Search form

APOKALIPSIS 19

1Wdé na' benla' benne' zan wnnégake' zižje, benne' ka' nníta'gake' ya'abá che Dios, na' wnnágake':

¡Ga'n ẕen Dios! ¡Yeḻa' weslá,

na' yeḻa' ẕen, na' yeḻa' wnná bia'

zá'gaken ḻo na' Dios chežo!

2Kan ẕchi'a ḻaže'e naken dot da' li, na' chawe'.

Ḻe' bchoge' che yežen' kwia yin',

yežen' goken ka to no'le ḻe'e.

Bchoge' chegak benne' ka' che yežen' gátgake',

dan' bžia yí'gake' benách ka' dot yežlyó nga,

ḻen da' ẕia da' béngake'.

Dios bezi'e ḻégake' wzón

dan' bétgake' benne' wen žin chie' ka'.

3Da' yoble wnnagak benne' zan ka':

¡Ga'n ẕen Dios!

Kwénteze žen gan žey yežen'.

4Tap žoa benne' gole ka' ḻen tape benne' ban ka' bchag ḻáwgake' ḻo yo, na' bka'n ẕéngake' Dios, gan ži'e ḻo latje blo chien'. Wnnágake': “¡Ka'kze gaken! ¡Ga'n ẕen Dios!”

5Naž benla' ẕchaḻj to benne' zoe' latje blon', na' wnné':

¡Le wká'n ẕen Dios chežo yógo'tele ḻe'e, žonle x̱chine', ḻe'e na' ẕžébele-ne',

ḻe'e, benne' gax̱jw ka', na' benne' zaka' ka'!

Lni che yeḻa' ẕchag na' che Benne' nake' Ẕíla'do'

6Ḻezka' benla' to benne' wnníe' zižje, na' benlen kan ženlen kate' ẕchaḻjgak benne' zan, na' kan ženlen gan ẕde to yegw ẕen, o kan ženlen kate' ẕnne wzió', na' wnné':

¡Ga'n ẕen Dios! ¡Ẕzo ḻawe' ẕnna bi'e!

¡Napkze' dot yeḻa' wak ẕen!

7Žaḻa' yebelžo na' ḻo yeḻa' žebél chežo wká'n ẕenžo-ne'

dan' ba bžin ža lni che yeḻa' ẕchag na' che Bennen' nake' Ẕíla'do'.

Si' ḻo na' Benne' Criston' benne' ka' zej nake' chie'.

Ba ẕbézgake' ka to x̱kwide' no'le wchág ná'ḻenbe' Ḻe'.

8Dios we'e-be' latje gákwbe' laže' da' záka'ḻe'en, da' naken ẕíla'do'ze, na' žákti'ten.

(Lažen' da' záka'ḻe'en zejḻasen da' naken chawe' da' žongak benne' ka' zej nake' che Dios.)

9Naž wbás che ya'abán' gože' neda', na' wnné': “Bzoj da' ni ḻe'e yiche: Ba nez ẕen gaken chegak benne' ka' Dios bḻiže' ḻégake' nich gónḻengake' Ḻe' tẕen lni che yeḻa' ẕchag na' che Bennen' nake' Ẕíla'do'.”

Ḻezka' gože' neda': “Diža' dot da' li da' ni da' ẕchaḻj Dios na'kze.”

10Bzoa ẕiba' ḻaw wbás che ya'abán' nich wká'n ẕena' ḻe', san ḻe' gože' neda': “Bi gono' ki. Ḻezka' neda' naka' wen žin che Dios kan nako' le', na' kan zej nak lježo', benne' ka' nzi' ḻo ná'gake' da' naken dot da' li kan nak che Jesusen'. ¡Bka'n ẕen Dios!”

Benne' ka' ẕcháḻjgake' ḻo wláz Dios, ẕzoa lígake' che Jesusen'.

