéḻenla' benách chio' ka'.

6Bento' doḻa' tḻebe kan bengak x̱a x̱na' wdé cheto' ka'.

Bento' da' ẕinnj, na' bento' da' bi naken chawe'.

7Kate' wnníta'gak x̱a x̱na' wdé cheto' ka' ḻo yežlyó Egipton',

bi blab ḻáže'gake' chegak yeḻa' wak che ya'abá ka' da' beno' Le'.

Bi bejsá' ḻáže'gake' ka beyache' ḻáže'ḻe'elo' ḻégake',

san bží'igake' chio' žoa'a nisdon' nzin' Nisdo' X̱na.

8San Dios beslé' benách chie' ka' nich ga'n ẕen La la'y chie',

na' nich wḻoe'ele' ḻaw ka nak yeḻa' wak chie' Ḻe'.

9Btiḻe' Nisdo' X̱na na', na' bebižen.

Wdegak benách chie' ka' gachje ḻawle nisdon' ḻo yo biž.

10Beslé' benách chie' ka' ḻo na'gak benne' ka' bi bḻé'egekle' ḻégake' chawe',

na' bebeje' ḻégake' ḻo na'gak benne' ka' bsaka' zí'gake' ḻégake'.

11Naž nisdon' bwakwn benne' ka' bi bḻé'egekle' ḻégake' chawe'.

Bi bga'n nitó benne' chegak benne' ka'.

12Naž benne' chie' ka' bejḻé'gake' x̱tiža' Dios,

na' béḻgake' da' be ḻáwgake' Ḻe'.

13Ka' gaze goḻ ḻáže'gake' da' ka' bene'.

Bi wlézgake' nich ḻé'egekle' da' gon Dios,

14san wzé ḻáže'gake' to da' ẕinnj ḻo latje dachen',

na' béngake' ga bža'a Dios ḻe'e yix̱en'.

15Wdé na' bneẕjw Dios da' wnnábgekle' Ḻe',

san bseḻe'e ládjwgake' to da' beten zángake'.

16Bgé'egekle' Moisés gan wnníta'gake',

na' ḻezka' Aarón, Bennen' wžé X̱anžo Dios na'kze.

17Naž wyaljw yežlyón', na' bwakwn Datán,

na' ḻezka' benne' ka' bénḻengake' Abiram tẕen.

18Naž wẕén yi' gan zej ndobe benách chie' ka',

dan' bzeyen benne' wen da' ẕinnj ka'.

19Béngake' to lo'a ẕan Ya'a Horeb da' goken to bež da' naken ya oro,

na' bzoa ẕíbgake' ḻaw lo'a oro na'.

20Ki bebéj yíchjgake' Dios, Bennen' zoe' ya'abá,

nich wká'n ẕéngake' to lo'a oro, da' naken ka to bež žawba' yix̱e'.

21Goḻ ḻáže'gake' Dios, Bennen' beslé' ḻégake',

Bennen' bene' yeḻa' wak ẕente ka' ḻo yežlyó Egipton',

22na' bene' yeḻa' wak ka' che ya'abá ḻo yežlyó chegak ẕa'só Kam ka',

na' da' ka' ẕchébegaken žo'o žoa'a Nisdo' X̱na.

23Naž gok ḻaže' Dios wžía yi'e benne' chie' ka',

san Moisés, bennen' wžé Dios, bzoa kwine' ḻaw Dios

nich wzóa žie' yeḻa' ẕža'a che Dios,

na' bene' ga bi wžía yi' Dios benne' ka',

24san bzóagake' cheḻa'ale yežlyó x̱tanḻe'e dan' gónele Dios wneẕjwe' ḻégake',

na' bi bejḻé'gake' x̱tiža' Dios.

25Wnnétezgake' che Dios ḻo yo'o laže' chégake' ka',

na' bi bze nággake' da' wnná X̱anžo Dios.

26Che ḻen bzetj kwine' gone' benne' ka' ẕia,

gone' ga gatgak benne' ka' ḻo latje dachen',

27na' gone' ga yedoé'egekle benách chie' ka' ḻawgak benne' ka' wnníta'gake' yežlyón',

na' yeslase' ḻégake' ladjw benne' ka'.

