Search form

SALMOS 51

1Gokḻen neda', Dios, ḻo yeḻa' ži'i ḻaže' chio'.

Ḻo yeḻa' žeyache' ḻaže' chio' beká'a ẕia da' nbaga'a.

2Wdíb neda' che da' bi nak chawe' da' bena'.

Bka'n chawe' neda' che doḻa' da' nbaga'a.

3Žeyónbi'a bži'a chio' Le' ḻen dan' bena'.

Doḻa' ka' bena' žesbága'gaken neda' ẕia.

4Ḻawo' Le' bena' doḻan'. O', ḻawo' Le'.

Bena' da' bi naken chawe' ḻawo' Le'.

Ki ẕnno' naken chia' nich gak bia' nako' chawe' ni'a che da' ẕnno'.

Naken ḻi ḻaže' kan ẕchi'a ḻažo'o benách ka'.

5Bwia nga, bache nbága'kza' doḻa' katen' golja'.

Ḻo doḻa' wzoakza' katen' bsan x̱na'a neda'.

6Žak ḻažo'o Le' soa da' likze ḻo yichj ḻáẕda'wa',

na' ḻo yichj ḻáẕda'wa' bzo' yeḻa' žejní'il.

7Bka'n chawe' neda' ḻen da' ẕkonlo' žin, na' yega'na' chawe'.

Wdíb neda', na' gakža' chiche ka nak bejw.

8Bzoa chia' yeḻa' žebele, na' yeḻa' ba nez,

na' žit ka' da' yoa'a gá'ngaken choch, žit ka' bdichjo' Le'.

9Bi chejsá' ḻažo'o doḻa' ka' nbaga'a,

na' beká'a yógo'te da' bi nak chawe' da' bena'.

10Dios, beyón chawe' yichj ḻáẕda'wa',

na' bzoa to be' ḻi ḻaže' ḻo yichj ḻáẕda'wa'.

11Bi wkwaso' neda' ḻawo' Le',

na' bi yekó'o be' la'y chio' ḻo yichj ḻáẕda'wa'.

12Bebí'i chia' yeḻa' žebele che yeḻa' weslá chio',

na' bzoa choch be' chawe' dan' yoa'a.

13Naž wsedla' benne' wen da' ẕinnj ka' da' žaz ḻažo'o góngake',

na' benne' doḻa' ka' yeyákgake' chio' Le'.

14Beslá neda' ḻo ẕia da' nbaga'a, beta' to benne'.

Dios, nako' Benne' Weslá chia',

na' goḻkza' che da' chawe' da' nako' Le'.

15X̱ana' Dios, bsaljw žoa'a,

na' wzenla' benách ka' da' we ḻawa' Le'.

16Bi žaz ḻažo'o biado' ka' gota'-ba' ḻawo' Le',

na' bi žaz ḻažo'o biado' ka' wzeya' ḻawo' Le'.

17Da' žaḻa' ko'ožo ḻaw Dios da' žaz ḻaže'e naken to ḻaẕdo' gax̱jw ḻaže'.

To ḻaẕdo' gax̱jw ḻaže', na' da' žeyát ḻažen' bi wzó' cheḻa'ale, Dios.

18Ḻo yeḻa' ži'i ḻaže' chio', ben chawe' yež Sión.

Beyón ze'e da' žape chi'in yež Jerusalén'.

19Naž chaz ḻažo'o biado' ka' gotto' ḻawo' Le' ḻo da' nak chawe',

na' biado' ka' wzeyto' ḻawo' Le'.

Naž gótgake' biado' ka' ḻo bkog la'y chio'.

Dižaʼ chaweʼ kub len Salmo kaʼ

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index