Search form

SALMOS 5

1Bze nag da' ẕnnia', X̱ana' Dios.

Be' ḻaže' kan ẕbeže ḻaža'a.

2Le' nako' X̱ana', na' nako' Dios chia'.

Benle da' žḻiža' Le', dan' ẕcháḻjḻenteza' Le'.

3X̱ana' Dios, chbal-le yenlo' chi'a.

Zildo' ḻa'kza' ḻawo' Le', na' kweza' da' yi'o neda'.

4Nako' Dios bi žaz ḻažo'o da' bi nak chawe'.

No benne' žone' da' ẕia bi soakze' gan zo' Le'.

5Bi žo'o latje ḻa'gak benne' wen da' ẕinnj ka' ḻawo'.

Bi ẕḻe'elo' chawe' yógo'te benne' wen da' ẕinnj ka'.

6Ẕchinnjo' ližgak benne' ka' žon ḻáže'gake'.

Ẕzo' cheḻa'ale benne' wetw benách ka', na' no benne' žon ḻaže'e,

7san neda' wak choa'a ližo' dan' nží'iḻe'elo' neda'.

Wká'n ẕena' Le' ḻo yodo' la'y chio' ḻo yeḻa' ẕžebe.

8Bsedle neda' gona' da' chawe' ḻawo' Le', X̱ana' Dios,

dan' ẕžá'aḻe'egak benne' ka' neda',

benne' ka' bi ẕḻé'egekle' neda' chawe'.

Bche' neda' nez chawe' chio'.

9Benne' ki bi ẕnnágake' da' naken da' li.

Nža' yichj ḻáẕdo'gake' da' kegle.

Lbá'gake' zej naken ka yežw ba ka' chegak benne' gat ka' da' nyáljwgaken.

Ẕnnágake' diža' chawe' ka', san žon ḻáže'gake'.

10Ben zi' benne' ka', Dios.

Ben ga chejchégwgake' ni'a che x̱tíža'gakkze'.

Dan' nyanḻe'e da' bi nak chawe' da' žóngake',

na' dan' bží'igake' chio' Le', bnnita' ḻégake' cheḻa'ale.

11San yebéḻe'egekle benne' ka' žx̱en ḻáže'gake' Le'.

Kwežeyá'gake' ḻo yeḻa' žebele dan' žákḻeno' ḻégake'.

Benne' ka' zej nži'ile' Le' yebéḻe'egekle' ḻawo' Le'.

12Gon cháwe'kzo' benne' chawe', X̱ana' Dios.

Dan' žaz ḻažo'o bennen', gape chi'o ḻe'.

Dižaʼ chaweʼ kub len Salmo kaʼ

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index