Search form

APOKALIPSIS 11

Chope benne' ẕzoa lígake'

1Naž bḻa' to benne', na' benne' neda' to ya x̱til da' naken ka to da' ẕžíx̱ḻenžo, na' gože' neda': “Wzó ža', na' bžix̱ yodo' che Dios. Ḻezka' bžix̱ bkog la'y chen, na' blab benne' ka' nníta'gake' ga na', benne' ka' ẕka'n ẕéngake' Dios. 2Bi wžix̱o' ḻi'a yodon' dan' den na'le, dan' nden ḻo na'gak benách zi'to' ka', na' wléjgake' yež la'y chope-yeyón byo'.”

3Ḻezka' gože' neda': “Seḻa'a chope benne' nich wzóa lígake' chia' neda', na' wcháḻjgake' ḻo wlaza' neda' chežinno gaywá' chonnḻalj ža, na' gákwgake' laže' zeche'.” 4Benne' chope ki, benne' ẕzoa lígake', zej nake' chope yag olibo, yag ka' nyejw ḻe'e yiche la'y kan nak chégaken, na' ḻezka' zej nake' chope da' zej nwa' yi', da' ka' zej žen' ḻaw Dios, X̱an yežlyó nga. 5Cha' yénele no benne' gone' chégake' da' ẕia, na' žoj yi' ḻo žoá'agake' da' wzeyen bennen', na' goten ḻe', na' ḻezka' goten benne' ka' ẕží'igake' chégake'. 6Chope benne' ki nzi' ḻo ná'gake' wséjwgake' x̱nez nis yejw che ya'abá, nich bi gak yejw kate' ža ka' žaḻa' wcháḻjgake' ḻo wláz Dios, na' ḻezka' nzi' ḻo ná'gake' góngake' ga yeyák nis žen, na' góngake' ga galj yižwé' yežlyó nga, na' ki góngake' baḻe chí'iteze yénegekle'. 7Kate' yeyóž wzóa lígake' chia' neda', na' žoj bia snia ḻo latje choḻ, na' tíḻ-ḻenba' ḻégake', na' wléj wchochjba' ḻégake', na' gotba' ḻégake'. 8Beḻa' žen chégake' x̱óagaken ḻo nez blo che yež ẕen, gan wdá' X̱anžon' ḻe'e yag kroze, na' kan žsaka' ḻebžo, ḻezka' nzin' Sodoma, na' ḻezka' Egipto. 9Benách yógo'te yež ka', na' yógo'te benách zi'to' ka', na' yógo'te benách ka' ẕcháḻjgake' da' zan diža' yoble ka', na' benách ka' nníta'gake' yógo'te yežlyó ka', ḻé'egekle' beḻa' žen chégake', na' chonne ža yo'o gachje bi gónngake' latje no benne' wkache'e ḻégake' ḻo yežw ba. 10Chaz ḻáže'ḻe'egak benne' ka', benne' nníta'gake' yežlyó nga dan' gotgak chope benne' ki, benne' bcháḻjgake' ḻo wláz Dios, dan' bsaka' zí'gake' benách ka' nníta'gake' yežlyó nga, na' ḻo yeḻa' žebél chégake' séḻa'gake' da' wnéẕjwzegake' ljéžgake' toe' yetóe'.

11Naž kate' ba bza'a chonne ža yo'o gachje ka', Dios besbane' ḻégake', na' belyase' belzíe', na' bžébegak yógo'te benách ka', benne' ka' bḻé'egekle' ḻégake'. 12Naž benle chi'i to benne' wnníe' zižje ya'abá che Dios, na' gože' ḻégake': “Le kwen nga.”

Belbene' ḻo bejw ya'abá zaka' ḻi ya'abale, na' benne' ka' bží'igake' chégake' bḻé'egeklen'. 13Ka' gaze wẕó' yežlyó, na' byinnj to kwe' che chi kwe' yo'o ka' wžé'gaken ḻo yežen', na' katen' wẕó', gotgak gaže mil benách ka'. Bžébegak benne' ka' zej nga'ne', na' bka'n ẕéngake' Dios, Bennen' zoe' ya'abá.

14Ba wdé da' bežope da' ẕžia yin' benách ka', na' za' gak da' beyonne da' wžía yin' ḻégake'.

Wbás gaže che ya'abá ẕkweže' lozba' chien'

15Wbás gaže che ya'abá bkweže' lozba' chien', na' benne' ka' nníta'gake' ya'abá che Dios wnnégake' zižje, na' wnnágake':

¡Gan wnná bia'gak benách ka' ḻo yežlyó

zej nden ḻo na' X̱anžo Dios, na' ḻo na' Benne' Criston'!

¡Ḻe' nna biá'teze'!

16Naž tap žoa benne' gole ka', benne' žé'gake' gan zej nape' yeḻa' wnná bia' ḻaw Dios, bzechw ḻáwgake' ḻo yo, na' bka'n ẕéngake' Dios. 17Na' wnnágake':

¡X̱anto' Dios, napkzo' dot yeḻa' wak!

Wzoakzo', na' zoakzo', na' za' yidkzo'.

Žóx̱keno', dan' ba bkonlo' žin yeḻa' wak ẕen chio',

na' ẕzo ḻawo' ẕnna bi'o.

18Belžá'a benách yež ka' san ba bžin ža gon zí'gako'-ne'.

Naken ža wchi'a ḻažo'o benne' gat ka'.

Yebi'o chegak wen žin chio' ka', benne' ka' bcháḻjgake' ḻo wlazo' Le', benne' ka' zej nake' chezo',

benne' ka' wdápegake' Lo' ba la'ne,

benne' gax̱jw ka', na' benne' zaka' ka'.

Ba bžin ža wžía yi'o benne' ka' bchínnjgake' yežlyó.

19Naž byaljw yodo' che Dios da' žen' ya'abá, ga na' nḻa' ḻaw kak la'y gan yo'o diža' da' ẕka'n chawen', dan' ben Dios. Wyép yes yežlyó, na' benle žax̱to' ẕen, na' wnné wzió'. Wẕó' yežlyón', na' wžé' yej nis ži'a.

Dižaʼ chaweʼ kub len Salmo kaʼ

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index