Search form

APOKALIPSIS 7

To gaywá' tape yon mil benne'

1Wdé gokgak da' ki, na' bḻe'ela' tape wbás che ya'abá zégake' dape ḻa'ale yežlyó, na' žséjwgake' x̱nezgak da' tape be', da' ka' žákgaken cheḻá'a weje ḻo yežlyó. Ki béngake' nich bi gak be' ḻo yežlyó, na' nich bi gak be' ḻaw nisdo', na' nich bi wtán yag ka'. 2Ḻezka' bḻe'ela' yetó wbás che ya'abá ze'e zaka' gan ẕḻa' wbíž, na' noe'e to da' wdé'e benne' ka' zej nake' che Dios ban, dan' gak bian' ḻégake'. Wnníe' zižje, na' bḻiže' tape wbás che ya'abá, wbás ka' nzi' ḻo ná'gake' yeḻa' wnná bia' nich wchínnjgake' yežlyó, na' nisdo'. 3Wbás ni gože' yetape' ka', na' wnné': “Bi wchinnjle yežlyó, na' nisdo', na' yag ka' na' zejte wda'to' to da' gak bian' ḻo x̱gagak benne' wen žin ka' che Dios chežo.”

4Benla' kan zej nak benne' ka' da' ḻégake' dan' nak bian', na' zej nake' to gaywá' tape yon mile' ládjwgak da' chežinno kwe' lježgak ẕa'só Israel. 5Benne' ka' da' ḻégake' dan' nak bian' zej nake':

Chežinno mil lježgak ẕa'só Judá.

Chežinno mil lježgak ẕa'só Rubén.

Chežinno mil lježgak ẕa'só Gad.

6Chežinno mil lježgak ẕa'só Aser.

Chežinno mil lježgak ẕa'só Neftalí.

Chežinno mil lježgak ẕa'só Manasés.

7Chežinno mil lježgak ẕa'só Smon.

Chežinno mil lježgak ẕa'só Lebí.

Chežinno mil lježgak ẕa'só Isakar.

8Chežinno mil lježgak ẕa'só Sabulón.

Chežinno mil lježgak ẕa'só Jwsé.

Chežinno mil lježgak ẕa'só Benjamín.

Benne' ka' zej nakwe' laže' ẕíla'do'ze

9Wdé gok da' ni bwia', na' bḻe'ela' benne' zan, na' bi gak nitó benne' wlabe' ḻégake'. Zej nbabe' yógo'te yež benne' ka' ẕcháḻjgake' diža' yoble ka', benne' ka' nníta'gake' dot yežlyó. Zégake' ḻaw Bennen' ži'e latje blon' gan že' Bennen' nake' Ẕíla'do', na' zej nakwe' laže' ẕíla'do'ze, na' zej nox̱e' zin ka'. 10Wnnégake' zižje yógo'tegake', na' wnnágake':

¡Yeḻa' žeslá zan' ḻo na' Dios chežo, Bennen' ži'e latje blo,

na' ḻezka' zan' ḻo na' Bennen' nake' Ẕíla'do'!

11Yógo'te wbás che ya'abá zégake' dot gawze latje blon', gan naken dot gawze gan zej nnita' benne' gole ka', na' gan zej nnita' tape benne' ban ka', na' bzechw ḻáwgake' ḻo yote ḻaw latje blon', na' bka'n ẕéngake' Dios, 12na' wnnágake':

¡Ka'kze gaken!

¡Ga'n ẕen Dios chežo!

Napo' yeḻa' ẕen, na' yeḻa' žejní'il.

Že'to' Le': “Žóx̱keno'” na' ẕka'n ẕento' Le'.

Napkzo' yeḻa' wnná bia', na' dot yeḻa' wak.

¡Gákteze ki chio', Dios cheto'!

Ka'kze gaken.

13Naž to benne' ladjw benne' gole ka' wnnable' neda', na' wnné': “¿Noẕ benne' ka' zej nakwe' laže' ẕíla'do'ze, na' ga benne' ḻégake'?”

14Neda' goža'-ne': “X̱an, le' nnézkzelo'.”

Ḻe' gože' neda': “Benne' ki belzáka'ḻi'e ḻo na'gak benne' ka' bétgake' ḻégake'. Naken ka belyibe' laže' da' zej nakwe', na' beyóngaken' ẕíla'do'ze ḻen žen che Bennen' nake' Ẕíla'do'. 15Che ḻen nníta'gake' ḻaw latje blon' gan že' Dios, ẕnna bi'e, na' žóngake' žin ḻawe' Ḻe' dot ža dot yele ḻo yodo' chie'. Bennen' ži'e latje blon' gape chi'e ḻégake' dan' zóaḻenteze' ḻégake'. 16Biž tóngake', na' biž bíḻegake' nis, na' biž wzéy wbíž ḻégake', na' biž gékgekle' da' ḻa, 17dan' Bennen' nake' Ẕíla'do', Benne' zoe' gachje ḻáwe'le latje blon', gape chi'e ḻégake' ka to benne' žape chi'e ẕila' ka'. Chi'e ḻégake' gan žal nis da' žonnen yeḻa' nban, na' Dios yesbiže' yej ḻáwgake' nis želbeže'.”

Dižaʼ chaweʼ kub len Salmo kaʼ

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index