Search form

APOKALIPSIS 14

Da' žoḻgak to gaywá' tape yon mil benne' byo

1Wdé na' bwia', na' bḻe'ela' Bennen' nake' Ẕíla'do', na' zie' ḻaw ya'adon' da' nzin' Sión. Žónḻengak to gaywá' tape yon mil benne' byo ka' Ḻe' tẕen, na' nyejw ḻe'e x̱gágake' La Bennen' nake' Ẕíla'do', na' ḻezka' La X̱e'. 2Naž benla' to da' ẕgo'on žax̱to' ya'abá che Dios, da' ẕnne zižjen kan ẕnne to yegw ẕen o kan ẕnne wzió'. Benla' da' ženle kate' no benne' žinne' to da' žoḻen da' žian do zan. 3Žóḻgake' to da' kobe, na' nníta'gake' ḻaw latje blon', na' ḻezka' ḻaw gan zej nnita' tape benne' ban ka' ḻen benne' gole ka'. Bi gak nitó benne' goḻe' da' žoḻgak benne' ki, san ḻégakze to gaywá' tape yon mil benne' byo ka', benne' ka' Benne' Criston' beya'we' ladjw benách ka' nníta'gake' yežlyó nga. 4Benne' byo ka' zej nake' ḻi ḻaže' dan' bi wnníta'ḻengake' no no'le, na' zej nake' benne' kwíde'ze. Žjákḻene' Bennen' nake' Ẕíla'do' gáte'teze gan zeje'. Benne' Cristo na'kze beya'we' ḻégake' ládjwgak benách ka', na' zej nake' benne' nežw ka' bde kwíngake' ḻo na' Dios, na' ḻo na' Bennen' nake' Ẕíla'do'. 5Batkle ben ḻáže'gake', na' bi gak nitó benne' bi da' nnie' chégake' gan nníta'gake' ḻaw latje blon' gan že' Dios.

Da' bchaḻjgak chonne wbás che ya'abá

6Naž bḻe'ela' yetó wbás che ya'abá, na' wdíe' ḻo be'ze ẕan ya'abá, na' noe'e diža' chawen' da' zoan to chi'ize nich wzenlen' benách ka' nníta'gake' dot yežlyó nga, benne' ka' zej nbabe' yógo'te yež ka', na' yógo'te benách zi'to' ka', na' yógo'te benne' ka' ẕcháḻjgake' diža' yoble ka', na' benne' yógo'te yežlyó ka'. 7Wnné zižje wbasen', na' wnné':

Le žebe Dios, na' le goḻ da' ẕka'n ẕen Ḻe',

dan' za' wchi'a ḻaže'e benách ka'.

¡Le wká'n ẕen Dios! Ḻekze' bene' ya'abá, na' yežlyó,

na' nisdo', na' gan žal nis.

8Yetó wbás che ya'abá bejnawe' wbás nežwn' che ya'abá, na' wnné': “Ba beyóž che yež Babilonia. Ba beyóž che yež ẕen na'. Ka' goken chen dan' bengak benne' ka' nníta'gake' ḻo yežen' ga wẕí' ḻo na'gak benne' yógo'te yež ka' góngake' kan zej nak da' sban da' ẕdan ḻáže'gake'.”

9Yetó wbás che ya'abá bejnawe' wbás bežopen' che ya'abá, na' wnníe' zižje, na' wnné': “Cha' no benne' wká'n ẕene' bia snia, na' ló'aba', na' cha' we'e latje ta' x̱ge' o ḻo ne'e dan' nak bia' nake' toze ḻen leba', 10Dios wsaka' zi'e ḻe' ḻo yeḻa' ẕža'a chie'. Sáka'ḻe'e bennen' ḻo yi', na' ḻo dan' ẕzeyḻe'en, ḻawgak wbás che ya'abá ka', na' ḻaw Bennen' nake' Ẕíla'do'. 11Kwénteze žen che yin' gan sáka'gak benne' ka'. Dot ža dot yele sáka'gak benne' ka' bka'n ẕéngake' bia snia na', na' ló'aba', na' batkle gata' latje yezí' ḻáže'gake', na' bi yezí' ḻáže'gak benne' ka' bé'gake' latje ta' laba' ḻégake'. 12Che ḻen žaḻa' kwez ẕen ḻáže'gak benne' ka' zej nake' che Dios, na' góngake' kan wnnakze' Ḻe', benne' ka' žejḻé'gake' che Jesusen'.”

13Naž benla' chi'i to benne' ẕchaḻje' ya'abá che Dios, na' gože' neda', na' wnné': “Bzoj da' ni ḻe'e yiche: ba nez ẕen gaken chegak benne' ka' gátgake' na'a so ḻaw, benne' ka' žejḻé'gake' che X̱anžon'.”

Dios Be' La'y wnné': “Ka'kze gaken. Yezí' ḻáže'gake' ḻo žin da' žóngake', na' gata' yeḻa' žebél chégake' da' naken tḻebe ḻen da' béngake'.”

Žezí'gake' linn che yežlyó

14Naž bwia', na' bḻe'ela' to bejw ya'abá da' naken ẕíla'do'ze, na' ḻo bejw na' že' to Benne' ẕnne'e kan ẕnna' Bennen' Golje' Benách, na' žia to da' naken oro yichje', na' ḻo ne'e nox̱e' to ya ntoche'. 15Bžoj to wbás che ya'abá ḻo yodo', na' wnníe' zižje, na' gože' Bennen' ži'e ḻo bejwn', na' wnné': “Bkonle žin ya ntoche' chio', na' bchog bisto ẕoa' stribe dan' ba bžin ža chogon'. Ba nbiž bisto chen, da' ka' zej den yežlyó.”

16Naž Bennen' ži'e ḻo bejwn' bkonle' žin ya ntochen' dot yežlyó, na' bchoge' da' bḻan' ḻo yo.

17Naž bžoj yetó wbás che ya'abá ḻo yodon' da' žen' ya'abá che Dios. Ḻezka' noe'e to ya ntoche'. 18Bžoj yetó wbás che ya'abá žoa'a bkogen', na' nzi' ḻo ne'e wkonle' žin yi', na' wnníe' zižje, na' bḻiže' wbás nežwn' che ya'abá, wbasen' noe'e ya ntochen', na' wnné': “Bkonle žin ya ntoche' chion', na' btob da' želbía lba uba ka', da' zej žen' yežlyó, dan' ba na da' želbía lba uba ka'.”

19Naž wbás ni che ya'abá bkonle' žin ya ntochen' dot yežlyó, na' btobe' da' želbía lba uba ka', da' zej žen' yežlyó, na' bejžo'nen' to ḻo bloj ẕen gan ẕzi x̱is uba. Da' ni ẕḻoe'elen kan gon Dios, wsaka' zi'e benách ka' nníta'gake' yežlyó nga. 20Bleje' da' želbía lba uba ka' ḻo blojen', da' zoan žoa'a yež na'le, na' ḻo blojen' bžoj žen, da' wyepen ga bžinten žoá'agak bia ka', na' wdé žen na' dot gan gak sa'žo gaže ža.

Dižaʼ chaweʼ kub len Salmo kaʼ

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index