Search form

SALMOS 92

1X̱anto' Dios, da' x̱tanḻe'e žoe ḻawto' Le',

na' žoḻto' da' ẕka'n ẕenen Le', Dios ẕente.

2Nakḻe'e x̱tan ẕzenlto' benne' ka' zil-le kan žeyache' ḻáže'lo' neto',

na' žel ẕḻoe'elto' nako' ḻi ḻaže'.

3Žoḻto' chegak da' ki, na' ẕchinnto' da' žóḻ-ḻento'

dan' nwan' chi do, na' ẕgoḻto' da' ẕnneḻe'en x̱tando'.

4X̱ana' Dios, ni'a che da' žono' Le' žebéḻe'ela'.

Ni'a che da' ben no'o nak chia' yeḻa' ba nez.

5Ẕenḻe'e nak da' beno', X̱ana' Dios,

na' ẕenḻe'e nak da' ẕgo'o ḻo yichj ḻáẕda'wa' gona'.

6Batkle chejní'igekle benne' ḻaẕdo' zide ka',

na' bi gak nnézgekle benne' nat ḻaže' ka' da' ni.

7Kate' ẕgólegak benne' ka' ẕbej yíchjgake' Dios kan ẕgole yix̱e',

na' žežój chawe' da' žongak benne' wen da' ẕinnj ka',

naken nich kwia yí'gake' to chi'ize.

8Le', X̱ana' Dios, nakkzo' Dios ẕente.

9Nak bia' da' gak chegak benne' ka' ẕží'igake' chio' Ḻe', X̱ana' Dios.

Nak bia' kwia yi'gak benne' ka' bi ẕḻé'egekle' Le' chawe'.

Wẕonnjgak yógo'te benne' wen da' ẕinnj ka'.

10Le' žono' ga nakža' neda' waḻe kan nak to beže.

Ẕgo'o set yichja' da' žon chochen yichj ḻáẕda'wa'.

11Da' likze ḻe'ela' benne' ka' bi ẕḻé'egekle' neda' chawe'

wzóa ẕíbgake' ḻawa' neda',

na' yenla' kwež nyáche'gak benne' ka' bdíḻ-ḻengake' neda',

benne' wen da' ẕinnj ka'.

12Changak benne' chawe' ka' ka žongak yag zina' ka'.

Gólegake' kan ẕgólegak yag sedro ka' ḻaw Ya'a Líbano.

13Zej nake' ka to yag da' zen ḻo ḻi'a yodo' che X̱anžo Dios,

dan' ẕgóleḻe'en ḻo ḻi'a liž Dios chežo.

14Zej nake' ka yag ka' ẕbíagaken kate' ngóleḻe'egaken

na' ne zej naken yag ya'a waḻe ka'.

15Benne' ki wzéngekle' benách ka' nak X̱ana' Dios ḻi ḻaže',

na' Bennen' žon choche' neda',

na' bi be zoaḻen Le' da' bi naken chawe'.

Dižaʼ chaweʼ kub len Salmo kaʼ

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index