Search form

APOKALIPSIS 17

Dios ẕchoge' che yež ẕen kwia yin'

1Naž bḻa' to wbás che ya'abá gan zoa', wbasen' nbabe' gaže wbás ka' biá'gake' gaže ẕíga'do' ka' da' zej naken ya oro. Bcháḻjḻene' neda', na' wnné': “Da nga, na' wḻoe'ela' le' kan gon Dios, wchinnje' yež ẕen na' da' naken ka to no'le ḻe'e, na' žen' ḻo nisdo' ka'. 2Benne' wnná bia' ka', benne' ka' bénḻengake' no'len' da' sban, na' benne' ka' nníta'gake' yežlyó nga, wzóžgekle' ni'a che da' sban da' žon no'len'.”

3Naž yetó da' bḻoe'el Dios Be' La'y neda'; wbás che ya'abán' bchi'e neda' to latje dach, na' bḻe'ela' to no'le, na' to bia snia, na' no'len' žie'-ba'. Bia snia na' ẕnna'ba' x̱naḻe'e. Žiagak gaže yichjba', na' chi lozba', na' zej da'ba' diža' ka' da' žon dítjgeklen Dios. 4No'len' žie'-ba' nakwe' laže' x̱na, na' laže' x̱naḻe'e. Žiagak da' x̱tan ka' ḻe' da' zej naken ya oro, na' yej zaka' ka', na' bga ka'. Ḻo ne'e nox̱e' to ẕíga'do' da' naken ya oro, dan' nžan' da' sban che da' sban da' žone'. 5Ḻo x̱ge' zej nyejw kan lie', da' ka' ẕḻoé'egeklen to da' ngache', na' ki zej naken: “Yež Babilonia, Yež Blo” na' “X̱na'gak No'le Ḻe'e Ka'” na' “X̱na' Da' Sban Da' Den Yežlyó.” 6Gókbe'ela' nzožle no'len' dan' bene' ga bḻalj žen chegak benne' ka' zej nake' che Dios, na' žen chegak benne' ka' betgak benách ka' ḻégake' dan' bzoa lígake' che Jesusen'.

Kate' bḻe'ela' no'len', bebánḻe'ela'. 7Wbás che ya'abán' gože' neda', na' wnné': “¿Biẕ chen' žebanlo'? Wzejni'ila' le' da' ngache', dan' ẕḻoe'el no'len', na' dan' ẕḻoe'el bia snia na' žie'-ba', bian' žiagak gaže yichjba', na' chi lozba'. 8Bia snia na' dan' bḻe'elo' wzoaba' zga'ale san bi zoaba' na'a, na' za' žojba' latje choḻ che benne' gat ka', na' chejba' gan kwia yi'ba' to chi'ize. Benne' ka' nníta'gake' yežlyó, na' bi zej nyejw lágake' ḻe'e yiche che yeḻa' nban da' bzoj Dios ža ni'te katen' bi na' gone' yežlyó, yebángekle' katen' ḻé'egekle' yebán bia snia na', bian' wzoaba' zga'ale san bi zoaba' na'a. 9Da' ni naken to da' wzejni'ilen no benne' gak chejni'ilen': Gaže yichjba' ka' zejḻásgaken gaže ya'ado' gan že' no'len'. 10Ḻezka', gaže yichjba' ka' zejḻásgaken gaže benne' wnná bia'. Gayo' benne' ka' ba wdé chégake'. Toe' ne ẕnna bi'e na'a, na' yetóe' bi na' ḻe'e, san kate' yide', na' nna bi'e to chí'ido'ze. 11Bia snia na', bian' wzoaba' san bi zoaba' na'a, zejḻasba' kan nak benne' x̱ono', benne' nna bi'e. Gónḻene' benne' gaže ka' tẕen, na' te na' kwia yi'e to chi'ize. 12Chi lozba' ka' da' bḻe'elo' zejḻásgaken chi benne' wnná bia'. Bi na' sí'gake' yeḻa' wnná bia', san sí'gaken' to chí'ido'ze, na' nna biá'gake' tẕen ḻen bia snia na'. 13Chi benne' ka', toze gákgake', na' wdégake' yeḻa' wnná bia' chégake' ḻen da' nzi' ḻo ná'gake', ḻo na' bia snia na'. 14Tíḻ-ḻengake' Bennen' nake' Ẕíla'do', san Ḻe' wléj wchochje' ḻégake' dan' nake' X̱angak yógo'te benne' ka' zej nake' x̱angak benách ka', na' ẕnna bi'e yógo'te benne' wnná bia' ka'. Benne' ka' bḻiž Dios ḻégake', na' wžíe' ḻégake', chjákḻengake' Ḻe', na' to chi'ize gónḻengake' Ḻe' tẕen.”

15Wbás che ya'abán' ḻezka' gože' neda', na' wnné': “Nisdo' ka' da' bḻe'elo' gan že' no'le ḻe'e na', zejḻásgaken benách yež ka', na' benách zi'to' ka', na' benách ka' ẕcháḻjgake' diža' yoble ka', na' benách ka' nníta'gake' yógo'te yežlyó ka'. 16Chi loz bia snia na' da' ka' bḻe'elo' zejḻásgaken chi benne' wnná bia' ka', benne' ka' bi dégake' chawe' no'le ḻe'e na', na' wká'ngake' ḻe' ka'ze, na' gal yidze'. Da' góngake' chie' naken ka gáwgake' beḻa' žen chie', na' wzéygake' ḻe' ḻo yi'. 17Dios wzóe' ḻo yichj ḻáẕdo'gak chi benne' ka' da' gonen ga góngake' ka žénekzele' Ḻe', na' góngake' toze diža' wdégake' yeḻa' wnná bia' chégake' ḻo na' bia snia na', na ki gak kan ẕnna x̱tiža' Dios. 18No'len' bḻe'elo' zejḻase' yež ẕen na' da' ẕnna bian' benne' ka' ẕnna biá'gake' yežlyó nga.”

Dižaʼ chaweʼ kub len Salmo kaʼ

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index