Search form

APOKALIPSIS 9

1Wbás gayo' che ya'abá bkweže' lozba' chien', na' bḻe'ela' to benne' ya'abá, benne' ẕnne'e ka to belj ya'abá da' bex̱jwn ḻo yežlyó, na' bnéẕjwgake' ḻe' ẕi'n ya che latje choḻ. 2Bsaljwe' latje choḻen', na' wžén žen che da' žeyen ḻo latje choḻen', na' goken ka žen da' ẕžojen gan ẕzéygake' bzodo' ka', na' bechóḻ wbíž ḻen ya'abá ni'a che žen na'. 3Ḻo žen na' bžojgak biche' zo ka', na' belẕoaba' dot yežlyó, na' Dios bi'e ḻégakba' latje gádo'gakba' benách ka' kan žongak gox̱jní' ka', bia ka' žé'gakba' yežlyó. 4Ḻe' góžgake'-ba' bi yéḻengakba' yix̱e' dan' de yežlyón', na' ḻezka' yag ka', san wak gádo'gakba' benne' ka' bi da' ḻo x̱gágake' dan' nak bian' zej nake' che Dios. 5Bi bi'e ḻégakba' latje gótgakba' benách ka', san wsaka' zí'zegakba' ḻégake' gayo' byo'. Ẕlaḻe'e gan žádo'gakba' kan ẕla gan žádo'gak gox̱jní' ka'. 6Ḻo ža ka' yénegekle benách ka' got kwíngake', san bi gákgake'. Yénegekle' gátgake' san wkache' kwin yeḻa' got.

7Ẕnna'gak biche' zo ka' kan ẕnna'gak bia ka' zej nákwba' da' naken ya, nich chjakba' ḻo wdiḻe. Žiagak yíchjgakba' da' ka' zej naken ka da' ka' zej naken oro. Ẕnna' ḻáwgakba' kan ẕnna' ḻawgak benách ka'. 8Ẕnna' yicha' yíchjgakba' kan ẕnna' yicha' yichj to no'le. Zej nak láye'gakba' kan zej nak laye' beže yix̱e'. 9Zej nakw lchó'gakba' da' naken ya. Žongak x̱ílgakba' žax̱to' kan žongak karret ka' žẕobgak bia ka' kate' zjakba' taríaze ḻo wdiḻe. 10Zej nak x̱bángakba' kan nak x̱ban gox̱jní', gan zej žia ḻí'gakba'. Ḻo x̱bángakba' ka' zej žia da' ẕdíḻ-ḻengakba', nich gon zí'gakba' benách ka' gayo' byo' ka'. 11Zoa to benne' ẕnna bi'e ḻégakba', bennen' nake' wbás x̱iwe' che latje choḻ. Wbasen' lie' ḻen diža' hebreo: Abadón, da' ẕnnan ḻen diža' griego: Apolión, na' ḻen diža' x̱iža': Da' Ẕchinnjen.

12Ba wdé da' nežw da' ẕžia yin' benách ka', san za'gak yechóp da' ka' wžía yin' ḻégake'.

13Wbás x̱ope che ya'abá bkweže' lozba' chien', na' benla' chi'i to benne' ẕchaḻje' gachje ḻáwe'le da' tape da' zej naken ka loz beže, da' ka' dá'gaken dape la'ate bkogen' da' naken ya oro, da' žen' ḻaw Dios. 14Bennen' ẕcháḻjḻene' wbás x̱open' che ya'abá, wbasen' bkweže' lozba' chien'. Bchaḻje', na' wnné': “Beseže tape wbás x̱iwe' ka' zej nžejen žoa'a yegw Éufrates.”

15Naž beseže' tape wbás x̱iwe' ka', wbás ka' bkwez Dios che ža na'ze, da' naken ža na', na' byo' na', na' yiz na', nich gótgaken to kwe' che chonne kwe' benách ka' nníta'gake' yežlyó. 16Benla' kan nbabgak benne' ka' žjake' ḻo wdiḻe, benne' ka' žíagake' bia ka', na' zjákḻene' tape wbás x̱iwe' ka'. Zej nake' chope gaywá' mil mile'.

17Bḻe'e dáwe'la' bia ka', na' benne' ka' zej žíagake'-ba' zej nakw lchó'gake' da' naken x̱na gole, na' ya'a ka ya'abá, na' gache. Zej nak yichjgak bia ka' ka yichjgak beže yix̱e' ka', na' ḻo žoá'agakba' želžój yi', na' žen che yin', na' to da' ẕzeyḻe'en, da' nzin' sufre. 18Da' ka' želžojen žoá'agakba' bétgaken to kwe' che chonne kwe' benách ka' nníta'gake' yežlyó, da' ka' zej naken yi', na' žen chen, na' dan' ẕzeyḻe'en. 19Da' ka' ẕdíḻ-ḻengak bia ka' želžojen žoá'agakba', na' ḻezka' da' zej žian ḻo x̱bángakba' dan' zej nak x̱bángakba' ka bele snia ka', na' žiagak yíchjgakba' da' ẕdíḻ-ḻengakban'.

20Yezíka'gak benách ka', benne' ka' bi gótgake' ḻo da' chope ki da' ẕžia yí'gaken, bi beyát ḻáže'gake' nich biž góngake' kan žónteze žóngake', na' bi bsángake' ẕka'n ẕéngake' be' x̱iwe' ka', na' lo'a ka', da' ka' bi ẕḻé'egeklen, na' bi žéngeklen, na' bi ẕzá'gaken. 21Bi beyát ḻáže'gake' nich biž gótgake' benách ka', na' nich biž góngake' yeḻa' wžá' chégake', na' da' ẕia da' žóngake', na' yeḻa' ẕban chégake'.

Dižaʼ chaweʼ kub len Salmo kaʼ

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index