28Naž béngake' toze diža' ḻen benne' ka' ẕka'n ẕéngake' lo'a dan' nzin' Baal-peor.

Bdáwgake' biado' ka' bétgake' ḻawgak dios gat ka'.

29Béngake' ga bža'a Dios ni'a che da' béngake',

na' bḻa' to yižwé' ẕen da' beten zangak benne' ka'.

30Naž wzó ža' Finées, to bx̱oz, na' bete' to benne'

ne žone' doḻa', na' wžé' ži yižwé' ẕen na'.

31Dan' ben Finées wẕí' Dios ka to da' žeyón chawen' benne' ka',

dan' wḻoé'e ḻawn ḻawgak yógo'te kwe' benne' ka'.

32Ḻezka' béngake' ga bža'a Dios žoa'a bej nis da' nzin' Meribá,

na' bi gok chawe' che Moisés ni'a che dan' béngake'.

33Ni'a che dan' béngake' gok Moisés yichj ža'a,

na' wdetle ben Moisés da' kegle.

34Kate' wyó'ogake' ḻo yežlyó nga bi bchínnjgake' yež ka',

kan bchi'le Dios ḻégake' góngake',

35san bénḻengake' benne' yež ka' tẕen,

na' bsédgekle' góngake' ka žongak benne' yež ka',

36na' bka'n ẕéngake' lo'a ka' chegak benne' ka',

dan' benen ga bžia yi' Dios benne' chie' ka'.

37Bétgake' bi' byodo' ka', na' bi' no'le chégake' ka' ḻawgak lo'a chegak be' x̱iwe' ka',

38na' bláljgake' žen chegak bi' že'ndo' ka',

bi' ka' bi na' góngakbe' doḻa', bi' ka' bétgake' ḻawgak lo'a ka' chegak benne' Kanaán ka',

na' gok sban yežlyón' ni'a che žen chegak x̱kwide' ka'.

39Da' ka' béngake' bka'ngaken ḻégake' sban,

na' wléj yíchjgake' Dios ḻen da' béngake'.

40Che ḻen bžá'aḻe'e Dios benách chie' ka',

na' bi bḻe'ele' chawe' benne' ka' zej nake' chekze'.

41Naž bdie' benne' chie' ka' ḻo na'gak benne' yež ka',

na' benne' ka' ẕžá'agake' benách ka' che Dios wnná biá'gake' ḻégake'.

42Benne' ka' bi ẕḻé'egekle' ḻégake' chawe' bsaka' zí'gake' benách ka' che Dios.

Bzéx̱jwgake' ḻégake' ḻo yeḻa' wnná bia' chégake'.

43Zante chi'i Dios beslé' benách chie' ka'

san bží'igake' che da' ka' gože' ḻégake',

na' wbága'gake' doḻa' dan' béngake' da' ẕinnj.

44Ḻa'kze ki béngake', kate' wžé' zédgekle', Dios bwie' da' wẕáka'gake',

na' benle' che da' bḻížgake' Ḻe',

45na' bejsá' ḻaže'e dižan' da' bénlene' benne' ka',

na' beyát ḻaže'e che yeḻa' ẕža'a chie' dan' ẕente nak yeḻa' žeyache' ḻaže' chie'.

46Ḻezka' bene' ga beyache' ḻáže'gekle benne' ka' benách chie' ka',

benne' ka' bché'gake' ḻégake' zej nžeje'.

47Beslá neto', X̱anto' Dios.

Bebéj neto' ladjw benne' zi'to' ka',

nich wká'n ẕento' La la'y chio' Le',

na' nich yebéḻe'elto' ḻo da' žoḻto' chio'.

48¡Ga'n ẕen X̱anžon',

Bennen' nake' Dios chegak benne' Israel ka',

ža ni'te, na' to chi'ize!

Yógo'te benne' ka' žaḻa' nnágake':

“Ka'kze gaken.”

¡Ga'n ẕen X̱anžo Dios!

Dižaʼ chaweʼ kub len Salmo kaʼ

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index