Benne' žie' bia chich

11Naž bḻe'ela' nyaljw ya'abá, na' bḻa' to bia chich, na' Benne' žie'-ba' lie' Benne' Žone' Kan Ẕnne', na' ḻezka' Benne' Ẕnne' Da' Li. Ki lie' dan' ẕchi'a ḻaže'e kan nak da' naken dot da' li, na' ḻezka' cheje' ḻo wdiḻe. 12Žákti'te yej ḻawe' ka yi', na' da' zan da' naken oro žíagaken yichje'. Da' ḻawe' to da' lie', dan' bi nnezlen nitó benne', san toze' Ḻe' nnezlen'. 13Nakwe' to laže' da' ne'jen žen, na' ḻezka' lie' Benne' Nake' X̱tiža' Dios. 14Ni'a ne'e zan zejnáwgake' Ḻe', benne' ka' nníta'gake' ya'abá che Dios, na' žíagake' bia chich ka', na' zej nakwe' laže' da' záka'ḻe'en, dan' naken ẕíla'do'ze, na' dan' bi naken sban. 15Ẕžoj da' naken ka to ya ntoche' ḻo žoe'e, dan' wkonle' žin nich wsaka' zí'ḻenen' benách yež ka'. Nna bi'e ḻégake' ḻen yeḻa' wak ẕen, na' wsaka' zí'ḻi'e ḻégake', na' gak chégake' kan žak che da' ẕbia lba uba, katen' ẕlejžon. Gone' ga yé'jgake' x̱is uban' da' zejḻasen yeḻa' ẕža'a che Dios, Bennen' napkze' dot yeḻa' wnná bia'. 16Nyejw kan lie' ḻe'e laže' da' nakwe', na' ḻe'e lsine'e, Benne' Ẕnna Bi'e Benne' Wnná Bia' Ka', na' ḻezka' Benne' Nake' X̱angak Benne' X̱an Ka'.

17Naž bḻe'ela' to wbás che ya'abá, wbasen' zie' ḻo wbíž, na' wnníe' zižje, na' gože' bia ka' ẕḻágakba' ya'abá, na' wnné': “Le da, le dobe gan gawle ḻo lni ẕen che Dios. 18Gawle beḻa' chegak benne' wnná bia' ka', na' beḻa' chegak benne' ka' ẕché'gake' benne' ka' žjake' ḻo wdiḻe, na' beḻa' chegak benne' waḻe ka', na' beḻa' chegak bia ka', na' beḻa' chegak benne' ka' žíagake' ḻégakba', na' beḻa' chegak yógo'te benách ka', benne' ka' bi zej ndo'e, na' benne' ndo'w ka', benne' gax̱jw ka', na' benne' zaka' ka'.”

19Naž bḻe'ela' bia snia na', na' benne' ka' ẕnna biá'gake' yežlyó nga, na' benne' zanḻe'e ka' chégake', benne' ka' žjake' ḻo wdiḻe. Benne' ka' zej ndobe' nich tíḻ-ḻengake' Bennen' žie' bia chichen', na' ḻen ni'a ne'e zanḻe'e, benne' ka' žónḻengake' Ḻe' tẕen. 20Blej bchóchgake' bia snia na', na' ḻezka' bennen' bchaḻje' ḻo wlazba', bennen' bene' da' ka' zej nak bia' gan zoaba', na' ben ḻáže'le' benne' ka' bé'gake' latje wdá' ḻégake' da' nak bia' zej nake' toze ḻen leba', na' bka'n ẕéngake' ló'aba'. Bia snia na' ḻen bennen' bchaḻje' ḻo wlazba', belžo'ne' ḻégake' zej nbane' ḻo yi' ẕen gan žey da' ẕzéyḻe'en, dan' nzin' sufr. 21Bennen' žie' bia chichen' bete' yógo'te benne' ka' bénḻengake' ḻégake' tẕen ḻen da' naken ka to ya ntochen' dan' ẕžojen ḻo žoe'e, na' yógo'te bia ka' ẕḻágakba' ya'abá bdáwgakba' beḻa' žen chégake', na' béljgeklba'.

Dižaʼ chaweʼ kub len Salmo kaʼ

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index