Search form

SALMOS 143

1X̱ana' Dios, benle da' ẕnnia' ḻawo' Le'.

Bze nag da' ẕnnabla' Le'.

Da gákḻeno' neda' dan' nako' ḻi ḻaže', na' chawe'.

2Bi wchi'a ḻažo'o neda', wen žin chio', ka nak da' nbaga'a,

dan' ḻawo' Le' bi zoa no benne' nake' dot ḻi ḻaže'.

3Gokḻen neda' dan' benne' ka' ẕžá'agake' neda' ẕbia ḻáže'gake' neda'.

Yeláte'ze ka bétgake' neda'.

Béngake' ga naka' ka to benne' ẕde' ḻo da' choḻ kan žak chegak benne' gat ka'.

4Že' ḻáẕda'wa' zedḻe'e, na' žak nyache' ḻáže'ḻi'a.

5Žejsá' ḻaža'a kan gok ža ni'te.

Ẕlab ḻaža'a ka nak yógo'te da' beno'.

Žejsá' ḻaža'a ka nak da' ẕente da' beno'.

6Ẕchis na'a ḻawo' Le'.

Naka' ka to yežlyó biž, ẕbiḻa' Le'.

7Da ka' gaze gákḻeno' neda', X̱ana' Dios.

Dan' žedó ḻaža'a bi žel-lo' gákḻeno' neda'

nich bi gaka' ka to benne' yoe'e yežw ba.

8Zildo' ben ga chejsá' ḻaža'a žeyache' ḻáže'lo' benách chio' ka' dan' žx̱en ḻáže'kza' Le'.

Bzejní'il neda' ka žaḻa' gona' dan' žak ḻaža'a gona' da' žaz ḻažo'o Le'.

9X̱ana' Dios, beslá neda' ḻo na'gak benne' ka' ẕžá'agake' neda'.

Ẕzoa kwina' ḻo no'o nich gape chi'ikzo' neda'.

10Bsedle neda' nich gona' da' žaz ḻažo'o Le', dan' nako' Le' Dios chia'.

Bseḻa' Be' La'y chawe' chio' nich chi'e neda' ḻo nez chawe' chio'.

11Nich gak bian' nako' chawe', X̱ana' Dios, ben choch neda'.

Dan' nako' chawe', yesló' neda' ḻo da' žak chia'.

12Dan' nako' ḻi ḻaže', wžía yi'o benne' ka' ẕžá'agake' neda'.

Wžía yi'o benne' ka' žénegekle' wžía yí'gake' neda' dan' naka' neda' wen žin chio'.

Dižaʼ chaweʼ kub len Salmo kaʼ

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index