Search form

SALMOS 33

1¡Le yebele ḻe'e, benne' chawe' ka', ḻaw X̱anžo Dios!

Yeḻa' ẕka'n ẕen Dios chegak benne' chawe' ka' nakḻe'en x̱tan ḻawe' Ḻe'.

2¡Le wká'n ẕen Dios ḻen da' žinnle!

¡Le goḻ chie' ḻen da' žóḻ-ḻento' da' ze chi do chen!

3¡Le goḻ chie' Ḻe' to da' kob!

¡Le goḻ chawe', na' chinnle ḻen yeḻa' žebele!

4Ḻi ḻaže' nak x̱tiža' X̱anžo Dios,

na' dot da' bene' benen' ḻo yeḻa' ḻi ḻaže' chie'.

5Ḻe' nži'ile' da' nak chawe', na' da' nak dot da' li.

Benne' ka' do ẕente yežlyó nga zej nónbi'e yeḻa' žeyache' ḻaže' che X̱anžon'.

6X̱anžo Dios bene' ya'abá ḻen x̱tiže'e,

na' yógo'te belj ka' da' zej nla' ẕan ya'abá bene' ḻen be' da' ẕžojen žoe'e.

7Ḻe' ẕtobe' nisdo', na' yeyonen' ka to ya'a nis.

Ẕga'n chawe' nisen' gže' gan bkweze' latje chen.

8Le žebe X̱anžo Dios, yógo'tele zoale yežlyó nga.

Le žebe ḻawe' Ḻe', yógo'tele ḻe'e zoale ḻo yežlyó,

9dan' bchaḻjze', na' gok yežlyón'.

Wnnakze', na' wzoakzen.

10X̱anžo Dios žone' ga žeyák dáche'ze diža' da' žongak benne' zi'to' ka',

na' žone' ga žak dáche'ze da' žénegekle' góngake',

11san x̱tiža' X̱anžo Dios sóatezen.

Da' ẕza' ḻaže'e ẕžinkzen gan zej nnita' yógo'te kwe' benách ka'.

12Ba nez ẕen naken chegak benne' yežen' X̱anžon' nake' Dios chégake'.

Wžé Dios benne' yežen' nich gákgake' benne' chekze'.

13Gan zoe' ya'abá chie' bwia X̱anžo Dios,

na' bḻe'ele' yógo'te kwe' benách ka'.

14Gan zoe' latje la'y chie' bwie',

na' bḻe'ele' yógo'te benne' ka' nníta'gake' yežlyó.

15Ḻe' bene' yichj ḻáẕdo'gak yógo'te benách ka',

na' ẕḻe'ele' yógo'te da' žóngake'.

16Bi yelá no benne' wnná bia' ni'a che benne' zante chie', benne' ka' žjake' ḻo wdiḻe,

na' bi yelá no benne' waḻe ni'a che yeḻa' waḻe chie'.

17Bi zoa no benne' yelé' ni'a che bžina' chie' ka',

na' bi yelá no benne' ni'a che yeḻa' waḻe ẕen chie'.

18X̱anžo Dios ẕwíakze' benne' ka' žébegake' Ḻe'.

Ẕape chi'e benne' ka' žx̱en ḻáže'gake' yeyache' ḻáže'le' Ḻe' ḻégake',

19nich yeslé' ḻégake' ḻo yeḻa' got,

na' nich wawe' ḻégake' kate' žak wbín.

20Žx̱en ḻáže'žo X̱anžo Dios.

Ḻe' žákḻene' žo'o, na' žape chi'e žo'o.

21Che ḻen dot ḻáže'žo yebéḻe'elžo ḻawe' Ḻe',

dan' žx̱en ḻáže'žo La la'y chie'.

22Beyache' ḻaže'l neto', X̱anto' Dios, dan' žx̱en ḻáže'to' Le'.

Dižaʼ chaweʼ kub len Salmo kaʼ

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index